HELSENORGE

Forsking i rehabilitering

Studien «Rehabilitering kohort vest» (REKOVE) er planlagd og vert gjennomført i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Mann på kontor. Foto 

Studien er blant dei største innan rehabilitering i Norge , og har følgt i underkant av 1000 pasientar i tidsrommet 2015 – 2018. Studien har mellom anna undersøkt pasientanes helse og funksjon før og etter rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon, og teamfunksjonar blant helsepersonell ved desse institusjonane. REKOVE har så langt resultert i to Ph.D. gradar og tredje doktorgradsprosjekt starta opp i januar 2020. Dette prosjektet, som studerer oppfølgingsdata frå REKOVE-studien, skal undersøke endring av helse og funksjon hos rehabiliteringspasientane over tid. Forventar prosjektavslutning 2024.

For meir informasjon vises til publikasjonar knytt til REKOVE-studien:

Ph.D grad Vegard Pihl Moen

Rehabiliteringspasienter på Vestlandet

Avhandling og artikkel I, II og III

Ph.D grad Merethe Hustoft

Har teamsamarbeid betydning for endring i helse og funksjon

Avhandling og artikkel I, II og III

Artikkel med Merethe Hustoft som medforfattar:
  Patient perspectives on continuity of care: adaptation and preliminary psychometric assessment of a Norwegian version of Nijmegen Continuity Questionnaire (NCQ-N).

​​​​​​​​​​​Ph.D stipendiat Anne Mette Gravaas Berget

Beskrivelse av prosjektet:

Funksjon, deltakelse og livskvalitet. En oppfølgingsstudie av mennesker med funksjonsnedsettelser i et rehabiliteringsforløp

Dette er studie tre i REKOVE. 

Hovedmålet er å utforske hvordan funksjon, mestring, deltakelse og helserelatert livskvalitet endres over tid i et rehabiliteringsforløp, og hvordan pasientkarakteristika, helse, bruk av helsetjenester og pasientopplevd kontinuitet predikerer endring.

Veiledere: Øystein Hetlevik (hovedveileder), Vegard Pihl Moen, Liv Inger Strand og Jan Sture Skouen

Prosjektgruppe: Veilederteam, Merethe Hustoft og Geir Egil Eide
Prosjekt tre har fått tildelt forskningsmidler fra Helse-Vest HF

Fagessaye av Anne Mette Gravaas Berget
Det finnes mange teorier på hva helse og funksjon er. Noen ganger får man oppleve å se ting fra andre perspektiver enn man er vant til. Fagessayet omhandler helse og funksjon etter hjerneslag.

PhD- kandidaten gikk fra perspektivet som fysioterapeut til rollen som pårørende da hennes bror ble rammet av hjerneslag i 2019. Noe som skaper rammen rundt dette fagessayet som ble publisert i Fysioterapeuten 6. november 2020


Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk

Formål:

  1. Å være møteplass mellom leiarar, forskarar, og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta i regionen og forskarar og samarbeidspartnarar fra regionen og utanfor.
  2. Å formidle informasjon og kunnskap om pågåande relevante doktorgradsprosjekter/forskingsprosjekt i regionen, og stimulere til samarbeid om utvikling av nye problemstillingar og prosjekt.
  3. Arrangerer årleg forskingskonferansen (fyrste gong 2015)​

Forskingskonferansen 18. oktober 2023

Informasjon om program og påmelding ​

Relevante lenker     

Måleverktøy rehabilitering

Myndighetene har som mål å innføre minst ett generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private rehabiliteringsinstitusjoner i 2020. Kompetansesenteret har ved Vegard Pihl Moen deltatt i arbeidsgruppen i denne utviklingsprosessen, og han er i dag medlem av ekspertgruppen Helsedirektoratet har opprettet for pilotering og tilrettelegging av prosjektet.

Spørreskjemaet The Return-To-Work Self-Efficacy Scale kartlegg mestringstro på å komme tilbake til jobb etter akutte korsryggssmerter. Skjemaet er nå oversatt til norsk og funnet både valid og konsistent. Cathrine Nøttingnes, ansatt ved kompetansesenteret har leia dette arbeidet som er publisert i Tidsskriftet Den Norske legeforening: Jobbrelatert mestringstro ved muskel- og skjelettplager – et spørreskjema

Fann du det du leita etter?