Forsking i rehabilitering

Studien «Rehabilitering kohort vest» (REKOVE) er planlagd og vert gjennomført i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Mann på kontor. Foto

Studien er blant dei største innan rehabilitering i Norge , og har følgt i underkant av 1000 pasientar i tidsrommet 2015 – 2018. Studien har mellom anna undersøkt pasientanes helse og funksjon før og etter rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon, og teamfunksjonar blant helsepersonell ved desse institusjonane. REKOVE har så langt resultert i to Ph.D. gradar og tredje doktorgradsprosjekt starta opp i januar 2020. Dette prosjektet, som studerer oppfølgingsdata frå REKOVE-studien, skal undersøke endring av helse og funksjon hos rehabiliteringspasientane over tid. Forventar prosjektavslutning 2024.

For meir informasjon vises til publikasjonar knytt til REKOVE-studien:

Ph.D grad Vegard Pihl Moen

Rehabiliteringspasienter på Vestlandet

Avhandling og artikkel I, II og III

Ph.D grad Merethe Hustoft

Har teamsamarbeid betydning for endring i helse og funksjon

Avhandling og artikkel I, II og III

Artikkel med Merethe Hustoft som medforfattar:
  Patient perspectives on continuity of care: adaptation and preliminary psychometric assessment of a Norwegian version of Nijmegen Continuity Questionnaire (NCQ-N).

Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk

Formål:

  1. Å være møteplass mellom leiarar, forskarar, og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta i regionen og forskarar og samarbeidspartnarar fra regionen og utanfor.
  2. Å formidle informasjon og kunnskap om pågåande relevante doktorgradsprosjekter/forskingsprosjekt i regionen, og stimulere til samarbeid om utvikling av nye problemstillingar og prosjekt.
  3. Arrangerer årleg forskingskonferansen (fyrste gong 2015)

Forskingskonferansen 2020 - Webinarserie

I år arrangeres forskingskonferansen i eit anna format grunna koronasitasjonen. Konferansen vil skje i eit samarbeid mellom Regional kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) i Helse Sør-Øst. Vi vil saman arrangere ein serie med ukentlige webinar,  hausten 2020. Alle webinar går på fredager, og starter kl. 09.00-10:30. innen Ta gjerne kontakt med oss på kompetansesenteret om det skulle vere spørsmål knytt til dette.

Forskingskonferanse innen rehabilitering erstattes av følgjande tre webinar:

2. oktober 2020

Fredagswebinar: Paneldebatt: «Hva er rehabilitering? Noen kritiske blikk på rehabiliteringsforskning»

Hadde du ikkje høve til å følgje webinaret den 2. oktober kan du sjå det her ved å trykkje på denne her

30. oktober
Fredagswebinar: «Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapportert data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?»

20. november

Fredagswebinar: "Robotikk i rehabilitering. En kunnskapsbasert tilnærming" Forsking om robotikk i rehabilitering"

For meir informasjon om alle andre webinar og påmelidng sjå herForskingskonferansen  2019 og presentasjonar (2. oktober)

Programkomite 2019 (pdf)

Program og presentasjonar finn du her

Program i PDF

Relevante lenker     

Måleverktøy rehabilitering

Myndighetene har som mål å innføre minst ett generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private rehabiliteringsinstitusjoner i 2020. Kompetansesenteret har ved Vegard Pihl Moen deltatt i arbeidsgruppen i denne utviklingsprosessen, og han er i dag medlem av ekspertgruppen Helsedirektoratet har opprettet for pilotering og tilrettelegging av prosjektet.

Spørreskjemaet The Return-To-Work Self-Efficacy Scale kartlegg mestringstro på å komme tilbake til jobb etter akutte korsryggssmerter. Skjemaet er nå oversatt til norsk og funnet både valid og konsistent. Cathrine Nøttingnes, ansatt ved kompetansesenteret har leia dette arbeidet som er publisert i Tidsskriftet Den Norske legeforening: Jobbrelatert mestringstro ved muskel- og skjelettplager – et spørreskjema

Fann du det du leita etter?