Nasjonal kompetanse­tjeneste for hjemmerespirator­behandling - NKH

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling ble opprettet i 2002. Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse i diagnostikk og behandling av barn og voksne som grunnet kronisk underventilering behøver hjemmerespiratorbehandling.

Les mer om kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling - NKH

Senteret er organisert som et tverrfaglig og nasjonalt nettverk med hovedsakelig deltidsansatte.

Nettverket består av regionale ressursgrupper som styres av en koordinator (lungelege) og prosjektmedarbeidere (tverrfaglig) samt ulønnede ressurspersoner. Nevrologisk og pediatrisk kompetanse i tillegg til førstelinjetjeneste er også representert i gruppene.

Forum for NKH-ansatte (krever pålogging)

Her finner du oss på Haukeland - kart (pdf)

Nettverksmøter

Neste NKH Nettverksmøte:


21.oktober 2020 – NKH webinar, 1 dag


NKH Nettverksmøte for 2021 og 2022
Se webinar fra 21.oktober 2020 – NKH webinar


Se presentasjoner fra webinar:


LTMV registeret høst 2020 


1.1 Webinar PROM 21 okt 2020


National Respiratory Centre (NRC) Danderyds Hospital Sweden


Fysioterapi til covid-19 pasienter. Erfaringer fra medisinsk klinikk, OUS


NIV behandling ved COVID-19 og aerosoldannelse


Oksygenbehandling ved COVID-19


LTMV utstyr i sykehus, LTMV pasienter hjemme, Brukererfaring, Forskning
 


 
 

 

 
 

Om oss

En sentral ide har vært å bygge ut senterets virksomhet ved å ansette prosjektmedarbeidere over hele landet. Med en desentralisert organisasjonsmodell vil man ideelt sett oppnå en raskere kompetanseoppbygging og derved et økt og enhetlig tilbud på landsbasis.

Medarbeidere over hele landet

Kart over nettverk på landsbasis. Grafisk illustrasjon

Våre medarbeidere er organisert i tverrfaglige, geografiske team og er NKHs nøkkelpersoner og forlengede arm i en landsomfattende kompetanseoppbygging. Økt kunnskap lokalt og innenfor de ulike regioner er en viktig forutsetning for at NKH skal få en praktisk betydning for hver enkelt pasient.

Nærhet til pasienten er den beste forutsetning for fokusering på hjemmesituasjonen og derved et nært og tett samarbeid med førstelinjetjenesten. De fleste pasientene som får ventilasjonsstøtte klarer seg selv. Det er således lite ønskelig med en sentralisering av behandlingstilbudet.

Tverrfaglig samarbeid

Faglig mangfold og høy standard er sikret gjennom en bredt sammensatt referansegruppe. Virksomheten består av en sentral enhet på 7 personer i hel- og deltidsstilinger, organisatorisk underlagt Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

Modell for tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper. Grafisk illustrasjon 

Tilknyttet senteret er et landsomfattende, tverrfaglig nettverk av prosjektmedarbeidere som omfatter ytterligere 22 personer; leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Medarbeiderne er frikjøpt fra sin kliniske hovedvirksomhet for å drive kompetansefremmende virksomhet innenfor sin egen region i samarbeid med NKH.

Ny nettverksmodell 2011

Kompetansesenterets nettverk vil være mer differensiert enn tidligere med hensyn til den formelle tilknytning til senterets stab som er lokalisert på Haukeland universitetssjukehus.

Lokale ressursgrupper

Senterets driftsmidler er på åremålsbasis og alle stillinger eller tilknytninger til senteret er som tidligere tidsbegrenset. Det skal være en tydelig regional forankring av arbeidet gjennom organisering og oppgavefordeling i ressursgrupper.

Ressursgruppene består av ulike medlemmer – en regional koordinator (20‐30 % stilling) som leder gruppen med prosjektmedarbeidere (10 % stillinger) og ressurspersoner (ulønnede stillinger).

Gruppebilde NKH-nettverket 2010. Foto
NKH-nettverket 2010.

Årsrapporter

Årsrapport - Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling 2016
 

Referansegruppe

Referansegruppe - Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling  

Regionale koordinatorer og ressursgrupper

Omstruktureringen i 2011 med etablering av regionale ressursgrupper hadde som mål bl.a. å gi en sterkere forankring i det regionale HF. Vi har ansett det som en vesentlig forutsetning for å bedre kvaliteten på tjenesten og redusere de nasjonale ulikhetene. De regionale ressursgruppene står sentralt i implementerings-strategien for veilederen.

I løpet av 2012 ble det utarbeidet regionale statusrapporter som i detalj kartlegger tilgjengelig kompetanse på utredning og behandling innenfor hver region. Dette er et nødvendig grunnlag for utarbeidelse av regionale handlingsplaner som blir arbeidsredskapet for implementering av den nasjonale veileder og retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Statusrapporter LTMV

Søknad NKH stipend 2020

Nasjonalt Kompetanseteneste for Heimerespiratorbehandling (NKH) lyser ut midlar til reiser,
forsking eller kvalitetsforbetrings-prosjekt for helsetenester for behandling av vaksne og barn
med langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) i heimen.
Prosjektet må gjennomførast, og evaluering må leverast innan utgangen av 2020.

Utlysningsinformasjon Reisestipend og søknadsskjema Søknad om midlar til kvalitetsforbetring LTMV 2020Søknad om forskningsstipend

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

U. etasje i Sentralblokka, same inngang som Lunge poliklinikk.

 

Telefon
55 97 84 80 | 55 97 84 83
måndag - fredag 08.30-14.30
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)https://helse-bergen.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmvLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)LLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Fann du det du leita etter?