For helsepersonell

Pasienten skal først vurderes på et regionalt studiesenter for å få kartlagt om vedkommende kan være med i studien basert på faste inklusjons- og eksklusjonskriterier (screening). Hvis kriteriene er tilfredsstilt, utvelges pasienten tilfeldig (randomiseres) i et dataprogram til behandling med enten autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT, behandlingsarm A) eller beste alternative medikamentelle behandling alemtuzumab (Lemtrada behandlingsarm B).

Pasienter som kan være aktuelle for studien skal henvises fra sin behandlende nevrolog til regionalt studiesenter for gjennomgang av inklusjons- og eksklusjonskriterier og randomisering til studien-  

Inklusjonskriterier:
1) Attakk under pågående MS-behandling siste år, behandlet med steroider og verifisert på MR.
2) MR: Minst 1 kontrastladende lesjon eller minst 3 nye eller forstørrede T2-lesjoner.
3) Alder: 18-50 år.
4) RRMS etter reviderte McDonald-kriterier.
5) EDSS 0 til 5,5.
6) Attakket/attakkene må ha oppstått> 3 måneder etter oppstart med immunmodulerende medikament.

Ved spørsmål om pasient kan være aktuell for inklusjon, kan du ta kontakt med studiesykepleier på telefon 480 06 957, faks 55 97 47 46 eller nevrolog Øivind Torkildsen på epost oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no eller telefon 55 97 60 32.


02.15.2.1.4.2.1.2 /D52507 RAM-MS Primært henvisningsskriv til regionalt studiesenter 02.15.2.1.4.2.1.2-15 / D52390 RAM-MS Regional screening og henvisning til HUS 02.15.2.1.4.2.1.8-01 / D50609 Vaksinasjon for voksne etter autolog eller allogen HSCT - fastlegeinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.