Om koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetenesta

Oppgåver for koordinerande eining er forankra i "Lov om spesialisthelsetenesta", "Lov om kommunale helse og omsorgstenester" og i "Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern".

  • Ha generell over​sikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
  • Bidra til å sikre heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
  • Ha oversikt over og kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsverksemda i kommunens helse- og omsorgsteneste.
  • Ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan som inneber:
    - ta imot meldinger om behov for individuell plan
    - sørgje for at det vert utarbeida rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan
    - ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.