Nasjonal kompetanse­tjeneste for hjemmerespirator­behandling - NKH

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling ble opprettet i 2002. Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse i diagnostikk og behandling av barn og voksne som grunnet kronisk underventilering behøver hjemmerespiratorbehandling.

Les mer om kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling - NKH

Senteret er organisert som et tverrfaglig og nasjonalt nettverk med hovedsakelig deltidsansatte.

Nettverket består av regionale ressursgrupper som styres av en koordinator (lungelege) og prosjektmedarbeidere (tverrfaglig) samt ulønnede ressurspersoner. Nevrologisk og pediatrisk kompetanse i tillegg til førstelinjetjeneste er også representert i gruppene.

Forum for NKH-ansatte (krever pålogging)

Her finner du oss på Haukeland - kart (pdf)

Nettverksmøter

Nettverksmøte 10. april 2019

Foreløpig program:
09:15 - 09:30: Velkommen, Ove Fondenes, HUS

09:30 - 10:30: LTMV registeret, Solfrid Indrekvam, Sølvi Margrethe Flaten og Margrete Klemmetsby, HUS

10:30 - 10:50: Pause

10:50 - 11:30: Praktisk om respiratormodus, Ove Fondenes, HUS

11:30 - 12:30: Lunsj

12:30 - 12:50: Spinraza, Maria Vollsæter, HUS

12:50 - 13:40: Etikk og barn - klinisk etikkomite

13:40 - 14:10: Barn som pårørende

14:10 - 14:30: Pause

14:30 - 14:55: Kasuistikk – Barn

14:55 - 15:20: Kasuistikk – Voksen

15:20 - 15:30: Spørsmål og diskusjon, Ove Fondenes og Maria Vollsæter

15:30 - 15:50: Pause

15:50 - 16:35: Inspirasjonsmuskeltrening, Tiina Andersen, HUS

16:35 - 16:55: Strupens funksjon ved ALS, Tiina Andersen, HUS

16:55 - 17:00: Oppsummering, Ove Fondenes, HUS

Kontakt informasjon
Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling – NKH
Tlf: 55978480
E-post hjemmerespirator@helse-bergen.no  

QR kode

Om oss

En sentral ide har vært å bygge ut senterets virksomhet ved å ansette prosjektmedarbeidere over hele landet. Med en desentralisert organisasjonsmodell vil man ideelt sett oppnå en raskere kompetanseoppbygging og derved et økt og enhetlig tilbud på landsbasis.

Medarbeidere over hele landet

Kart over nettverk på landsbasis. Grafisk illustrasjon

Våre medarbeidere er organisert i tverrfaglige, geografiske team og er NKHs nøkkelpersoner og forlengede arm i en landsomfattende kompetanseoppbygging. Økt kunnskap lokalt og innenfor de ulike regioner er en viktig forutsetning for at NKH skal få en praktisk betydning for hver enkelt pasient.

Nærhet til pasienten er den beste forutsetning for fokusering på hjemmesituasjonen og derved et nært og tett samarbeid med førstelinjetjenesten. De fleste pasientene som får ventilasjonsstøtte klarer seg selv. Det er således lite ønskelig med en sentralisering av behandlingstilbudet.

Tverrfaglig samarbeid

Faglig mangfold og høy standard er sikret gjennom en bredt sammensatt referansegruppe. Virksomheten består av en sentral enhet på 7 personer i hel- og deltidsstilinger, organisatorisk underlagt Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

Modell for tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper. Grafisk illustrasjon 

Tilknyttet senteret er et landsomfattende, tverrfaglig nettverk av prosjektmedarbeidere som omfatter ytterligere 22 personer; leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Medarbeiderne er frikjøpt fra sin kliniske hovedvirksomhet for å drive kompetansefremmende virksomhet innenfor sin egen region i samarbeid med NKH.

Ny nettverksmodell 2011

Kompetansesenterets nettverk vil være mer differensiert enn tidligere med hensyn til den formelle tilknytning til senterets stab som er lokalisert på Haukeland universitetssjukehus.

Lokale ressursgrupper

Senterets driftsmidler er på åremålsbasis og alle stillinger eller tilknytninger til senteret er som tidligere tidsbegrenset. Det skal være en tydelig regional forankring av arbeidet gjennom organisering og oppgavefordeling i ressursgrupper.

Ressursgruppene består av ulike medlemmer – en regional koordinator (20‐30 % stilling) som leder gruppen med prosjektmedarbeidere (10 % stillinger) og ressurspersoner (ulønnede stillinger).

Gruppebilde NKH-nettverket 2010. Foto
NKH-nettverket 2010.

Årsrapporter

Årsrapport - Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling 2016
 

Referansegruppe

Referansegruppe - Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling  

Regionale koordinatorer og ressursgrupper

Omstruktureringen i 2011 med etablering av regionale ressursgrupper hadde som mål bl.a. å gi en sterkere forankring i det regionale HF. Vi har ansett det som en vesentlig forutsetning for å bedre kvaliteten på tjenesten og redusere de nasjonale ulikhetene. De regionale ressursgruppene står sentralt i implementerings-strategien for veilederen.

I løpet av 2012 ble det utarbeidet regionale statusrapporter som i detalj kartlegger tilgjengelig kompetanse på utredning og behandling innenfor hver region. Dette er et nødvendig grunnlag for utarbeidelse av regionale handlingsplaner som blir arbeidsredskapet for implementering av den nasjonale veileder og retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Statusrapporter LTMV

 

Kontakt

Oppmøtestad

U. etasje i Sentralblokka, same inngang som Lunge poliklinikk.

 

Telefon
55978480 | 55978483
måndag - fredag 08.30-14.30
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)https://helse-bergen.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmvLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)LLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)EMPTY

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.