HELSENORGE

Infeksjonskontrollprogram

Alle helseinstitusjonar som er omtala i forskrifta «Smittevern i helse- og omsorgstjenesten» skal ha eit infeksjonskontrollprogram (IKP). 

IKP er ein plan som gir oversikt over alle nødvendige tiltak knytt til førebygging, kontroll og overvaking av infeksjonar, handtering av utbrot av infeksjonar og antibiotikabruk i helseinstitusjonen. Innhaldet i IKP er definert i forskrift for smittevern § 2-2. 

Infeksjonskontrollprogrammet skal være tilpassa den enkelte verksemd på bakgrunn av ei risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i institusjonen. Leiinga skal sørge for at infeksjonskontrollprogrammet blir utforma, iverksett og vedlikehalden i tråd med verksemdas system for internkontroll (§2-1, 2. ledd).

Det Regionale kompetansesenteret har starta arbeidet med å utarbeide malar som kan nyttast i IKP for aktuelle helseinstitusjonar.

Oppdatering kjem i løpet av 2022.

Referanser

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Basale smittevernrutinar

​​Infeksjons- og mikrobepesifikke smitteverntiltak


Infeksjonsovervaking og bruk av antibiotika


DiverseFann du det du leita etter?