HELSENORGE

Pasientidentifikasjon og merking av prøvar

Ta prøve av rett pasient og merk prøven korrekt.

​​​​​​​​​​​Korrekt identifisering av pasient

Feilidentifikasjon av pasientar og feilmerking av prøvetakingsrøyr kan få alvorlege konsekvensar for dei involverte pasientane.

  • Pasienten skal sjølv seie det fulle namnet sitt og fødselsnummeret (fødselsdato og personnummer). 

  • Dersom pasienten ikkje kan gjere greie for seg, må ansvarleg personale eller pårørande stadfeste identiteten til pasienten. 

  • Identifikasjonen må samsvare med opplysningane på rekvisisjonsskjemaet eller prøvetakingsetikettar ved elektronisk rekvirering.


Merkinga av prøverøyr

  • Prøvetakingsrøyra skal vere merkte med namn, fødselsnummer, prøvetakingstidspunkt. 

  • Opplysningane på prøvetakingsrøyret må stemme med rekvisisjonsskjemaet. Sjå Krav til utfylling av rekvisisjon.

  • Røyra skal merkjast i forkant av eller like etter prøvetakinga. 

  • Dersom pasienten har kjend eller mistenkt blodsmitte, skal prøvetakingsrøyra merkjast med gult.

Prøvetakaren må forvisse seg om at prøven blir teken av rett pasient, og at prøvane er korrekt merkte. Prøvemateriale der prøverøyret ikkje er godt nok merkt, kan av tryggleiksgrunnar ikkje analyserast. Sjå Prøvar som blir avviste.

 

Handbok prøvetaking

Blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/blodprovetakingBlodprøvetakingVenøs og kapillær blodprøvetaking29.06.2016 22:00:00
Pasientførebuinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/pasientforebuingPasientførebuing29.06.2016 22:00:00
Pasientidentifikasjon og merking av prøvarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/pasientidentifikasjon-og-merking-av-provarPasientidentifikasjon og merking av prøvarTa prøve av rett pasient og merk prøven korrekt.29.06.2016 22:00:00
Prøvar som blir avvistehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/provar-som-blir-avvistePrøvar som blir avvistePrøvar som ikkje tilfredsstiller dei preanalytiske krava, blir avviste. Kriterium som skal føre til at ein blodprøve blir avvist:30.06.2016 22:00:00
Prøvebehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/provebehandlingPrøvebehandlingDei fleste laboratoriekomponentane blir analyserte i serum. For å få serum må blodprøven takast på gelrøyr eller røyr utan tilsetjing, og prøven må sentrifugerast.29.06.2016 22:00:00
Rekkefølge på røyr til blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/rekkefolge-pa-royr-til-blodprovetakingRekkefølge på røyr til blodprøvetakingRekkefølga er viktig for å unngå å overføre tilsetjingsstoff (citrat, heparin, EDTA etc.) frå røyr til røyr.29.06.2016 22:00:00

Fann du det du leita etter?