HELSENORGE

Alt klart for oppstart av tarmscreening

I november blir dei første invitasjonsbreva til screeningprogrammet for tarmkreft sende ut til alle 55-åringar. 

bilde av hånd som holder prøveglass
Foto: Kreftregisteret

Noreg har høg førekomst av tjukk- og endetarmskreft samanlikna med mange europeiske land. Rundt 4500 personar får tarmkreft årleg og over 1600 personar døyr av sjukdommen. Prognosen blir mykje betre når sjukdommen blir oppdaga i ein tidleg, symptomfri fase. Vi har 95 prosent større sjanse for å overleve, dersom tarmkreft blir tidleg oppdaga, ifølgje tal frå Kreftregisteret.

Målet med screeninga er reduksjon i dødelegheit og helst også reduksjon i førekomst av tarmkreft. I programmet for tarmscreening får 55-åringar tilbod om analyse av avføringsprøve fram til dei fyller 65 år. Deltakarane tek prøva heime og sender ho til laboratoriet ved Akershus universitetssykehus for analyse. Pasientar blir informert om prøvesvar:

  • ​Ved negativ test får pasientar beskjed om dette og får nytt prøvesett i posten om to år.​ Deretter får dei nytt prøvesett anna kvart år til fylte 65 år.
  • Ved positiv test får pasientar beskjed om dette og at det sendast tilvising til lokalt screeningsenter for ei undersøking av tarmen (koloskopi).

Det er planlagd ei gradvis innføring av koloskopi som primær screeningmetode.

Dersom 1000 personar leverer avføringsprøve, vil 65 få beskjed om at det er påvist blod i prøva og bli viste til koloskopi. Ved koloskopi vil truleg over halvparten få påvist polyppar som kan utvikle seg til kreft, og to vil få påvist tarmkreft.​​​​

Infografikk som viser statistiske utfall dersom 1000 personer blir testet for blod i avføringen.

Figur: Kreftregisteret

Sjukehusa sitt ansvar er å sikre koloskopi- og patologikapasiteten i regionen for å kunna møte det auka behovet.​​

Dei første invitasjonane blir sende ut til 55-åringar på Vestlandet i november - inkludert dei som fylte 55 år i fjor. Tilbodet blir rulla gradvis ut til heile landet i løpet av det neste året.​​

Dei første åra er det Haukeland universitetssjukehus som er ansvarleg for programmet i Bergen, Voss, og områda rundt.