HELSENORGE

RASK: Riktigare antibiotikabruk i sjukeheimar

Det er eit nasjonalt mål å redusere totalbruken av antibiotika med 30 prosent innan 2020. Dette gjelder også sykehjem i kommunene.

Eldre par hender holder i yngre hender. Foto

RASK - Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene, er ein antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest samarbeidar med ASP, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Folkehelseinstituttet i dette arbeidet og koordinerer intervensjonen i region vest.

Slik går RASK-arbeidet føre seg

Intervensjon baserer seg på modellane kollegabasert terapirettleiing og antibiotikastyringsprogram. Kommunale institusjonar i kvart fylke samlast til ein oppstartskonferanse der gjeldande antibiotikaretningslinjer for sjukeheim og KAD avdelingar blir gjennomgått. Det fokuserast blant anna på korrekt diagnostikk og førebyggjing av infeksjonar, spesielt urinveisinfeksjonar og asymptomatisk bakteriuri. Under møtet vil representantar frå kvar sjukeheim dessutan måtte diskutere og reflektere over statistikk for eiget antibiotikaforbruk som sendast dei i forkant av møtet.

Kvar sjukeheim vil i etterkant bli råda til å gjennomføre eigne undervisningsopplegg for eigne medarbeidarar, utarbeidda av ASP. I tillegg skal institusjonane i kvart fylke gjennomføre punktprevalensundersøkingar (NOIS PIAH) x 6/år gjennom intervensjonsperioden som er sett til 1 år/institusjon.

Les meir om RASKE-læringskurs for RASK
Les meir om RASK HordalandLes meir om RASKe resultat i Hordaland


Les meir om RASK Rogaland Les meir om RASK Rogaland Halvårsresultate

Les meir om RASK Rogaland Resultat

Les meir om RASK Helse Fonna Les meir om RASK Helse Fonna Halvårsresultater


Les meir om RASK Sogn og Fjordane Les meir om RASK Sogn og Fjordane Halvårsresultater

Les meir om RASK Sogn og Fjordane Resultater

Nyttige skjema for helsepersonell

Urinprøve sjekkliste (PDF)Informasjonsskriv til pasientar og pårørande (PDF)Oppdatert rettleiingsskjema ved akutt sjukdom


Kontaktperson​ar

Marita Wallevik, spesialrådgiver
Seksjon for pasientsikkerhet, Helse Bergen​​​
Epost: marita.wallevik@helse-bergen.no

Kristine Lillebø​​, spesialrådgiver
Seksjon for pasientsikkerhet, Helse Bergen
Epost: kristine.lillebo@helse-bergen.no​

Fann du det du leita etter?