Er du gravid?

Graviclot-studien

Vi ønskjer å komme i kontakt med gravide kvinner, både med og utan kjente risikofaktorar for blodpropp, til eit forskingsprosjekt på Laboratorieklinikken / Kvinneklinikken.

gravid dame
 

Nokre kvinner har auka risiko for blodpropp i familien. Dette gjer at ein del unge jenter og kvinner får tatt blodprøver for å vurdere eigen risiko. 

Dette kan være innebære mangel på protein C, protein S og Faktor V Leiden mutasjon.

GRAVICLOT er ein studie der vi skal undersøke endringer i ulike blodprøvesvar utover i graviditeten og etter fødsel hos gravide. Dette er blodprøvesvar som har med risiko for blødning og blodpropp å gjøre, og markører som kan påverke nivået av desse.

Dette ønskjer vi å undersøke for å sjå om endring i ulike blodprøvesvar kan skille mellom grupper av gravide med og utan risikofaktorer for blodpropp. Vi ønskjer å finne ut om desse blodprøvesvara blir påvirka av anna sjukdom, betennelse eller hormoner. Vi ønskjer å følge blodprøvesvara utover i svangerskapet og etter fødsel for å betre kunne tolke prøvesvar ved graviditet.

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring

Kven kan delta?

Om du kan svare ja på desse utsegna, er du ei av dei vi gjerne vil komme i kontakt med:

 • Eg er gravid, før svangerskapsveke 14
 • Eg har ikkje allereie fått påvist tvillingsvangerskap
 • Det er ikkje allereie bestemt at eg skal ha blodfortynnande behandling i graviditeten
 • Eg har fått påvist Faktor V Leiden mutasjon, Protein C mangel eller Protein S mangel, eller eg har ikkje fått påvist nokon kjent risikofaktor for blodpropp

Kva skjer om du seier ja til å delta?

 • Det skal tas 4 blodprøver i graviditeten og 3 etter fødsel.
 • Det vil bli utført ein ekstra ultralyd i veke 24 – 28 for å undersøke morkakefunksjon
 • Blodprøvene blir tatt og ultralyd blir utført ved Kvinneklinikken (KK).
 • Prøvetaking skjer på kvardagar mellom kl. 8.00 og 11.30
 • Første prøve tas i svangerskapsveke 12-14
 • Deretter i svangerskapsveke 20-22, 28-30 og 36-38
 • Prøve etter fødsel tas innan 12-24 timer, under opphaldet ditt på KK
 • Deretter 2 oppfølgingsprøver etter 2 veker og 8-10 veker
 • Lege ved laboratoriet vil treffe deg og registrere helseopplysningar om deg (mellom anna om sjukdom, blodtrykk, vekt og medisiner). Vi spør om kjente risikofaktorar for blødning og blodpropp, og om dette er kjent i familien din
 • Vanleg svangerskapskontroll og ultralyd skjer hos jordmor/fastlege som normalt
 • Gynekolog informerer om vidare oppfølging dersom sjukdom blir påvist på bakgrunn av undersøkingar i prosjektet
 • Nokre prøvesvar vil vere tilgjengelege undervegs, men dei fleste prøvesvara vil først vere tilgjengelege når alle prøvene er tatt (> 12 veker etter fødsel).
 • Dersom du ønskjer, kan du få informasjon om dine prøvesvar og ei forklaring på kva desse kan bety for deg
 • Du kan når som helst, og utan å oppgje nokon grunn, trekkje deg frå prosjektet, og be om at blodprøvene blir kasta

Kva skjer med informasjonen vi samlar inn?

Data vi samlar inn og informasjonen som vert registrert, blir oppbevart etter eigne retningslinjer og vil ikkje bli brukt til anna enn det som er hensikta med studien. Resultata blir anonymiserte og kan ikkje bli knytt til den enkelte deltakar etter studieslutt.

Alt helsepersonell involvert i Graviclotstudien har teieplikt.

 

 

 

Vil du delta i studien?

Send oss namn og telefonnummer, så tek vi kontakt med deg innan to-tre arbeidsdagar.

Telefon:  55973113 / 55977794
Epost: ann.kristoffersen@helse-bergen.no / margunn.bye.toesdal@helse-bergen.no

Kor skal eg møte?

Blodprøvetakinga skjer på Kvinneklinikken (KK) ved Haukeland universitetssjukehus. Laboratoriet held til i underetasjen. 

Parkering

Det er få parkeringsplassar utanfor KK. Alle som skal til oss bør rekne litt ekstra tid til å finne parkering. Vi håpar at de som har mogelegheit til å parkere andre stader gjer det, slik at dei få parkeringsplassane utanfor KK er ledig for pasientar og pårørande som treng det mest.
Ved oppmøte vil du få utlevert parkeringsbevis, slik at du slepp å betale parkeringsavgifta når du køyrer att.