Nasjonal kompetanse­tjeneste for hjemmerespirator­behandling - NKH

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling ble opprettet i 2002. Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse i diagnostikk og behandling av barn og voksne som grunnet kronisk underventilering behøver hjemmerespiratorbehandling.

Les mer om kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling - NKH

Senteret er organisert som et tverrfaglig og nasjonalt nettverk med hovedsakelig deltidsansatte.

Nettverket består av regionale ressursgrupper som styres av en koordinator (lungelege) og prosjektmedarbeidere (tverrfaglig) samt ulønnede ressurspersoner. Nevrologisk og pediatrisk kompetanse i tillegg til førstelinjetjeneste er også representert i gruppene.

Regional handlingsplan LTMV - Helse Vest 2016 (pdf)

Forum for NKH-ansatte (krever pålogging)

Her finner du oss på Haukeland - kart (pdf)

ALS - Nasjonalt nettverksmøte 2018

Nevrologisk avdeling, Nasjonal Kompetansetjeneste for Hjemmerespiratorbehandling – NKH/ Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus arrangerer i samarbeid med Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale sjukehus og flere andre fagavdelinger det 3. nettverksmøtet for personer som arbeider med ALS pasienter.

Nevrologisk avdeling og Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus arrangerer i samarbeid med Sunniva hospice og flere fagavdelinger i Haukeland universitetssykehus det 3. nettverksmøtet for personer som arbeider med ALS pasienter.

Møtet avholdes på Grand hotell Terminus i Bergen sentrum fra 31. januar til 1. februar 2018.

Som det fremgår av programmet er møtet lagt opp for at alle deltagere skal få oppdatert kunnskap om ALS, dvs. hvor står forskningsfronten. Vi vi deretter i all hovedsak fokusere på det praktiske ALS arbeidet. Vi har fra tidligere møter erfaring for at det oppleves nyttig å høre hvordan andre organiserer seg og takler problemstillingene en kan komme opp i når en arbeider med ALS. Det vil derfor bli lagt opp til diskusjoner hvor alle kan komme frem med kunnskap og praktiske erfaringer.

Hjertelig velkomne til det 3. nettverksmøtet om ALS!

Mer informasjon, program og påmelding

 NKH Nettverksmøte 25.04.17 - praktisk informasjon

Reiseregningsskjema - ikke ansatt (xlsx)

Reiseregning sendes til:

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH)
V/ Sølvi Flaten
Lungepoliklinikk
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Om oss

En sentral ide har vært å bygge ut senterets virksomhet ved å ansette prosjektmedarbeidere over hele landet. Med en desentralisert organisasjonsmodell vil man ideelt sett oppnå en raskere kompetanseoppbygging og derved et økt og enhetlig tilbud på landsbasis.

Organisasjonskart (pdf)

Medarbeidere over hele landet

Kart over nettverk på landsbasis. Grafisk illustrasjonVåre medarbeidere er organisert i tverrfaglige, geografiske team og er NKHs nøkkelpersoner og forlengede arm i en landsomfattende kompetanseoppbygging. Økt kunnskap lokalt og innenfor de ulike regioner er en viktig forutsetning for at NKH skal få en praktisk betydning for hver enkelt pasient.

Nærhet til pasienten er den beste forutsetning for fokusering på hjemmesituasjonen og derved et nært og tett samarbeid med førstelinjetjenesten. De fleste pasientene som får ventilasjonsstøtte klarer seg selv. Det er således lite ønskelig med en sentralisering av behandlingstilbudet.

Handlingsplan for Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (pdf)

Tverrfaglig samarbeid

Faglig mangfold og høy standard er sikret gjennom en bredt sammensatt referansegruppe. Virksomheten består av en sentral enhet på 7 personer i hel- og deltidsstilinger, organisatorisk underlagt Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

Modell for tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper. Grafisk illustrasjon 

Tilknyttet senteret er et landsomfattende, tverrfaglig nettverk av prosjektmedarbeidere som omfatter ytterligere 22 personer; leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Medarbeiderne er frikjøpt fra sin kliniske hovedvirksomhet for å drive kompetansefremmende virksomhet innenfor sin egen region i samarbeid med NKH.

Ny nettverksmodell 2011

Kompetansesenterets nettverk vil være mer differensiert enn tidligere med hensyn til den formelle tilknytning til senterets stab som er lokalisert på Haukeland universitetssjukehus.

Lokale ressursgrupper

Senterets driftsmidler er på åremålsbasis og alle stillinger eller tilknytninger til senteret er som tidligere tidsbegrenset. Det skal være en tydelig regional forankring av arbeidet gjennom organisering og oppgavefordeling i ressursgrupper.

Ressursgruppene består av ulike medlemmer – en regional koordinator (20‐30 % stilling) som leder gruppen med prosjektmedarbeidere (10 % stillinger) og ressurspersoner (ulønnede stillinger).

Gruppebilde NKH-nettverket 2010. Foto
NKH-nettverket 2010.

Årsrapporter

Årsrapport - Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling 2016
 

Referansegruppe

Referansegruppe - Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling  

Regionale koordinatorer og ressursgrupper

Omstruktureringen i 2011 med etablering av regionale ressursgrupper hadde som mål bl.a. å gi en sterkere forankring i det regionale HF. Vi har ansett det som en vesentlig forutsetning for å bedre kvaliteten på tjenesten og redusere de nasjonale ulikhetene. De regionale ressursgruppene står sentralt i implementerings-strategien for veilederen.

I løpet av 2012 ble det utarbeidet regionale statusrapporter som i detalj kartlegger tilgjengelig kompetanse på utredning og behandling innenfor hver region. Dette er et nødvendig grunnlag for utarbeidelse av regionale handlingsplaner som blir arbeidsredskapet for implementering av den nasjonale veileder og retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Statusrapporter LTMV

Helse Vest (pdf) Helse Sør-Øst (pdf) Helse Midt-Norge (pdf) Helse Nord-Norge (pdf)

 

Kontakt

Oppmøtestad

U. etasje i Sentralblokka, same inngang som Lunge poliklinikk.

 

Telefon
55 97 84 80 | 55 97 84 83
måndag - fredag 08.30-14.30
E-post

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)https://helse-bergen.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmvLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)LLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Arrangement

  • 31.1 onsdag
    ALS - Nasjonalt nettverksmøte

    Dette er det tredje nasjonale og tverrfaglige ALS- nettverksmøte for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

  • Langtidsbehandling med oksygen i heimen

    Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.