Genetiske faktorar ved tvangsliding

Samstundes som OCD er ei liding som lèt seg behandla, er det mykje som tyder på at vi er fødd med ulik sårbarhet for å utvikle ei tvangsliding.

Interiør Laboratoriebygget. Foto

Biobank

«Biobank for angstlidelser og OCD» er ein biobank med biologisk materiale frå pasientar med desse diagnosane. Målet med biobanken er å forske på angstlidingar og OCD. For eksempel vil vi kunne undersøke arvelege faktorar som fører til utvikling av angstlidingar/ OCD eller som påverkar sjukdomsforløpet. Denne informasjonen vil kunne brukast til å auke kunnskapen om angstlidingar og OCD og kanskje også til å utvikle nye metodar for behandling, eller forbetra diagnostikk.

I forskingsprosjekt vil informasjonen frå biobanken bli kopla med opplysningar frå sjukejournal og helseundersøkingar, helseregistre og andre offentlige administrative registre, for eksempel:

CONOR med biobanker

Dødsårsaksregisteret

Fødselsregisteret FD Trygd

Kvalitetsregister for konsentrerte behandlingsformat

Regional forskningsbiobank Midt-Norge Norsk pasientregister

Registre i Statistisk sentralbyrå HUNT med biobank Tromsøundersøkelsen med biobank HUSK med biobank

Reseptregisteret

 

Aktuelle forskingsprosjektet frå biobanken:

DNA-metylering og behandlingsmekanismar ved tvangsliding (OCD).

Prosjektet startar i 2020

Bakgrunn

Tvangsliding (OCD) er ei alvorlig, invalidiserande psykisk liding som oftast rammer i ung alder og som utan behandling typisk blir kronisk. Det er kjent at det er både arveleg og miljø komponentar involvert, men vi veit lite om forholdet mellom genetisk sårbarhet, miljøfaktorar, sjukdomsutvikling og behandlingsrespons. Ved bruk av eit konsentrert behandlingsformat av den evidensbaserte behandlingsmetoden Eksponering og Responsprevensjon (ERP) blir mange av pasientane kvitt symptoma.

DNA metylering og behandlingsmekanismar

Vi vil no undersøke DNA metylering hos pasientar med OCD før dei startar med ERP og etter. Målet er:

1. å avdekke modifisering av miljø på DNA som er involvert i risiko for tidlig og sein sjukdomsutvikling

2. å kartlegge samanheng mellom genetiske faktorar og miljøfaktorar

3. å identifisere modifisering på DNA etter behandling  

Prosjektet baserer seg på innsamla biologisk materiale frå biobanken.

Hvis du ønsker mer informasjon kan du lese informasjonsskrivet vårt her.

Fann du det du leita etter?