Rekvisisjonar

Rett utfylling av skjema og merking av prøvene er ein føresetnad for at prøver skal kunne analyserast og vurderast. Alle prøver skal ha tilhøyrande rekvisisjon.

​​​​​​​​​​​​Dei vanligaste prøvene laboratoria tilbyr, finst på dei ulike rekvisisjonsskjema. Ønske om andre analysar som finst på www.analyseoversikten.no​, kan førast på skjema i tillegg. 
 
 

Krav til utfylling av rekvisisjonar

Alle prøvar som blir levert laboratoria skal ha tilhøyrande rekvisisjon.
  • ​​​​​For at prøven skal få ei sikker og korrekt behandling, må følgjande påførast:
  • ​​​Pasienten sitt navn og fødselsnummer (11 siffer)
  • Pasienten sitt postnummer og poststad
  • Dato og klokkeslett for prøvetaking og initialar på prøvetakar
  • Rekvirenten sitt navn og adresse, helst med føretakskode og legekode/helepersonellnr.  


Det er viktig at ønska analyser blir kryssa av riktig. Månge rekvisisjonar (rekvisisjoner) blir lesne inn optisk.

I tillegg ønskjer vi at du oppgir kven som skal betale for analysene (NAV, institusjon, bedrift eller andre).

Kliniske opplysningar av betydning for laboratoriet si vurdering av analyseresultata må vere påført. For prøvar til bakteriologisk dyrking, må rekvisisjonen innehalde informasjon om pasienten får antibakteriell behandling. Det skal alltid opplysast om lokalisasjon for prøvetaking av prøvar til bakteriologisk dyrking.

Har du spørsmål om kva analyser som er relevante, kan du kontakte laboratorielege.

Ved mistanke om eller kjent blodsmitte (hepatitt eller HIV), skal rekvisisjon og prøve merkast med gul lapp.

Tilleggsrekvirering

Det kan vere aktuelt å tilleggsrekvirere analyser med bakgrunn i kliniske problemstillingar på innsendte prøvematerialer. Rekvirentar kan reservere seg mot denne tilleggsrekvireringa ved å vende seg til laboratoriets leiing.
Det er mogeleg å tinge analyser på allereie innsendte prøvematerialer dersom det er innanfor haldbarheitstida for den enkelte analyse/prøvemateriale.


Vidaresending av prøver og bruk av henvisningslaboratorium

Ved ønske om undersøkingar som ikkje utføras ved laboratoria hjelper vi rekvirenten så langt det er mulig med vidaresending av prøvar til aktuelt laboratorium. Nokon prøvar og isolat sendas til et henvisningslaboratorium i forbindelse med epidemiologisk overvaking angitt i nasjonale retningslinjer, referanseundersøkingar der eintydig identifikasjon ikkje framkjem eller ved behov for verifisering av funn og eventuelt supplerande undersøkingar.
Val av henvisningslaboratorium gjerast, i prioritert rekkefølgje, etter følgjande kriterier:

  • Dersom det er oppnemnt eit nasjonalt referanselaboratorium for eit gitt agens skal vanlegvis dette laboratoriet veljast.
  • Dersom det finnes eit akkreditert laboratorium innan eige regionalt helseføretak som utfører ei gitt analyse, skal dette laboratoriet nyttas framfor laboratorium utanfor føretaket.
  • Akkreditert laboratorium utanfor eige regionalt helseføretak skal veljas før eit ikkje-akkreditert laboratorium innan eige regionalt helseføretak.


Ved driftsstans på analyser i eige laboratorium, vil det vurderas i kvart enkelt tilfelle kvar prøvene skal sendas for analysering. Faktorar som vurderas kan være at transportmediet som sendas vårt laboratorium kan brukas på metoden i henvisningslaboratoriet, kapasitet til å ta imot i henvisningslaboratoriet og sendingstid til henvisningslaboratoriet

 
     

Skjema:

  
Klinisk kjemi
Hormoner


Forside skjema. Skjermdump​​ ​

Skjema 202 1029 med
fargekode for ant. serumrør

Hjelperekvisisjon for primærhelsetjenesten

Nevroimmunologi
Revmatologi


Forside skjema. Skjermdump​ 
Mikrobiologi
IGRA-TB
Forside skjema. Skjermdump​​​
Mikrobiologi
Immunologi
Forside skjema. Skjermdump
​Patologi
Biopsier
Forside skjema. Skjermdump
Patologi
obduksjonsbegjæring

Forside skjema. Skjermdump
Patologi
Cytologi

Forside skjema. Skjermdump
Patologi
Cytologi (ikkje gyn.)

Forside skjema. Skjermdump
Patologi
Molekylærpatologi

Forside skjema. Skjermdump
Medisinsk
genetikk

Forside skjema. Skjermdump 
Porfyri

Forside skjema. Skjermdump 
Iohexol
Clearance
 
Forside skjema. Skjermdump
Lege- og
rusmiddelanalyser

Forside skjema. Skjermdump    

Anafylaktisk reaksjon

bilde av skjemaet anafylaktisk reaksjon

Skjema for
«Avdeling for
immunologi og
transfusjonsmedisin»​
Forside skjema. Skjermdump
Allergiutgreiing


Forside skjema. SkjermdumpFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.