HELSENORGE

Infeksjonskontrollprogram

Alle helseinstitusjonar som er omtala i forskrifta «Smittevern i helse- og omsorgstjenesten» skal ha eit infeksjonskontrollprogram (IKP). 

IKP er ein plan som gir oversikt over alle nødvendige tiltak knytt til førebygging, kontroll og overvaking av infeksjonar, handtering av utbrot av infeksjonar og antibiotikabruk i helseinstitusjonen. Innhaldet i IKP er definert i forskrift for smittevern § 2-2. 

Infeksjonskontrollprogrammet skal være tilpassa den enkelte verksemd på bakgrunn av ei risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i institusjonen. Leiinga skal sørge for at infeksjonskontrollprogrammet blir utforma, iverksett og vedlikehalden i tråd med verksemdas system for internkontroll (§2-1, 2. ledd).

Det Regionale kompetansesenteret har starta arbeidet med å utarbeide malar som kan nyttast i IKP for aktuelle helseinstitusjonar.

Oppdatering kjem i løpet av 2023.

Referanser

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten


Basale smittevernrutinar

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Håndhygiene​ (DOCX)

Flytskjema avfall (PDF)

Handtering smittefarleg avfall (DOCX)

Hostehygiene (DOCX)

Arbeidstøy og personleg beskyttelsesutstyr (DOCX)

Pasientplassering (DOCX)

Trygg injeksjonspraksis (DOCX)

​​Førebygging av infeksjonar

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Førebygging av infeksjonar ved bruk av intravaskulære katetre (DOCX)

Førebygging av kateterassosierte urinvegsinfeksjonar (DOCX)

​​Infeksjons- og mikrobepesifikke smitteverntiltak

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

ESBL-produserande bakteriar (DOCX)

MRSA (DOCX)

Norovirus (DOCX)

VRE (DOCX)

Luftvegsinfeksjonar (DOCX)

Clostridioides difficile (DOCX)

Indikasjonar og rutinar for isolering ved kontakt- og dråpesmitte (DOCX)​​​​​​​

Infeksjonsovervaking, utbrot og bruk av antibiotika

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Handtering av utbrot (DOCX)

Infeksjonsovervaking og meldingsrutinar (DOCX)

Rett bruk av antibiotika (DOCX)

For tilsette

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Stikkskader og blodsmitte (DOCX)

Vaksinasjon av tilsette (DOCX)

Fann du det du leita etter?