HELSENORGE

Infeksjonskontrollprogram

Alle helseinstitusjonar som er omtala i forskrifta «Smittevern i helse- og omsorgstjenesten» skal ha eit infeksjonskontrollprogram (IKP). 

IKP er ein plan som gir oversikt over alle nødvendige tiltak knytt til førebygging, kontroll og overvaking av infeksjonar, handtering av utbrot av infeksjonar og antibiotikabruk i helseinstitusjonen. Innhaldet i IKP er definert i forskrift for smittevern § 2-2. 

Infeksjonskontrollprogrammet skal være tilpassa den enkelte verksemd på bakgrunn av ei risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i institusjonen. Leiinga skal sørge for at infeksjonskontrollprogrammet blir utforma, iverksett og vedlikehalden i tråd med verksemdas system for internkontroll (§2-1, 2. ledd).

Det Regionale kompetansesenteret har starta arbeidet med å utarbeide malar som kan nyttast i IKP for aktuelle helseinstitusjonar.

Oppdatering kjem i løpet av 2023.

Referanser

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Basale smittevernrutinar

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Håndhygiene​Handtering av smittefarleg avfall

Flytskjema avfall.pdf

Hostehygiene

Personleg beskyttelsesutstyr og arbeidstøy.docx

​​Førebygging av infeksjonar

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Førebygging av infeksjonar ved bruk av intravaskulære katetre.docx

Førebygging av kateterassosierte urinvegsinfeksjonar.docx

​​Infeksjons- og mikrobepesifikke smitteverntiltak

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Handtering av Clostridium difficile på sjukeheim.docx

Handtering av norovirus på sjukeheim.docx

Handtering av ESBL på sjukeheim.docx

Handtering av VRE på sjukeheim.docx

Handtering av MRSA på sjukeheimen (DOCX)​

Handtering av luftvegsinfeksjonar på sjukeheim.docx

Indikasjonar og rutinar for isolering ved kontakt- og dråpesmitte.docx​​​​​​​

Infeksjonsovervaking og bruk av antibiotika

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Handtering av utbrot på sjukeheimen.docx​​

Diverse
Fann du det du leita etter?