Forsking i rehabilitering

I mandat frå Helse Vest RHF har Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering fått i oppdrag å bidra til styrking av forsking innan rehabilitering.

I forskingsaktivitetar vil samarbeid med helseføretaka, dei private aktørane og andre bli vektlagt. Mandatet er konkretisert gjennom senteret sin Strategi og tiltaksplan 2017-2021

Doktorgradsprosjektar  

Gjennom formalisert samarbeid med Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det utarbeidd prosjektplan for tre doktorgradsprosjekt innan kjerneverksemda i rehabilitering: Ein epidemiologisk studie av rehabiliteringspasientar på Vestlandet med vekt på aktivitet og deltaking. Det er etablert ei ressursgruppe av leiarar ved AFMR i alle helseføretaka i regionen for å gi innspel til prosjekta som inngår i prosjektplanen. Senteret har tilsett to stipendiatar frå april 2014 som arbeider med kvart sitt prosjekt i planen.

Forskar Vegard Pihl Moen, disputerte 6. desember 2018

Fyrste artikkel i forskingsprosjektet ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering «Rehabilitation in western Norway: Characteristics of the patients with focus on Quality of Life, and activity and participation" ved Vegard Pihl Moen som førsteforfatter er publisert i tidsskriftet Quality of Life Research. Verdas helseorganisasjon har utvikla eit instrument for å måle funksjon og helse, Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Dei psykometriske eigenskapane ved bruk av måleinstrumentet innan somatisk rehabilitering i spesialisthelsetenesta har blitt undersøkt. Artikkelen er tilgjengelig for alle (Open Access) og kan leses her 

Andre artikkel med Vegard Pihl Moen som førsteforfatter, beskriv funksjonsnedsettelse hos pasientar før rehabilitering ved privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetenesta. Vidare er det undersøkt kva faktorar (sosiodemografiske og helserelaterte) som har ein samanheng med funksjonsnedsettelse. Artikkelen er publisert i tidsskriftet PLoS ONE og kan leses her

Stipendiat Merethe Hustoft

Sjå presentasjon av prosjektet til Merethe Hustoft (pdf)

Artikkel med Merethe Hustoft som medforfattar:
Patient perspectives on continuity of care: adaptation and preliminary psychometric assessment of a Norwegian version of Nijmegen Continuity Questionnaire (NCQ-N).

Publisert i tidsskrift BMC Health Services Reseaarch.Nijmegen Continuity Questionnaire er utviklet i Nederland. Instrumentet måler pasientens opplevelse av personlig-, team-, og koordinerende kontinuitet i helsetjenesten. De psykometriske egenskapene ved bruk av måleinstrumentet innen somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten har blitt undersøkt. Artikkelen er tilgjengelig for alle (Open Access) og kan leses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29162089

Fyrste artikkel med Merethe Hustoft som fyrsteforfattar Communication and Relational Ties in inter-professional teams in Norwegian specialized health care: a multicenter study of Relational Coordination er publisert i tidsskriftet International Journal of Integrated Care. Relational Coordination er laga i USA. Instrumentet målar kommunikasjon- og relasjonseigenskapar i tverrprofesjonelle team. Dei psykometriske eigenskapane ved bruk av instrumentet innan somatisk spesialisthelseteneste og somatisk rehabilitering har vore undersøkt. I tillegg blei innvirkningen av ulike individuelle- og teameigenskapar på Relational Coordination i teama undersøkt. Artikkelen er tilgjengelig for alle (Open Access) og kan lesast her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30127693

Andre artikkel med Merethe Hustoft som fyrsteforfattar: Relational coordination in interprofessional teams and its effect on patient-reported benefit and continuity of care: a prospective cohort study from rehabilitation centres in Western Norway er publisert i tidsskriftet BMC Health Services Research. Artikkelen sjår på  samanhengar mellom kommunikasjon og relasjon i tverrprofesjonelle team og pasienta si opplevelse av utbytte og kontinuitet i rehabiliteringstenesta. Artikkel er tilgjengelig for alle og kan lesast her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30223847

 Tredje artikkel med Merethe Hustoft som fyrsteforfattar er tilgjengelig for alle og kan lesast her: https://link.springer.com/epdf/10.1007/s11136-019-02216-7?author_access_token=2_XnbwHFqYrYPtoyKG5RHPe4RwlQNchNByi7wbcMAY5FVFLjBldRQtT_t3uCsee36bi2SSn22LPzAlnVxuKgINIy-GundGxP3U2zpf0uU-3TmzXW5fKtpmayC5I2ZeLwe-W6clmdFQbJkyt3X7cu6A%3D%3D

Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk

Formål

  1. Å være møteplass mellom leiarar, forskarar, og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta i regionen og forskarar og samarbeidspartnarar fra regionen og utanfor.
  2. Å formidle informasjon og kunnskap om pågåande relevante doktorgradsprosjekter/forskingsprosjekt i regionen, og stimulere til samarbeid om utvikling av nye problemstillingar og prosjekt.
  3. Arrangerer årleg forskingskonferansen (fyrste gong 2015)

Forskingskonferansen 2019

Nettverket har etablert Programkomite 2019.pdf som vil utarbeide program for forskingsonferansen. Konferansen finn stad 2. oktober ved Bikuben kurs- og konferansesenter. Hald av dagen!

Relevante lenker

Måleverktøy rehabilitering

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.