Helsenorge

Trygg kirurgi

Verdas helseorganisasjon (WHO) har utvikla ei sjekkliste med mål om å redusere kirurgiske komplikasjonar, og å betre teamarbeid og kommunikasjon.

Foto. Kirurgisk sjekkliste i bruk i operasjonssal

Sjekklista er ein viktig del av det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet: «I trygge hender 24/7». Sjekklista består av tre delar som operasjonspersonalet brukar ved tre definerte tidspunkt under operasjonen.

Korleis brukes sjekklista?

Operasjonspersonalet går gjennom sjekklista i tre delar:

  • Før pasienten får bedøving (anestesi)
  • Like før operasjonen startar
  • Før operasjonsteamet går ut av operasjonsstovaKva betyr sjekklista for deg som pasient?

Ved gjennomgang av sjekklista blir du som pasient bedt om å si ditt namn, fødselsdato og personnummer. Du må og bekrefte kva operasjon som er planlagd og side du skal opererast på, om aktuelt. Ved noen inngrep blir du også som rutine påført merking for å vise kor du operasjonen skal gjennomførast.

Kvifor treng vi ei sjekkliste?

Helse Vest har som målsetting å redusere komplikasjonar som kan førebyggast, med 25% frå 2017 til 2023. Forsking frå Førde sentralsjukehus og Haukeland universitetssjukehus har vist at bruk av sjekklista for Trygg kirurgi kan redusere komplikasjonar med inntil 43%, og gje kortare liggetid i sjukehusa. Nyare forsking støttar opp om desse funna.

Målet er å betre pasienttryggleiken på ein standardisert måte som er enkel å gjennomføre i praksis.

Om du har spørsmål om sjekklista, eller om bruken av denne, så spør helsepersonell på sjukehuset.


Kontaktinformasjon

Kvalitetsrådgiver
Seksjon for pasientsikkerhet, FOU avd.
Hilde Valen Wæhle
Mobil: 920 86 090

Fann du det du leita etter?