RASK: Riktigare antibiotikabruk i sjukeheimar

Det er eit nasjonalt mål å redusere totalbruken av antibiotika med 30 prosent innan 2020. Dette gjelder også sykehjem i kommunene.

hender
 

RASK - Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene, er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).

Handlingsplan: Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest samarbeider med ASP, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Folkehelseinstituttet i dette arbeidet og koordinerer intervensjonen i region vest.

Slik foregår RASK-arbeidet

Intervensjon baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Kommunale institusjoner i hvert fylke samles til en oppstartskonferanse der gjeldende antibiotikaretningslinjer for sykehjem og KAD avdelinger gjennomgås. Det fokuseres blant annet på korrekt diagnostikk og forebygging av infeksjoner, spesielt urinveisinfeksjoner og asymptomatisk bakteriuri. Under møtet vil representanter fra hvert sykehjem dessuten måtte diskutere og reflektere over statistikk for eget antibiotikaforbruk som sendes dem i forkant av møtet. Hvert sykehjem vil i etterkant anmodes om å gjennomføre, for egne medarbeidere, egnede undervisningsopplegg utarbeidet av ASP. I tillegg skal institusjonene i hvert fylke gjennomføre punktprevalensundersøkelser (NOIS PIAH) x 6/år gjennom intervensjonsperioden som er satt til 1 år/institusjon.

Her kan du lese mer om RASK Her kan du lese mer om RASK HordalandHer kan du lese mer om RASKe resultater i HordalandHer kan du lese mer om RASK Rogaland


Nyttige skjema for helsepersonell


Urinprøve sjekkliste (PDF)Akutt sykdom hos pasienter i sykehjem med kartleggingsverktøy (PDF)Informasjonsskriv til pasientar og pårørande (PDF)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.