HELSENORGE

Kurstilbod for fagpersonar og brukarrepresentantar

Her finn du ei oversikt over kurs for fagpersonar og brukarrepresentantar ved Lærings- og meistringssenteret.

Tre kvinner sitter i stoler og snakker sammen. Foto

​Kurs i helsepedagogikk, 5 dagers kurs

Arrangerast årleg. 

Kommende kurs: 30, 31. august, 1. september, 9. og 10 november 2022.

Påmelding via kurskatalogen til Læringsportalen. 

Logg in - LæringsportalenHandlar om korleis helsepersonell kan legge til rette for god opplæring og  helserettleiing.

Eit kurs for deg som ønsker kunnskap om:

 • Korleis fremme meistring og helse
 • Planlegge og gjennomføre gode kurs
 • Bli tryggare i rollen som formidlar

Tema

Kurset baserer seg på relevant teori innan psykologi og pedagogikk. 

 • Kva kan bidra til å leve eit rikt liv, med helseutfordringar
 • Kva skal til for å motivere folk til i praksis å bruke det dei veit og kan om meistring og endring
 • Kva som påverkar meistring og endring
 • Korleis tette gapet mellom kunnskap og anvendt kunnskap
 • Samanhengen mellom tankar, følelsar, kropp og åtferd
 • Korleis bidra til gode møtepunkt, både gjennom kommunikasjon og formidling
 • Samarbeid på tvers og LMS sin standard metode

Målgruppe

Tilsette fagpersonar og erfarne brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesta som arbeider individuelt eller gruppebasert med:

 • Helsefremmande og førebyggande arbeid
 • Pasient- og pårørandeopplæring
 • Frisklivs- og meistringstilbod

Dette er eit femdagars kurs. Tre samanhengande dagar og 1+1 oppfølgingsdag nokon månader seinare. 

3 vegar til god kursleiing

Arrangerast vår og haust.

3. juni og 21. september 2022​

Påmelding via kursktalogen til Læringsportalen.

Logg in - Læringsportalen

Eit kurs for deg som vil trivast og føle deg trygg i rolla som kursleiar og ta grep om planlegging og gjennomføring av kurs!

Målsetting

Kursdeltakare skal ha eit godt utbytte av eit kurs. Som kursleiar og kursansvarleg har du stor påverknadsmoglegheit for å bidra til kursdeltakarane sitt utbytte.

På dette kurset lærer du:

 • Korleis sikre smart planlegging og gjennomføring av kurs
 • Medvit om innhald og form
 • Korleis få til ein pangstart
 • Korleis involvere deltakarane og bruke ei gruppe godt

Målgruppe

Kurset er gruppebasert opplæring og profesjonsuavhengig, for tilsette i helseteneste/kommune, alle som driv med kurs eller ønsker å starte med kurs.

Kunsten å holde digitale kurs

Arrangerast ved behov.

Tema

Korleis halde gode digitale kurs for pasientar og pårørande.

Målgruppe

Kursleiarar i pasient- og pårørandeopplæring.

Målsetting

​Kurset gpr over 2 dager.Gjere deg som kursleiar tryggare i å halde digitale kurs. 
Innhald: Investere i starten på eit kurs, korleis involvere deltakare og pedagogiske grep.

Kurs for brukarrepresentantar

Arrangerast årleg.

Kurset går over 2 dager: 21. og 28. september 2022

Påmelding via mail til: LMS@helse-bergen.no

Tema

Kommunikasjon og formidling.

Målgruppe

Kurset er for deg som deltar som brukarmedverkar i utvikling av lærings- og meistringstilbod eller skal i gang med dette. 

Målsetting

Tryggheit i rolla som brukarmedverkar

Fann du det du leita etter?