Forsking i habilitering

Habilitering er eit tverrfagleg kunnskapsområde der forskinga framleis står svakt. Det er behov for å styrkje kunnskapsgrunnlaget og etablere samarbeid om forsking på tvers av fag, einingar, tenestenivå og sektor.

I 2009 leia kompetansesenteret prosess for utarbeiding av Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest. Programmet peika ut fleire tematiske satsingsområde for framtidig forsking innan habilitering i regionen. I 2016 disputerte Rolf Horne for ph.d. graden ved UIB med avhandlinga «Like barn leikar best», som var forankra i det tematiske området «Organisering».

Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest

Programmet er forankra i spesialisthelsetenesta i regionen, og det er eit mål at forskinga skal gå føre seg i samarbeid på tvers mellom fag, einingar, nivå, sektorar og brukarar. 

Forskingsprogram

​Etablering av Regionalt forskingsnettverk for habilitering er eit av tiltaka i Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest. Nettverket vert drifta av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Frå 2012 er tiltak i nettverket fulgt opp gjennom Norsk akademi for habiliteringsforskning.

Norsk akademi for habiliteringsforskning

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representantar for habiliteringsverksemder i spesialisthelsetenesta og ved universitet og høgskoler i Norge. Forløpar for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Frå 2012 har leiing av nettverket gått på omgang mellom helseregionane for periode på 2 år av gangen.

I 2018 og 2019 er det Helse Midt-Norge som har leia netterket. I 2016 og 2017  Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest. For2020 og 2021 vil det vere Helse Vest som leiar nettvereket igjen.

Program for den årlege forskingskonferansen planleggjast i samarbeid mellom representantar for regionane.


Forskingsnettverket har følgjande målsettingar:

  1. Skape ein nasjonal møteplass der pågåande forsking innan habilitering kan bli presentert og synliggjort.
  2. Vere ein arena for kontakt mellom fagpersonar som driv med forsking innan habilitering.
  3. Vere kontaktpunkt mellom nasjonale og internasjonale forskingsmiljø
  4. Vere pådrivar for formidling av forskingsresultat
  5. Stimulere til prosjektutvikling og prosjektsamarbeid gjennom årlege møter i forskingsnettverket

Nasjonal forskingskonferanse 2021

Den nasjonale forskingskonferansen 2020 blei utsett til våren 2021 grunna koronasituasjonen.  Ny dato er 15. april 2021 og finn stad på Clarion Hotel Bergen Airport.  Program for konferansen er klart og påmeldinga startar 1. desember. Vi håper å sjå deg!

Forskningskonferanse 15. april 2021: Norsk akademi for habiliteringsforskning

Meir om nettverket Norsk akademi for habiliteringsforskning

Om doktorgradsavhandlinga "Like barn leikar best"

Omtale av avhandlinga

Nytt doktorgradsprosjekt frå 2020 ved kompetansesenteret

Kompetansesenteret planlegg no nytt doktorgradsprosjekt innan temaområde «Organisering» i forskingsprogrammet. Prosjektet har tentativ start frå årsskiftet 2019/20. I prosjektførebuingane har vi mellom anna inngått formelt samarbeid med Folkehelseinstituttet om gjennomføring av systematisk litteratursøk på områda samhandling, koordinering og kontinuitet i habiliteringstenester. Dessutan ønskjer vi å studere brukarane sine opplevingar og utbytte av tenestene i dette perspektivet.

Midlertidig stilling som Ph.D- kandidat ved kompetansesenteret blir lyst ut når prosjektplanen er klar, høsten 2020. For å bli vurdert for stillinga, må kandidaten fylle kriteriene for opptak til Ph.D program ved UIB/akademisk institusjon.

Relaterte lenker

Fann du det du leita etter?