Forsking i habilitering

Habilitering er eit tverrfagleg kunnskapsområde der forskinga framleis står svakt. Det er behov for å styrkje kunnskapsgrunnlaget og etablere samarbeid om forsking på tvers av fag, einingar, tenestenivå og sektor.

I 2009 leia kompetansesenteret prosess for utarbeiding av Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest. Programmet peika ut fleire tematiske satsingsområde for framtidig forsking innan habilitering i regionen. I 2016 disputerte Rolf Horne for ph.d. graden ved UIB med avhandlinga «Like barn leikar best», som var forankra i det tematiske området «Organisering».

Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest

Programmet er forankra i spesialisthelsetenesta i regionen, og det er eit mål at forskinga skal gå føre seg i samarbeid på tvers mellom fag, einingar, nivå, sektorar og brukarar. 

Forskingsprogram

​Etablering av Regionalt forskingsnettverk for habilitering er eit av tiltaka i Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest. Nettverket vert drifta av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Frå 2012 er tiltak i nettverket fulgt opp gjennom Norsk akademi for habiliteringsforskning.

Norsk akademi for habiliteringsforskning

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representantar for habiliteringsverksemder i spesialisthelsetenesta og ved universitet og høgskoler i Norge. Forløpar for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Frå 2012 har leiing av nettverket gått på omgang mellom helseregionane for periode på 2 år av gangen.

I 2018 og 2019 er det Helse Midt-Norge som har leia netterket. I 2016 og 2017  Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest. For2020 og 2021 vil det vere Helse Vest som leiar nettvereket igjen.

Program for den årlege forskingskonferansen planleggjast i samarbeid mellom representantar for regionane.


Forskingsnettverket har følgjande målsettingar:
• skape ein nasjonal møteplass der pågåande forsking innan habilitering     kan bli presentert og synliggjort.
• vere ein arena for kontakt mellom fagpersonar som driv med forsking innan habilitering.
• vere kontaktpunkt mellom nasjonale og internasjonale forskingsmiljø
• vere pådrivar for formidling av forskingsresultat
• stimulere til prosjektutvikling og prosjektsamarbeid gjennom årlege møter i forskingsnettverket

Den årlege nasjonal forskingskonferanse innen habilitering 2020

Den årlege nasjonale forskingskonferansen arrangeres i Bergen torsdag 29. oktober på Clarion Hotel Bergen Airport. Program for konferansen og påmelding vil bli lagt ut i juni. Vi håper å se deg!

Meir om nettverket Norsk akademi for habiliteringsforskning

Om doktorgradsavhandlinga "Like barn leikar best"

Omtale av avhandlinga

Nytt doktorgradsprosjekt frå 2020 ved kompetansesenteret

Kompetansesenteret planlegg no nytt doktorgradsprosjekt innan temaområde «Organisering» i forskingsprogrammet. Prosjektet har tentativ start frå årsskiftet 2019/20. I prosjektførebuingane har vi mellom anna inngått formelt samarbeid med Folkehelseinstituttet om gjennomføring av systematisk litteratursøk på områda samhandling, koordinering og kontinuitet i habiliteringstenester. Dessutan ønskjer vi å studere brukarane sine opplevingar og utbytte av tenestene i dette perspektivet.

Midlertidig stilling som Ph.D- kandidat ved kompetansesenteret blir lyst ut når prosjektplanen er klar, ultimo 2019. For å bli vurdert for stillinga, må kandidaten fylle kriteriene for opptak til Ph.D program ved UIB/akademisk institusjon.

Relaterte lenker

Fann du det du leita etter?