HELSENORGE

Systematisk arbeid med kvalitetsforbetring innan smittevern

Helsetenesteassosierte infeksjonar (HAI) er hyppige komplikasjonar ved opphald i helseinstitusjonar. RKS har utarbeida forslag til lokale forbetringsprosjekt for kommunale helseinstitusjonar. Målsettingar og bruk av verktøy må  tilpassast den enkelte institusjon.​I tillegg til krav om infeksjonskontrollprogram (IKP) bør kommunane ifølge «Handlingsplan for et bedre smittevern»  definere lokale mål for smittevern- og pasientsikkerhetsarbeidet for å redusere førekomst av HAI.

Referanser

Handlingsplan for et bedre smittevern​ (PDF)

Handhygiene

Prevalensundersøking gjennomført ved sjukeheimar i Norge i 2018 viste at omlag 5 % av bebuarane hadde ein eller fleire infeksjonar assosiert med opphald eller behandling i helseinstitusjonen. 

Helsetenesteassosierte infeksjonar (HAI) har ofte  konsekvensar, både for den enkelte pasient og samfunnet elles. Infeksjonane fører til auka sjukdom og død, auka resistens mot mikroorganismar og forringa livskvalitet for bebuaren og pårørande. 

Handhygiene er helsetenesta sitt enklaste og mest kostnadseffektive smitteverntiltak. Samanhengen mellom kvaliteten på helsepersonells handhygiene og førekomst av HAI har vært kjent og påvist i en rekke studiar de siste 150 årene. 

For å styrke etterleving av handhygiene er det i «Handlingsplanen for et bedre smittevern» gitt en anbefaling om at kommunale einingar bør ha implementert eit system for systematisk observasjon av handhygiene. I tråd med dette har Folkehelseinstituttet utvikla eit nasjonalt verktøy for observasjon av smitteførebyggande tiltak i helsetenesta (NOST). NOST er eit webbasert verktøy for å observere og registrere i kva grad klinisk helsepersonell etterlever anbefalingane om smitteførebyggande tiltak. NOST har 3 moduler knytt til observasjon av etterleving av handhygiene:

  • 4 indikasjonar for handhygiene
  • Bruk av hanskar
  • Smykker-ringer-negler

Institusjonen kan velge bedre etterlevelse av håndhygiene som et lokalt mål ved å kartlegge etterlevelse og legge plan for tilhørende kvalitetsforbedringsarbeid med kompetanseheving og justering av rutiner og fasiliteter. Gjentagende observasjoner kan måle effekt av kvalitetsforbedrende arbeid.

FHI har tilgjengelig mye materiale som kan benyttes i lokalt undervisning og kvalitetsforbedringsarbeid knyttet til håndhygiene.

FHI: Filmer, presentasjoner, quiz og registreringsskje​​ma​

Antibiotikabruk


Urinveisinfeksjon


​Influensavaksinasjon


​SmittevernvisittFann du det du leita etter?