Helsenorge

eHjerteRehab

Hjarteavdelinga ved Haukeland Universitetssjukehus er i ferd med å ferdigstilla ei digital hjarterehabilitering (HR), eHjerteRehab. Etter ein pilotperiode kan dette programmet blir tilbode og blir implementert ved alle sjukehus som utfører utblokking av kransarteriar hos pasientar som har gjennomgått hjarteinfarkt.

Eldre mann ser på mobil. Foto

Bakgrunn for studien

eHjerteRehab prosjektet bygger vidare på CONCARDPCI studien. Pasientforløpa er nøye studerte i CONCARDPCI, og dette inkluderer ein kunnskapsoppsummering av metodar for å implementera e-helse program for pasientar med hjarte- og karsjukdommar, og dessutan fleire kvalitative intervjustudiar med pasientar og ein kohortstudie med over 3000 pasientar


Hjarterehabilitering (HR) er ein klasse 1a oppmoding i internasjonale retningslinjer då det reduserer mortalitet, reinnleggingar og psykologisk stress, samt betrar eigenmestring, helserelatert livskvalitet og fysisk kapasitet hos pasientar med koronar hjartesjukdom. 

I Noreg blir behandla 12 000 pasientar årleg med utblokking av hjartets kransårer (PCI). Trass i betre behandlingsmetodar lever desse pasientane med ein kronisk hjartesjukdom som har konsekvensar for både individ, helsevesenet og samfunn. 

Dei fleste av desse pasientane (70-80%) deltar ikkje i HR som følgje av stort pasientvolum, lang reiseveg og få tilgjengelege HR program. Behovet for eit digitalt rehabiliteringstilbod vart særleg aktuelt då COVID -19 pandemien kom til Noreg i 2020.  Då vart ulike fysiske rehabiliteringstilbod stengt ned – og er det framleis. Pandemien har dermed bidratt til å synleggjera eit behov for å utvikla alternativ til tradisjonell HR Vi vil ved bruk av innovative arbeidsformer som digitale tenester gjera HR tilgjengeleg for alle.

Mulige helsegevinster

Ein innovativ eHjerteRehab er eit behandlingstilbod som kan møta rehabiliteringsbehova til store pasientgrupper, uavhengig av tilgangen deira til tradisjonell HR. eHjerteRehab er eit digitalt rehabiliteringsprogram som har som mål å styrka evna pasienten har til å ta styring over eiga helse til rehabilitering gjera nødvendige livsstilsendringar for å førebygga nye hjartehendingar. 

Vi samarbeider tett med seksjon for eHelse og Helse Vest IKT. Pasientar vil få tilbod om eHjerteRehab etter at dei har vorte tilviste av lege. eHjerteRehab vil vera tilgjengeleg med BankID innlogging, og kan brukast på PC, smarttelefon eller nettbrett. Løysinga gjer det mogleg å ha digital kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell som ivaretek personvernomsyn.

Vi har vektlagt å involvera brukarar i planlegging og utforming av dette nye helsetenestetilbodet. Utdannings- og informasjonsmateriell som blir tilboden inkluderer rådgiving og organisert helseinformasjon etter preferansane til pasientane, t.d. skriftleg materiale tilpassa passande lesenivå, samt visuelle element og videoar. Her samarbeider vi i eit tverrfagleg team for å sikra at informasjonsmaterialet er forskingsbasert og oppdatert. 

HjerteRehab kan bidra til å modernisera og digitalisera arbeidsprosessar, og dessutan utvikla meir samanhengande og skreddarsydde pasientforløp. Vidare vil eHjerteRehab bidra til å redusera variasjon i kvalitet og tilgjengelegheit til HR ved å vera eit omfattande digitalt HR program basert på internasjonale retningslinjer og pasientanes preferansane.
Fann du det du leita etter?