Nasjonal kompetanse­tjeneste for hjemmerespirator­behandling - NKH

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling ble opprettet i 2002. Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse i diagnostikk og behandling av barn og voksne som grunnet kronisk underventilering behøver hjemmerespiratorbehandling.

Les mer om kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling - NKH

Senteret er organisert som et tverrfaglig og nasjonalt nettverk med hovedsakelig deltidsansatte.

Nettverket består av regionale ressursgrupper som styres av en koordinator (lungelege) og prosjektmedarbeidere (tverrfaglig) samt ulønnede ressurspersoner. Nevrologisk og pediatrisk kompetanse i tillegg til førstelinjetjeneste er også representert i gruppene.

Forum for NKH-ansatte (krever pålogging)

Her finner du oss på Haukeland - kart (pdf)

NKH Nettverksmøte 18. og 19. oktober 2018

Program


Torsdag 18. oktober


Plenum

Kl. 10.00-10.05  Velkommen v/ Ove Fondenes, HUS

Kl. 10.05-11.00  LTMV register - årsrapport og strukturdata. Forskjeller, hva betyr det? v/ Solfrid Indrekvam, Sølvi Margrethe Flaten og Margrete Klemmetsby, HUS

Kl. 11.00-11.30  Forskjeller - hva gjør vi? Panel - koordinatorer: Monica L. Vold (UNN, Tromsø), Øystein R. Halvorsen (St. Olavs Hospital, Trondheim), Solfrid Indrekvam (HUS), Sigurd Aarrestad (OUS) og Vegard Hovland (OUS, barn)

Kl. 11.30-12.30  Lunsj

Kl. 12.30-13.00  20 års erfaring med LTMV og samhandling v/ Randi Salvesen, St.Olavs Hospital

Kl. 13.00-13.30  LTMV kompetanse - hva nå? v/ Ove Fondenes, HUS

Kl. 13.30-13.50  Pause
Kl. 13.50-14.10  Trakeostomi hos barn - Nivå 1 prosedyre v/ Silje Helen Krabbe, Rikshospitalet

Kl. 14.10-14.55  Trakeostomiutfordringer og løsninger v/ Ole Nørregaard, Århus

Kl. 14.55-15.15  Pause

Kl. 15.15-15.45  Spesialtilpasning av kanyler - erfaringer v/ Sigurd Aarrestad (OUS), Randi Salvesen (St.Olavs Hospital), Vegard Hovland (OUS) og Ove Fondenes (HUS)

Kl. 15.45-16.15  Kasuistikk v/ Bård Forsdahl

Kl. 16.45-17.00  Oppsummering v/ Ove Fondenes, HUS

Kl. 19.00             Middag


Fredag 19. oktober

Parallellsesjoner voksen / barn
Paralellsesjon 1  - Voksne
Rom 1
Parallellsesjon 2 - Barn
Rom 2
Parallellsesjon 3 - Alle
Rom 3
Kl. 08.30-09.00Hypoventilasjon - diagnostikk v/ Solfrid Indrekvam, HUSHypoventilasjon hos barn v/ Ingvild B. Mikalsen, SUSLive endoskopi / laryngal funksjon ved Tiina Andersen, HUS
Kl. 09.00-09.30Polygrafi ved NIV v/ Sigurd Aarrestad, OUSSentrale apneer etter termin v/ Vegard Hovland, OUSHostemaskinenes yteevne v/ Morten Kolltveit, HUS
Kl. 09.30-10.00Telemonitorering - erfaringer v/ Ove Fondenes, HUSSkjoldrespirator v/ Maria Vollsæter, HUSVariabilitet i lungefunksjonsmålinger ved ALS - v/ Marianne Smith, Sørlandet sykehus

Plenum

Kl. 10.20-10.55  Forstøverinhalasjoner som slimmobilisering ved LTMV - pro et con v/ Stian Hammer, HUS og Monica L. Vold, UNN

Kl. 10.55-11.30 Nevromuskulær sykdom og ulikheter i forekomst - hva vet vi? v/ Kristin Ørstavik, Rikshospitalet

Kl. 11.30-12.30  Lunsj
Kl. 12.30-13.00  Slangekrets/ aktiv-passiv ventil v/ Ove Fondenes, HUS

Kl. 13.00-13.30  Ventilasjonsstrategi – «å bruke det man har..?» v/ Ove Fondenes, HUS

Kl. 13.30-13.50  Pause
Kl. 13.50-14.15  Laryngeal response patterns influence the efficacy of mechanical assisted cough in ALS v/ Tiina Andersen, HUS
Kl. 14.15-15.00  Inspiratorisk muskeltrening v/ Tiina Andersen, HUS

Kl. 15.00-15.05  Oppsummering og vel hjem v/ Ove Fondenes, HUS

 NKH Nettverksmøte 12.04.18 - praktisk informasjon

Program


Plenum

Kl. 09.00-09.10   Velkommen v/Ove Fondenes
Kl. 09.10-09.50   Fysiologiske effekter av mekanisk hostestøtte v/Tiina Andersen
Kl. 09.50-10.30   LTMV register status og veien videre v/Solfrid Indrekvam

Kl. 10.30-10.50   Pause

Kl. 10.50.13.00:
Parallellsesjonar barn/vaksen
WatchPAT polysomnografi
TBA
Val av ventilator og modus
v/Maria Vollsæter og Vegard Hovland
Airflow limitation og hypoventilasjon ved fedme
v/Sverre Lehmann
Kasuistikkar
TBA
Telemonitorering - erfaringar med Airview
v/Ove Fondenes
Trening og NMD
v/Stian Hammer
Kasuistikkar
v/Anne-Marie Gabrielsen
Hostemaskinar og barn
v/Brit Hov


Kl. 13.00-14.00   Lunsj


Plenum

Kl. 14.00-14.45:
  • Kort og godt v/Sigurd Aarrestad
  • Highlights fra ERCA/JIVD 2018 v/Monica L. Vold
  • Spinraza status v/Kristel Svalland Knudsen
  • Nettkurs-PUST v/Maria Vollsæter, Brit Hov og Sølvi M. Flaten m.fl.
Kl. 14.45-15.30  ALS omsorg - perspektiver v/Sverre Lerum

Kl. 15.30-15.50   Pause

Kl. 15.50-16.45   Det gode liv med hjemmerespirator v/Geir Lippestad
Kl. 16.45-17.00   Oppsummering v/ Ove Fondenes

ALS - Nasjonalt nettverksmøte 2018

Nevrologisk avdeling, Nasjonal Kompetansetjeneste for Hjemmerespiratorbehandling – NKH/ Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus arrangerer i samarbeid med Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale sjukehus og flere andre fagavdelinger det 3. nettverksmøtet for personer som arbeider med ALS pasienter.

Nevrologisk avdeling og Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus arrangerer i samarbeid med Sunniva hospice og flere fagavdelinger i Haukeland universitetssykehus det 3. nettverksmøtet for personer som arbeider med ALS pasienter.

Møtet avholdes på Grand hotell Terminus i Bergen sentrum fra 31. januar til 1. februar 2018.

Som det fremgår av programmet er møtet lagt opp for at alle deltagere skal få oppdatert kunnskap om ALS, dvs. hvor står forskningsfronten. Vi vi deretter i all hovedsak fokusere på det praktiske ALS arbeidet. Vi har fra tidligere møter erfaring for at det oppleves nyttig å høre hvordan andre organiserer seg og takler problemstillingene en kan komme opp i når en arbeider med ALS. Det vil derfor bli lagt opp til diskusjoner hvor alle kan komme frem med kunnskap og praktiske erfaringer.

Hjertelig velkomne til det 3. nettverksmøtet om ALS!   

Mer informasjon, program og påmelding

Om oss

En sentral ide har vært å bygge ut senterets virksomhet ved å ansette prosjektmedarbeidere over hele landet. Med en desentralisert organisasjonsmodell vil man ideelt sett oppnå en raskere kompetanseoppbygging og derved et økt og enhetlig tilbud på landsbasis.

Organisasjonskart (pdf)

Medarbeidere over hele landet

Kart over nettverk på landsbasis. Grafisk illustrasjon

Våre medarbeidere er organisert i tverrfaglige, geografiske team og er NKHs nøkkelpersoner og forlengede arm i en landsomfattende kompetanseoppbygging. Økt kunnskap lokalt og innenfor de ulike regioner er en viktig forutsetning for at NKH skal få en praktisk betydning for hver enkelt pasient.

Nærhet til pasienten er den beste forutsetning for fokusering på hjemmesituasjonen og derved et nært og tett samarbeid med førstelinjetjenesten. De fleste pasientene som får ventilasjonsstøtte klarer seg selv. Det er således lite ønskelig med en sentralisering av behandlingstilbudet.

Handlingsplan for Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (pdf)

Tverrfaglig samarbeid

Faglig mangfold og høy standard er sikret gjennom en bredt sammensatt referansegruppe. Virksomheten består av en sentral enhet på 7 personer i hel- og deltidsstilinger, organisatorisk underlagt Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

Modell for tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper. Grafisk illustrasjon 

Tilknyttet senteret er et landsomfattende, tverrfaglig nettverk av prosjektmedarbeidere som omfatter ytterligere 22 personer; leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Medarbeiderne er frikjøpt fra sin kliniske hovedvirksomhet for å drive kompetansefremmende virksomhet innenfor sin egen region i samarbeid med NKH.

Ny nettverksmodell 2011

Kompetansesenterets nettverk vil være mer differensiert enn tidligere med hensyn til den formelle tilknytning til senterets stab som er lokalisert på Haukeland universitetssjukehus.

Lokale ressursgrupper

Senterets driftsmidler er på åremålsbasis og alle stillinger eller tilknytninger til senteret er som tidligere tidsbegrenset. Det skal være en tydelig regional forankring av arbeidet gjennom organisering og oppgavefordeling i ressursgrupper.

Ressursgruppene består av ulike medlemmer – en regional koordinator (20‐30 % stilling) som leder gruppen med prosjektmedarbeidere (10 % stillinger) og ressurspersoner (ulønnede stillinger).

Gruppebilde NKH-nettverket 2010. Foto
NKH-nettverket 2010.

Årsrapporter

Årsrapport - Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling 2016
 

Referansegruppe

Referansegruppe - Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling  

Regionale koordinatorer og ressursgrupper

Omstruktureringen i 2011 med etablering av regionale ressursgrupper hadde som mål bl.a. å gi en sterkere forankring i det regionale HF. Vi har ansett det som en vesentlig forutsetning for å bedre kvaliteten på tjenesten og redusere de nasjonale ulikhetene. De regionale ressursgruppene står sentralt i implementerings-strategien for veilederen.

I løpet av 2012 ble det utarbeidet regionale statusrapporter som i detalj kartlegger tilgjengelig kompetanse på utredning og behandling innenfor hver region. Dette er et nødvendig grunnlag for utarbeidelse av regionale handlingsplaner som blir arbeidsredskapet for implementering av den nasjonale veileder og retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Statusrapporter LTMV

Helse Vest (pdf) Helse Sør-Øst (pdf) Helse Midt-Norge (pdf) Helse Nord-Norge (pdf)

 

Kontakt

Oppmøtestad

U. etasje i Sentralblokka, same inngang som Lunge poliklinikk.

 

Telefon
55978480 | 55978483
måndag - fredag 08.30-14.30
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)https://helse-bergen.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmvLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)LLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)EMPTY

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.