Ortopedisk seksjon KSK

Seksjonen vår er sett i hop av fleire ulike yrkesgrupper. Team med operasjonssjukepleiarar, anestesilegar, anestesisjukepleiarar, assistentar og portørar gjør sitt beste for at kvar enkelt operasjon skal gå føre seg så sikkert og trygt som råd er. Dette omfattar både planlagt kirurgi og akutt hjelp.
Vi var blant dei første avdelingar med trygg kirurgi konsept, der aktiviteten kvalitetssikrast med sjekklister både før og etter kirurgi. 
Les meir om Ortopedisk seksjon KSK

Ortopedisk seksjon KSK

Seksjonen er også med på ein studie ”Sikker arbeidspraksis i tverrfagleg team”. Forskarar observerer i denne studien korleis omsynet til sikkerheit kommer til uttrykk gjennom teamarbeid. Studien skal kartlegge kva rolle kunnskapsfaktorar og systemfaktorar har i ein sikker arbeidsplass.

Som serviceklinikk er vi ein sjølvstendig seksjon som server dei opererande avdelingane. Ortopedane som gjennomfører den faktiske operasjonen er organisert i Ortopedisk klinikk.

Direkte knytt til vår avdeling har vi følgjande fagsamansetting:

Operasjonssjukepleiarar: 22
Anestesisjukepleiarar: 15
Anestesilegar: 6
Sekretær: ½ 

Planlagde inngrep gjennomførast stort sett i tidsrommet 08.00 – 15.30. Akutte operasjonar gjennomførast i utgangspunktet heile døgnet, men vi ser helst at disse operasjonane vert gjennomført i tidsrommet 08.00 – 22.30, med personell i beredskap om natta.

Fagmiljø

Vi gjer alt for å oppretthalde eit høgt fagleg nivå i arbeidet vårt. Opplæring og vedlikehald av kunnskapar er ein prosess som går kontinuerleg, og personalet vårt skal til ei kvar tid vere i stand til å yte hjelp på høgt fagleg nivå til pasientane våre. Utstyret som vert nytta under kirurgi er i stadig utvikling og operasjonssjukepleiarane våre handterer store mengder av dette utstyret.

Anestesiavdelinga er og godt rusta med høgteknologi som saman med anestesipersonalet sin erfaring og kunnskap gir trygge formar for bedøving. Seksjonen er og med i rettleiing og opplæring sjukepleiarar i spesialisering, samt hospitering av offshore spesialsjukepleiarar og vidareutdanning av faglært ambulansepersonell (paramedic –studentar).

Pasientgrupper ved Ortopedisk seksjon

 • Brotkirurgi
 • Korrigerande kirurgi
 • Traumekirurgi
 • Kreftkirurgi
 • Ryggkirurgi
 • Protesekirurgi
 • Kirurgi ved infeksjonar i ”ortopedisk område”

Spesielt for seksjonen er at vi i stor grad nyttar oss av såkalla regionale blokkader, som gir god smertelindring for kirurgi i bein. Ofte kombinerast disse blokkadane med ein eller annan form for narkose. 
Vi tvinger sjølvsagt ingen til å godta ei form for bedøving dei ikkje vil ha, men saman med pasienten blir vi samde om den mest hensiktsmessige forma for bedøving for det aktuelle inngrepet. Vi er og opptekne av at pasientar skal ha ei så effektiv smertelindring som råd er også etter at inngrepet er gjennomført. 

Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 23 00

Telefaks:
55 97 49 71
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?