Forsking i habilitering

Habilitering er eit tverrfagleg kunnskapsområde der forskinga framleis står svakt. Det er behov for å styrkje kunnskapsgrunnlaget og etablere samarbeid om forsking på tvers av fag, einingar, tenestenivå og sektor.

I 2009 leia kompetansesenteret prosess for utarbeiding av Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest. Programmet peika ut fleire tematiske satsingsområde for framtidig forsking innan habilitering i regionen. I 2016 disputerte Rolf Horne for ph.d. graden ved UIB med avhandlinga «Like barn leikar best», som var forankra i det tematiske området «Organisering».

Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest

Programmet er forankra i spesialisthelsetenesta i regionen, og det er eit mål at forskinga skal gå føre seg i samarbeid på tvers mellom fag, einingar, nivå, sektorar og brukarar. 

Forskingsprogram

​Etablering av Regionalt forskingsnettverk for habilitering er eit av tiltaka i Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest. Nettverket vert drifta av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Frå 2012 er tiltak i nettverket fulgt opp gjennom Norsk akademi for habiliteringsforskning.

Norsk akademi for habiliteringsforskning

Årleg nasjonal forskingskonferanse

Meir om nettverket Norsk akademi for habiliteringsforskning

Om doktorgradsavhandlinga "Like barn leikar best"

Omtale av avhandlinga

Nytt doktorgradsprosjekt frå 2020 ved kompetansesenteret

Kompetansesenteret planlegg no nytt doktorgradsprosjekt innan temaområde «Organisering» i forskingsprogrammet. Prosjektet har tentativ start frå årsskiftet 2019/20. I prosjektførebuingane har vi mellom anna inngått formelt samarbeid med Folkehelseinstituttet om gjennomføring av systematisk litteratursøk på områda samhandling, koordinering og kontinuitet i habiliteringstenester. Dessutan ønskjer vi å studere brukarane sine opplevingar og utbytte av tenestene i dette perspektivet.

Midlertidig stilling som Ph.D- kandidat ved kompetansesenteret blir lyst ut når prosjektplanen er klar, ultimo 2019. For å bli vurdert for stillinga, må kandidaten fylle kriteriene for opptak til Ph.D program ved UIB/akademisk institusjon.

Relaterte lenker

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.