Regionalt nettverk innan rehabilitering for personar med lungesjukdom

Det fremste føremålet med nettverket er å skape eit regionalt, tverrfagleg og tverrsektorielt forum for utvikling og utveksling av kompetanse innan rehabilitering for personar med lungesjukdom.

Føremål og møteinformasjon

Heilheitlege behandlingskjeder og forbetring av pasientforløp som opprettheld god behandlingskvalitet er også eit viktig føremål.

Nettverket er ope for alle som jobbar med eller har interesse for fagområdet, i offentleg eller privat sektor, og vert drifta av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. 

Kompetansesenteret vil saman med samarbeidspartnarar, arrangere  regionale nettverksmøter som har fokus mot viktige tema innan rehabilitering for lungesjuke. 

Neste nettverksmøte er under planlegging og vil bli arrangert over to dagar, 16.-17.mars 2020!

Stad: Grand Hotel TERMINUS i Bergen

Program er under utarbeiding av regional programkomité, og vil bli sendt ut saman med påmeldingsinformasjon så snart det er klart.

Vi kan røpe at programmet blant anna vil innehalde brukarinnlegg, informasjon om nasjonalfagleg retningsline for kols, lungerehabiliteringstilbod, nye app`ar, meistring og livskvalitet samt lindrande behandling. Det vil bli diskusjonsøktar og høve til å bli kjend med kollegaer frå heile Helseregion Vest! Sett av dagane allereie no!


Nettverksmøte 2017

Dato: Tirsdag 26. september

Stad: Bikuben kurs- og konferansesenter, Jonas Lies vei 76c, (Haukelandsparken)

Presentasjonane frå møtet:

GOLD2017 individtilpasset behandling og rehab

Kolstiltak i Time kommune (pdf)

Nettverkskonferanse Kols - Opplæring, mestring og rehabilitering for brukere med kols i Bergen kommune (pdf)

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten (pdf)

Pasientforløp tidligrehabilitering ved KOLS (pdf)

Kontaktperson for nettverket:

Send e-post til Merethe Boge 
Telefon: 55 91 85 41 / 98 85 60 31

Arbeidsgruppa for nettverket

  • Elisabet Salte (Regionalt brukarutval)
  • Bente Frisk (Høgskulen på Vestlandet)
  • Lars-Kristian Fauske (Årdal kommune)
  • Åse Steine (Helse Bergen, Lungeavdelinga si rehabiliteringseining)
  • Tone Alice Lædre (Helse Stavanger)
  • Birthe Nøra/Line Eldholm (Helse Stvg, Terapiavdelingen)
  • Magda -Lovise Tendal Steiro (Helse Fonna, Lungeavdelinga)
  • Siv Kristin Bøe (Åstveit Helsesenter)
  • Merethe Boge (Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering) 

Informasjonsmateriell

Facebook-gruppe for nettverket

Brosjyrar

Filmar

Publikasjonar

Relevante lenker

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.