Augeavdelinga

I Augeavdelinga utgreier og behandlar ein alle augelidingar hos barn og vaksne, både hyppige og sjeldne. Avdelinga har fleirregional behandlingsteneste innan behandling av kreft i auget (episkleral brachyterapi). Avdelinga har stor breidde i si verksemd; både medisinsk og kirurgisk behandling, planlagd og øyeblikkeleg hjelp. 

Les meir om Augeavdelinga

Augeavdelinga

Sengeposten til Augeavdelinga finn du i 5. etasje, nord i Sentralblokka.  Namnet på sengeposten er Hovud-Hals og Auge. Telefonnummer er: 55 97 35 00.


I tillegg til pasientbehandling, underviser vi studentar og utdannar augespesialistar for framtida. Som pasient kan du difor bli spurd om å delta i undervisninga.


Avdelinga arrangerer fleire Lærings- og mestringskurs kvart år for pasientar og pårørande. Avdelinga driv forsking på høgt internasjonalt nivå, og er engasjert i global augehelse på Zanzibar, Tanzania.


Som pasient møter du eit tverrfagleg helsepersonell når du treng vårt behandlingstilbod. Det er kring 100 medarbeidarar i avdelinga; legar, sjukepleiarar og hjelpepleiarar, helsesekretærar og anna personell som fotograf, optikar og ortoptist samt reinhaldspersonell. Dei er alle opptekne av å gje deg god service, behandling og pleie. Opplever du noko anna, så gjev oss beskjed!


Avdelinga arbeider saman med andre avdelingar på sjukehuset. Andre viktige samarbeidspartnarar er fastlegar, avtalespesialistar og andre augeavdelingar i Helse Vest. I tillegg kjem statlege, kommunale og fylkeskommunale aktørar og interesseorganisasjonar.

Leiinga hos oss

Konstituert avdelingsdirektør Kjetil Sævartveit
Avdelingsoverlege Frank Jenssen
Kontorleiar Lin Merete Torgersen
Avdelingssjukepleiar Dagkirurgisk- og poliklinisk eining; Torill Birkeland
Avdelingssjukepleiar sengepost; Helene Kråkenes
Avdelingssjukepleiar operasjon; Ellen Stokkeland Møller

Kontoreininga

Vi som jobber på kontoreininga ved Augeavdelinga er som oftast dei som møter pasientane våre først. Vi er opptekne av at du får eit godt første møte med oss, både når du kjem på avdelinga og når du treff oss på telefonen.
Vi samarbeider med alle faggrupper på Augeavdelinga og er i kontakt med både interne og eksterne servicepartnarar. I tillegg har vi ansvar for alle merkantile tenester på avdelinga.

Totalt er vi 12 sekretærer, pluss ein leiar. Om lag halvparten av oss er autoriserte helsesekretærar.  Vi betener telefonsentralen i vår ordinære opningstid og du treffer oss på poliklinikken, vår dagkirurgiske eining, operasjonseininga vår, og på sengepostane. Vi bistår legane på avdelinga med ulike arbeidoppgåver og gir leiarstøtte til avdelingsleiinga.

Eining for legar

Medisinsk faglig ansvarlig: Avdelingsoverlege Frank Jenssen.

1. Seksjon for barneoftalmologi: Seksjonsoverlege Olav Haugen. Handsamer sjukdommar hos barn; til dømes skjeling.

2. Korneaseksjon: Seksjonsoverlege Nils Bull.
Utgreier og handsamer dei fleste sjukdommar i hornhinna (kornea). 

3. Kataraktseksjon: Seksjonsoverlege Karin Wiese-Haugland.
Utgreier og opererer grå stær (katarakt) poliklinisk.

4. Glaukomseksjon: Seksjonsoverlege Hildegunn Halvorsen.
Handsamer og utgreier glaukom (grøn stær) i ulike stadium av sjukdommen. Utfører ulike laser- og kirurgiske prosedyrer.

5. Seksjon for medisinsk retina (netthinne): Seksjonsoverlege Morten Hove.
Handsamer ein stor gruppe pasientar med våt makuladegenerasjon og pasientar med ulike andre sjukdommar i bakre del av auget

6. Seksjon for kirurgisk retina: Seksjonsoverlege Pål Varhaug.
Utgreier og handsamer dei kirurgiske sjukdommane i netthinna, til dømes netthinneløysning.

7. Okuloplastisk/Orbitaseksjon: Seksjonsoverlege Dag Einar Lysebo.
Opererer ymse tilstandar på augelokka og tårevegar. I tillegg utgreier og handsamer pasientar med lidingar i augeholaKontaktinformasjon

Oppmøtestad

Våre pasientar kan melde seg i ekspedisjonen i Augebygget.


Telefon
55 97 41 00
måndag - fredag Kl. 08.00-15.30
Augebygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72, vis-a-vis Kvinneklinikken(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Augebygget

​Beklageleg er det avgrensa parkering utanfor avdelinga, men det finnast handicap-parkering der og det er mogeleg å sleppe nokon av. Parkeringsplassar finnast på Haukeland universitetssjukehus sitt hovudområde.  Det er viktig at du bereknar god tid, slik at du kan finne ein parkeringsplass før timen hos oss.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Strengare kriterier for å følgje pasientar til behandling

Augeavdelinga har sett seg nøydd til å innføre strengare kriterier for å følgje pasientar til undersøking og behandling i avdelinga. 
Les meir

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta imot besøk også utanom visittida. Viss pasienten deler rom med nokon, er det av omsyn til den/dei andre fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtaler besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blom etter at ein har komme heim.

Augelokk: Fjerning av overflødig hudhttps://helse-bergen.no/behandlinger/augelokk-fjerning-av-overflodig-hudAugelokk: Fjerning av overflødig hudAAugelokk: Fjerning av overflødig hudAugelokk: Fjerning av overflødig hudAugelokk: Fjerning av overflødig hudAugelokk: Fjerning av overflødig hud
Augelokk: Hengande øvre augelokkhttps://helse-bergen.no/behandlinger/augelokk-hengande-ovre-augelokkAugelokk: Hengande øvre augelokkAAugelokk: Hengande øvre augelokkAugelokk: Hengande øvre augelokkAugelokk: Hengande øvre augelokkAugelokk: Hengande øvre augelokk
Augelokk, Innovervrengd nedre augelokkhttps://helse-bergen.no/behandlinger/augelokk-innovervrengd-nedre-augelokkAugelokk, Innovervrengd nedre augelokkAAugelokk, Innovervrengd nedre augelokkAugelokk, Innovervrengd nedre augelokkAugelokk, Innovervrengd nedre augelokkAugelokk, Innovervrengd nedre augelokk
Augelokk: Overflødig hud på augelokkhttps://helse-bergen.no/behandlinger/augelokk-overflodig-hud-pa-augelokkAugelokk: Overflødig hud på augelokkAAugelokk: Overflødig hud på augelokkAugelokk: Overflødig hud på augelokkAugelokk: Overflødig hud på augelokkAugelokk: Overflødig hud på augelokk
Augelokk: Utovervrengd nedre augelokkhttps://helse-bergen.no/behandlinger/augelokk-utovervrengd-nedre-augelokkAugelokk: Utovervrengd nedre augelokkAAugelokk: Utovervrengd nedre augelokkAugelokk: Utovervrengd nedre augelokkAugelokk: Utovervrengd nedre augelokkAugelokk: Utovervrengd nedre augelokk
Grøn stær (glaukom)https://helse-bergen.no/behandlinger/gron-ster-glaukomGrøn stær (glaukom)GGrønn stærGrønn stærGrønn stærGrønn stær
Hornhinna: Operasjon for innvekst på hornhinnahttps://helse-bergen.no/behandlinger/hornhinna-operasjon-for-innvekst-pa-hornhinnaHornhinna: Operasjon for innvekst på hornhinnaHHornhinna: Operasjon for innvekst på hornhinnaHornhinna: Operasjon for innvekst på hornhinnaHornhinna: Operasjon for innvekst på hornhinnaHornhinna: Operasjon for innvekst på hornhinna
Hornhinnetransplantasjon, bakre lamellærhttps://helse-bergen.no/behandlinger/hornhinnetransplantasjon-bakre-lamellerHornhinnetransplantasjon, bakre lamellærHHornhinnetransplantasjon, bakre lamellærHornhinnetransplantasjon, bakre lamellærHornhinnetransplantasjon, bakre lamellærHornhinnetransplantasjon, bakre lamellær
Hornhinnetransplantasjon, gjennomgåandehttps://helse-bergen.no/behandlinger/hornhinnetransplantasjon-gjennomgaandeHornhinnetransplantasjon, gjennomgåandeHHornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjon
Keratoconushttps://helse-bergen.no/behandlinger/keratoconusKeratoconusKKeratoconusKeratoconusKeratoconusKeratoconus
Keratoconus - kollagen kryssbindinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/keratoconus-kollagen-kryssbindingKeratoconus - kollagen kryssbindingKKeratoconus - Kollagen kryssbindingKeratoconus - Kollagen kryssbindingKeratoconus - Kollagen kryssbindingKeratoconus - Kollagen kryssbinding
Kreft i auget og strålebehandlinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/kreft-i-auget-og-stralebehandlingKreft i auget og strålebehandlingKKreft i auget og strålebehandlingKreft i auget og strålebehandlingKreft i auget og strålebehandlingKreft i auget og strålebehandling
Makulahòl i augethttps://helse-bergen.no/behandlinger/makulahl-i-augetMakulahòl i augetMMakulahòl i augetMakulahòl i augetMakulahòl i augetMakulahòl i auget
Netthinnesykdom: Injeksjonsbehandlinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/netthinnesykdom-injeksjonsbehandlingNetthinnesykdom: InjeksjonsbehandlingNNetthinnesykdom: InjeksjonsbehandlingNetthinnesykdom: InjeksjonsbehandlingNetthinnesykdom: InjeksjonsbehandlingNetthinnesykdom: Injeksjonsbehandling
Tåreflod - tett tårekanalhttps://helse-bergen.no/behandlinger/tareflod-tett-tarekanalTåreflod - tett tårekanalTTåreflod - tett tårekanalTåreflod - tett tårekanalTåreflod - tett tårekanalTåreflod - tett tårekanal
Tåreveisoperasjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/tareveisoperasjonTåreveisoperasjonTTåreveisoperasjonTåreveisoperasjonTåreveisoperasjonTåreveisoperasjon

Arrangement

Augeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-dagkirurgi-og-poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikk
Augeavdelinga Operasjonseiningahttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-operasjonseiningaAugeavdelinga Operasjonseininga
Augeavdelinga sengeposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-sengepostAugeavdelinga sengepost

Fann du det du leita etter?