For helsepersonell

Pasienten skal først vurderes på et regionalt studiesenter for å få kartlagt om vedkommende kan være med i studien basert på faste inklusjons- og eksklusjonskriterier (screening). Hvis kriteriene er tilfredsstilt, utvelges pasienten tilfeldig (randomiseres) i et dataprogram til behandling med enten autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT, behandlingsarm A) eller beste alternative medikamentelle behandling alemtuzumab (Lemtrada behandlingsarm B).

Pasienter som kan være aktuelle for studien skal henvises fra sin behandlende nevrolog til regionalt studiesenter for gjennomgang av inklusjons- og eksklusjonskriterier og randomisering til studien-  

Inklusjonskriterier:
1) Attakk under pågående MS-behandling, verifisert på MR.
2) MR: Minst 1 kontrastladende lesjon eller minst 3 nye eller forstørrede T2-lesjoner.
3) Alder: 18-50 år.
4) RRMS etter reviderte McDonald-kriterier.
5) EDSS 0 til 5,5.
6) Attakket/attakkene må ha oppstått> 3 måneder etter oppstart med immunmodulerende medikament.

Ved spørsmål om pasient kan være aktuell for inklusjon, kan du ta kontakt med studiesykepleier på telefon 55 97 53 62 / 55 97 47 09 eller nevrolog Øivind Torkildsen på epost oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no eller telefon 55 97 60 32.02.15.2.1.4.2.1.2 / D52507   RAM-MS Primært henvisningsskriv til regionalt studiesenter
02.15.2.1.4.2.1.2-15 / D52390  RAM-MS Regional screening og henvisning til HUS
02.15.2.1.4.2.1.8-01 / D50609  Vaksinasjon for voksne etter autolog eller allogen HSCT - fastlegeinformasjon


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.