Kreft poliklinikk

Vi utgreiar, behandlar og har etterkontroll av pasientar frå Helseregion Vest. (Vestland og Rogaland). På poliklinikken blir det gjort vurdering, behandling, oppfølging og kontroller av kreftpasientar. Det er mange ulike diagnosegrupper. Vi har samla ulike diagnosegrupper i 6 team (rødt, gult, blått, grønt, rosa og orange). Personalet, både leger og sjukepleiarar er knytta til faste team. Dei største pasientgruppene finn vi innan tarmkreft, brystkreft, prostatakreft og lymfekreft. Vi formidlar kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnarar. Personalet deltar også i undervisning og rådgiving til pasientar, pårørande og andre helsearbeidarar.
Les meir om Kreft poliklinikk

Kreft poliklinikk

Poliklinisk opphald

Beskjed om poliklinisk time gjer vi vanlegvis via eit innkallelsesbrev. Du kan også få tildelt time pr. telefon eller via lege, for eksempel ved utskriving frå sengepost.

 
Brevet/informasjonen inneheld opplysningar om: 
 • Dag og tid for oppmøte.
 • Beskjed om du må ta blodprøver ved poliklinikken ved frammøte.
 • Medisinar: Ved første konsultasjon må du hugse å ta med ei oversikt med namn, dose og hyppigheit av faste- og behovsmedisinar du bruker.
 • Informasjon om kva for avtalar som er gjort i samanheng med konsultasjonen.
 • Informasjon dersom det er aktuelt å bu på sjukehotellet.
 • Veikart til Haukeland universitetssykehus og kart over området  
 • Informasjon om å berekne god tid på grunn av parkeringsproblem på sjukehusområdet.

Personalet på avdelinga

Personalet omfattar spesialsjukepleiarar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, legar og sekretærar. Det er eit nært samarbeid med fysioterapeutar, sosionomar, klinisk ernæringsfysiolog, tannpleiar og sjukehusprest. 

 

Kor bur du under behandling?

Behandlingen kan foregå over fleire dager, og du vil då bu heime eller på sjukehotellet mellom kvar behandlingsdag.

 

Venting

For å utnytte ressursane best mogleg, er det lagt opp til eit tett program. Dette kan medføre noko venting. 

 

Frikort og egenandel

Har du vært hos lege eller får cellegiftkurar, må du betale ein eigenandel dersom du ikkje har frikort. Frikort må takast med til konsultasjonen for registrering. 

 

Ta med deg pårørende eller ein venn

Det er anledning til å ha med seg ein pårørande eller ein venn til legetimen/behandling.

 

Venterom, opphaldsrom og Atriet

Ved inngongen til Parkbygget finn du Atriet som er open for pasientar og pårørande mellom kl. 07.30 -15.30.
Her finnast avisar, bladar, tv og bevertning.
Vi oppfordrar pasientar som ventar på time til lege eller på blodprøvesvar, å nytte desse arealane. Det er begrensa sitjeplassar i poliklinikken, og vi henstiller pårørande til å venta lengst mogleg i Atriet. I Atriet er det og ein lekekrok for dei minste.
For dei som skal ha behandling, er det et eiga venterom i behandlingseinheiten.

 

Bevertning

For pasientar som ventar på legetime eller blodprøvesvar, serverast kaffe, te, saft og skiver med variert pålegg i Atriet.
I behandlingseinheiten på poliklinikken serverast kaffe, te, saft og skiver med variert pålegg.
Odd Fellow Sam Prosjektet står for serveringen.

Bruk av mobiltelefon

Det er tillatt å bruke mobiltelefon i avdelinga. Sjukehuset har skilta områder kor mobilbruk ikkje er lov. Vi ber om at ringjelyden settast så lavt som mogleg. Vi henstillar til at det ikkje takast bilder som kan vise andre pasientar.

 

Bruk av PC

Det er tilknytta TV, radio, PC og telefon ved alle behandlingsstolane i form av ein pasientterminal. Det er også lagt opp til trådløst nettverk i byggjet.

 

Vi kan formidle kontakt med andre

Vi kan formidle kontakt med Kreftforeninga, Sunniva klinikk for lindrande behandling, Bergen Røde Kors sjukeheim og andre. Du vil finne diverse informasjonsbrosjyrar og oppslag i avdelinga.

Andre samarbeidspartnarar

Vi arbeider tett med palliativt team og andre spesialeiningar på sjukehuset. På same måte prøver vi å få til eit godt samarbeid med lokalsjukehus og pleie- og omsorgstenesta. Vi formidlar også kontakt med Sunniva Klinikk for Lindrande behandling, Røde Kors palliativ avdeling, Kreftforeininga og andre aktuelle instansar.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Poliklinikken ligg i 1.etasje i Parkbygget med inngang frå sjukehusparken i underetasjen.

Ver vennleg å ta kontakt i skranken i Parkbygget/Atriet U.etasje for registrering når du kjem. Her vil du bli vist vidare til blodprøvetaking eller konsultasjon/behandling.

Telefon
55 97 20 10
måndag - fredag kl. 08.00-15.30
Telefoner etter kl. 15.30 blir automatisk besvart av Kreft post 1/ post 2. Når du ringer til oss, vil du få fleire val for å kome til riktig person som kan svare på dine spørsmål.
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk
Kreft poliklinikk
Postboks 1400
5021 Bergen
Parkbygget
Besøksadresse
Haukelandsveien 22, 5021 Bergen(Kart)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Sjølvbetent innsjekk og betaling

Frå 27. mai 2020 har Kreftavdelingen ny løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein av sjølvbeteningsautomatene. Om du skal ta blodprøve må du registrere deg på ein av automatene i underetasjen eller i 1. etasje ved blodprøvelaboratoriet. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på sjølvbeteningsautomaten eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Vardesenteret

​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp. 

Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Parkbygget framfor Sentralblokka i sjukehusparken.

Les meir om Vardesenteret

Fann du det du leita etter?