Mikrobiologisk avdeling

Avdelinga er eit av landets største mikrobiologiske laboratorium. Vi gjer vårt beste for at mikrobiologiske prøver frå både inneliggjande og polikliniske pasientar i heile regionen blir analysert raskt og med høg kvalitet.


Les meir om Mikrobiologisk avdeling

Mikrobiologisk avdeling

Mikrobiologisk avdeling (MIA) er ei laboratorieavdeling ved Haukeland universitetssjukehus, og er knytt til Laboratorieklinikken.

Avdelinga har tre diagnostiske seksjonar:

  • Virologisk seksjon
  • Molekylærbiologisk seksjon
  • Bakteriologisk seksjon

I tillegg har avdelinga eit produksjonslaboratorium og eit prøvemottak.

Mikrobiologisk avdeling er godkjend til å utføre smittetesting på prøver av donorer av humane celler og vev etter Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

Akkreditering

Avdelinga blei akkreditert 25. august 2015 etter NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 290. Akkreditering innebærer at avdelinga sine produkt og tenester må oppfylle definerte krav til kvalitet og det må være eit system for å overvake og dokumentere at krava blir tilfredsstilte.
Standarden er spesielt tilpassa medisinske laboratorium og omfattar heile prøveprosessen frå rekvirering, prøvetaking, prøvehandtering, analysering til svarrapportering, rådgiving og tolking. Det blir også sett spesifikke krav til intern kvalitetskontroll og deltaking i ekstern kvalitetsvurdering.

Les meir om omfanget av akkrediteringa Akkredigeringsbeviset vårt (PDF) Akkrediteringsomfang for TEST 290Accreditation scope TEST 290


bilde:logo norsk akkredigering test 290

Kort historikk

Gades institutt blei oppretta i 1912 ved ei gåve frå dr. med. Fredrik Gerhard Gade på 150.000 kroner til oppretting og drift av eit patologisk anatomisk laboratorium som er knytt til Bergen Sjukehus. 

Namnet blei dr. F. G. Gades patologisk anatomiske laboratorium i Bergen. I 1936 blei laboratoriet delt i ei avdeling for bakteriologi og ei avdeling for patologi, Avdeling for mikrobiologi og immunologi (AMI) og Avdeling for patologi.
Avdelingane var samlokalisert fram til 1963. Da flytta AMI til Armauer Hansens Hus. Seinare flytta Avdeling for patologi inn i Sentralblokka.

I 2009 endra AMI namn til Mikrobiologisk avdeling (MIA) og flytta inn i Laboratoriebygget. I dag er avdelinga ein del av Laboratorieklinikken.   
      
  

Praktisk informasjon

Melding til MSIS

Mikrobiologisk avdeling sender ikkje lenger med MSIS-meldeskjema med prøvesvar til rekvirentane. Elektronisk meldeskjema er integrert i dei fleste journalsystem.

På heimesidene til Folkehelseinstituttet er meldeskjema tilgjengeleg for utskrift og elektronisk utfylling – sjå lenker nedanfor.

Nummererte meldeskjema for anonymt meldepliktige sjukdommar, vil framleis sendast med prøvesvaret. 


MSIS meldeskjema, nominativ melding om smittsomme sykdommer

      
            

         

MSIS meldeskjema, tuberkulose         
  

Prøvetaking og rekvirering

Mikrobiologisk diagnostikk er svært avhengig av riktig prøvetaking. Val av utstyr og transportmedium avheng av kva slags agens ein leiter etter. 

Informasjon om val av transportmedium, finst under kvar enkelt analyse i Analyseoversikten. Her finst informasjon om mikrobiologisk prøvetaking.

Rettleiingar prøvetaking

Prøvetakingsutstyr til mikrobiologiske undersøkinger (PDF)

Rettleiing for pasientar som skal ta prøve av avføringa (PDF)Bruk av prøvetakingssett for tarmpatogene bakteriarBruk av prøvetakingssett for aerobe og anaerobe bakteriar Prøvetaking for Chlamydia trachomatis (PDF)Taking av luftvegsprøvarTaking av urinprøvar til bakteriologisk dyrkning

Lokal oversikt

Mikrobiologisk avdeling legg ut oversikt over kva som rører seg i den lokale mikrobiologiske verda. Oversiktene er meint til hjelp i diagnostikk og behandling. 

Oversikt over påviste luftvegsagens siste veke 

Oversikt over førekomst av antibiotikaresistens i dei vanlegaste mikrobar isolert frå blodkultur. 

Oversikt over kva mikrobar som isolerast frå blodkultur. 

Oversikt over førekomst av antibiotikaresistens i E. coli frå urin. 

Oversikt over førekomst av antibiotikaresistens i S. aureus frå sår.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
4. etasje Laboratoriebygget
Telefon
55 97 47 00
måndag - fredag 08.00-15.00
Medisinsk faglige spørsmål frå helsepersonell: 55974625 (Virologi), 55976608 (Bakteriologi)
Laboratoriebygget
Besøksadresse
Laboratoriebygget på Haukeland(Kart)

Praktisk informasjon

Laboratorieinformasjon til pasientar

Laboratorieinformasjon til samarbeidspartnarar

Lab-info frå heile Laboratorieklinikken

Fann du det du leita etter?