Medisinsk biokjemi og farmakologi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi MBF (tidligere Laboratorium for klinisk biokjemi LKB) er det sentrale medisinske biokjemiske og klinisk farmakologiske laboratorium i Helse Bergen, og eitt av dei største laboratoria i Noreg.

Les meir om Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)

Medisinsk biokjemi og farmakologi

 

Om Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)

Laboratoriet er eit av dei største sjukehuslaboratoria i landet og har meir enn 250 tilsette, for det meste bioingeniørar. Andre faggrupper er legar, helsesekretærar, kjemikarar og molekylærbiologar.

Legane yter rådgiving til helsepersonell i diagnostikk og behandling av sjukdom. Spesialistar i medisinsk biokjemi har kompetanse om metabolske og biokjemiske forhold, og spesialistar i klinisk farmakologi har kunnskap om effekt og biverknader av lege- og rusmiddel. 
  
Laboratoriet er delt inn i tretten seksjonar, og ved delar av laboratoriet er det døgndrift.

Les om alle einingane ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

MBF er akkreditert etter ISO-standard 15189 og utfører årleg over 8 millionar analysar både for spesialist- og primærhelsetenesta. Dei aller fleste analyseresultata blir rapporterte ut same dagen som prøven blir teken. 
Vi arbeider for rett bruk av laboratorieanalysar og auka forståing for den kliniske betydinga dei har for sjukdom og behandling, gjennom undervisning og forsking på høgt internasjonalt nivå. 

Vi har laga bestillingsskjema som i aukande grad er baserte på problembasert rekvirering, og legane ved laboratoriet utfører eit omfattande kommenteringsarbeid for å betre tolkinga av analyseresultat. Vi samarbeider tett med dei andre laboratoria i Helse Bergen, og med: 

Hormonlaboratoriet

Noklus (Norsk kvalitetforbedring av laboratorieundersøkelser)

NAPOS (Norsk kompetansesenter for porfyrisykdommer)

RELIS Vest (Produsentuavhengig legemiddelinformasjon)

Akkreditering

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi er akkreditert av Norsk Akkreditering.
Avdelinga blei første gang akkreditert 23. februar 2009 etter NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 231
Dette betyr at avdelinga sine tenester og produkt oppfyller definerte krav til kvalitet og at det finst eit system for å overvake og dokumentere at krava blir tilfredsstilte. 

Akkrediteringslogo. Grafikk     

Akkrediteringsomfang for TEST 231 Accreditation scope for TEST 231Analysemetodane har breie måleområde som skal dekkje forventa kliniske analyseresultat.

Det er her vedlagt ei liste over den analytiske variasjonen for våre akkrediterte analysar:


Ta kontakt med laboratoriet dersom du ønskjer meir informasjon.  

Medisinsk ansvarlege:
Medisinsk biokjemi: Jørn Vegard Sagen
Klinisk farmakologi: Bettina Riedel
Hormonanalyser: Jørn Vegard Sagen

Standarden er spesielt tilpassa medisinske laboratorium og omfattar heile prøveprosessen frå rekvirering, prøvetaking, prøvehandtering, analysering til svarrapportering, rådgiving og tolking.  Det blir også sett spesifikke krav til intern kvalitetskontroll og deltaking i ekstern kvalitetsvurdering.


Søk jobb hos oss

Alle som søkjer jobb i Helse Bergen og Laboratorium for klinisk biokjemi, må registrere CV-en og søknaden sin via nettsidene til Helse Bergen.
Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er ein arbeidsstad der medarbeidarane trivst godt. Vi arbeider målretta for å halde oppe trivselen. Kvardagane er prega av høgt tempo, og det er nødvendig med godt samarbeid og lagånd.

I staben vår er det folk med ulik fagleg bakgrunn og utdanning. Her er bioingeniørar, helsesekretærar, legar, kjemikarar og molekylærbiologar. Ved laboratoriet legg vi til rette for at dei tilsette skal få utvikle seg både personleg og fagleg.

Dei fleste bioingeniørane, men òg kjemikarane og molekylærbiologane, er involverte i analysearbeid og systematisk kvalitetsarbeid ved dei ti analytiske og to ikkje-analytiske seksjonane. Seksjonsleiarane ved dei enkelte seksjonane samarbeider med lege om å kvalitetssikre og vidareutvikle analysetilbodet og – om nødvendig – om å sørgje for at personalet får fagleg oppdatering.

Avdelinga er godkjend utdanningsinstitusjon for spesialistkandidatar innanfor medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi. I medisinsk biokjemi er det for tida tilsett sju overlegar (tre i bistilling) og tre legar i spesialisering. I klinisk farmakologi er det tilsett tre overlegar (éin i bistilling) og tre legar i spesialisering.

Fleire av dei tilsette, spesielt legane og realistane, har forskarkompetanse og deltek aktivt i forskings- og utviklingsarbeidet knytt til satsingsområda våre, som på eit overordna plan er knytte til kvalitetssikring av laboratorieverksemda og rett bruk av laboratorieanalysar i diagnostikk og behandling. Det inneber tiltak for å sikre rett prøvebehandling, forbetre analysemetodar, etablere nye analysar og auke kunnskapen om korleis analyseresultat bør tolkast, og korleis laboratoriet kan bidra til rett tolking av analyseresultat.

Innanfor medisinsk biokjemi har vi igangverande forsking for laboratorieanalysar brukte ved nyresjukdom, hjartesjukdom, jernstoffskiftet, hemokromatose, spormetall, koagulasjon, porfyrisjukdommar, allergisjukdommar og ernæringsstatus under svangerskap, amming og i nyfødtperioden.

Innanfor klinisk farmakologi er forskinga retta mot å utvikle nye legemiddel- og rusmiddelanalysar og forstå korleis desse kan brukast som ledd i individretta terapikontroll og biverknadsdiagnostikk, med fokus på spesielle grupper som kreftpasientar, gravide som nyttar legemiddel, og pasientar som misbruker rusmiddel. Ei anna viktig oppgåve er å studere nytteverdien av kompetanse i klinisk farmakologi for rådgiving av helsepersonell med spørsmål knytte til legemiddelbruk.

Prosjektsamarbeid

MBF bidrar med prøvetaking og analysearbeid for mange medisinske prosjekter.
 
Prosjektansvarlig må sende søknad til MBFi forkant av prosjektet og prosjektet skal godkjennes av avdelingsledelsen på MBF

Retningslinjer: Service til kliniske FoU-prosjekter (PDF) Søknadsskjema: Prosjektsamarbeid med laboratoriene i Laboratorieklinikken (Word)

Forsking

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) driv med eiga forskning:

Klinisk farmakologi  Medisinsk biokjemi

I tillegg yter avdelinga service i form av rådgjeving, prøvetaking, prøvehandtering og analysering til ei rekke kliniske prosjekt initiert og styrt av kliniske avdelinger og eksterne institusjoner.

Ved ønske om slik service, send oss ein e-post:  prosjekter.laboratorieklinikken@helse-bergen.no

Forskingsstudier

Westcor-studien Graviclot-studien

Allergiforskning

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Skal du ta blodprøver?
Sjå nettsida til Poliklinikk for blodprøvetaking for meir informasjon om oppmøtestad og opningstid

 

E-post

Praktiske og administrative spørsmål: mbf@helse-bergen.no

Medisinskfaglege spørsmål:

Klinisk farmakologi - klinisk.farmakologi@helse-bergen.no

Medisinsk biokjemi - medisinsk.biokjemi@helse-bergen.no

Telefon
55 97 31 00
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Laboratorieinformasjon til pasientar

Laboratorieinformasjon til samarbeidspartnarar

Lab-info frå heile Laboratorieklinikken

Blodprøvehttps://helse-bergen.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Anafylaksiregisterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/anafylaksiregisteretAnafylaksiregisteret
Hormonlaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/hormonlaboratorietHormonlaboratoriet
Klinisk farmakologi og RELIShttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/klinisk-farmakologi-og-relisKlinisk farmakologi og RELIS
Medisinsk biokjemihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemi
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOShttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/naposNasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS
Poliklinikk for prøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/provetaking-poliklinikkPoliklinikk for prøvetaking

Fann du det du leita etter?