HELSENORGE

Antibiotikabruk i Helse Vest

Kompetansesenter i smittevern Helse Vest skal bistå med implementeringen av antibiotikastyringprogram i sykehusene i helseregionen, samt gi økt bistand til helseregionens sykehjem i deres arbeid med å redusere antibiotikabruken.

Pillebrett med piller i ulike farger. Foto

Oppdraget er gitt i Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Bruk av antibiotika bør være i samsvar med nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens angir mål om å redusere total forbruk av antibiotika i primærhelsetjenesten med 30 prosent og bruk av bredspektret antibiotika i sykehus med 30 prosent innen utløpet av 2020 sammenlignet med 2012. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten skisserer tiltakene som må iverksettes for å nå målene.

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten (inkludert sykehjem og KAD)Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenestenHelse- og omsorgsdepartementets strategi mot antibiotikaresistensHelse- og omsorgsdepartementets handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten
Fann du det du leita etter?