HELSENORGE

Om koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetenesta

Oppgåver for koordinerande eining er forankra i "Lov om spesialisthelsetenesta", "Lov om kommunale helse og omsorgstenester" og i "Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern".

  • Ha generell over​sikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
  • Bidra til å sikre heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
  • Ha oversikt over og kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsverksemda i kommunens helse- og omsorgsteneste.
  • Ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan som inneber:
    - ta imot meldinger om behov for individuell plan
    - sørgje for at det vert utarbeida rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan
    - ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator.
Fann du det du leita etter?