Anafylaksiregisteret

Anafylaksiregisteret er eit kvalitetsregister tilhøyrande Haukeland universitetssjukehus. Registeret har som mål å auke kunnskapen om anafylaksi og betre helsetenesta for dei som blir ramma. Alle anafylaktiske reaksjonar kan meldast til registret, som reaksjonar mot anestesi og andre legemiddel, mat, insektsstikk eller andre allergen.
Les meir om Anafylaksiregisteret

Anafylaksiregisteret

Anafylaksi kan få store negative konsekvensar for den pasienten det gjelder. Mangelfull utredning kan gje auka risiko for ny hending og usikkerhet omkring utløysande årsak til reaksjonen skaper frykt som kan gje redusert livskvalitet. Usikkerhet omkring utløysande årsak til behandlingsrelaterte anafylaksier kan også påvirke pasientens livsutsikter som følgje av avslutta eller endra behandling.

Anafylaksiregisteret er etablert for å overvåke handtering undervegs og i etterkant av akutt anafylaksi og for å bidra til at pasientar vert utreda og behandla etter gjeldande retningslinjer. Det skal bidra til å rette fokus mot effektiv initialbehandling og diagnostikk, oppfølgande allergologisk utredning og optimal informasjonsflyt mellom omsorgsnivåa, samt med pasientane og deres pårørande.  Resultatmål inkluderer svar på laboratorieanalyser, kliniske utfallsmål og pasientrapporterte effektmål.

Registeret har tre hovedmålsettingar:

  1. Å fremme en einhetlig diagnostikk og behandling av anafylaktiske reaksjonar.
  2. Å forbetre helsetenesta for pasientar med akutt anafylaksi, ved å registrere og måle resultat av diagnostiske tiltak og behandling.
  3. Å gje informasjon om førekomst og gjentagingsrisiko for anafylaksi samt overvåke og identifisere utløsande årsak til anafylaksi.

Organisasjon

Anafylaksiregisteret er en del av verksemda til Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Laboratorieklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

Registeret er eit lokalt kvalitetsregister godkjent av Personvernombodet ved Haukeland universitetssjukehus (Id nr: 2016/9007) og registrert ved Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest.

Leiar av registeret er spesialbioingeniør Kari Eilidh Mikkelsen ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?