Nyheiter

Nyheitsarkiv

 • 25.04.2017
  Gir håp og er bindeledd

  -Det beste er å sjå at vi faktisk er til hjelp. Slik oppsummerer Anne Djønne Eriksen og Rami Knudsen det første året som erfaringskonsulentar i Avdeling for rusmedisin.

 • 06.04.2017
  Skal ta vare på trua arter

  Medisinerstudentane sin Urtehage og Haukelands Venner sin Rosehage utanfor kantina i Sentralblokka på Haukeland får no selskap av ein bevaringshage.

 • 06.04.2017
  Kor kan eg parkere?

  Haukeland universitetssjukehus har rundt 1300 innkøyringar mellom kl. 8 og 15 kvar dag, og 700 parkeringsplassar. No tilbyr naboen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, parkeringshjelp.

 • 29.03.2017
  Kongeleg heider til Stener Kvinnsland

  Tysdag 28. mars vart tidlegare sjukehusdirektør og professor dr. med. Stener Kvinnsland, utnemnd til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

 • 23.03.2017
  Framtida må planleggast no

  Det er ei rivande utvikling innan teknologi, behandlingsmetodar og dei forventningane pasientane har til tilbodet dei kan få på sjukehuset. Oppdraget vårt er å skape pasienten si helseteneste.

 • 22.03.2017
  St.Olavs Orden til Stener Kvinnsland

  H.M. Kongen har utnemnd  Stener Kvinnsland til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin framifrå pionerinnsats innan medisin og helseleiing.

 • 16.03.2017
  4,2 millionar til OCD-behandling

  Kavlifondet gir 4,2 millionar kroner for å gjere 4-dagars formatet tilgjengeleg for barn og unge som er ramma av alvorleg angst eller tvangsliding (OCD).

 • 07.03.2017
  Kuttar ventelister på dugnad

  På to veker skal terapeutar frå heile landet avvikle ventelistene for angstbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Samtidig får 50 terapeutar opplæring i ein ny metode som kan kurere tvangstankar på berre fire dagar.

 • 06.03.2017
  Dei unge treng å vite

  Det er ikkje alltid lett å vere ungdom når mor eller far får ein alvorleg sjukdom som MS. Eit nytt nettbasert sjølvhjelpsprogram skal bidra til at dei unge får ein betre kvardag.

 • 02.02.2017
  Haukeland har Årets helseleder

  Viseadministrerande direktør Anne Sissel Faugstad ved Haukeland universitetssjukehus er tildelt NSHs Helselederpris for 2017. Prisen vart delt ut av statsråd Bent Høie og styreleiar Erik Kreyberg Normann torsdag 2. februar.

 • 26.01.2017
  Voss best i klassen

  Voss sjukehus har redusert bruken av breispektra antibiotika  med 35 prosent samanlikna med 2012. Og det heile fire år før Regjeringa sitt mål om 30 prosent reduksjon i sjukehus skal vere innfridd. 

 • 25.01.2017
  Er du usikker på noko? Berre spør!

  Hender det at du gløymer kva spørsmål du vil stille? Synest du det er vanskeleg å huske alt som blir sagt av helsepersonell på sjukehuset?

 • 12.01.2017
  Kom til Bergen og lær meir om framtidas helsevesen

  Innovasjon, omstilling og ny teknologi er blant dei heitaste omgrepa i norsk debatt for tida. - Vi i det offentlege helsevesenet må og omstille oss, ta i bruk nye verktøy og satse på ny teknologi. Derfor har vi "Fremtidens helse» som tema p...

 • 11.01.2017
  Skal vise veg for kreftpasientar og pårørande

  Måndag var for første gong kreftkoordinator frå Bergen kommune på plass i Vardesenteret på Haukeland. Kvar måndag skal dei vere der og bistå med råd og rettleiing, eller berre for ein prat over ein kopp kaffi.

 • 01.01.2017
  12 personar fekk skadar av nyttårsfyrverkeri

  Av desse er fire alvorleg skadde, melder overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus.

 • 20.12.2016
  Speed-dating mellom forskarar og legemiddelselskap

  12. januar arrangerer Biomedical Network eit møte der legemiddelfirma presenterer nyheiter frå utvikling av nye medikament og inviterer forskarar frå Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen  til speed-dating og forskingssamarbeid. 

 • 19.12.2016
  "Ei gild stund" med ny hjarte-CT

  Mindre stråling for pasientane, mindre bruk av kontrastvæske og betre forsking. Ny hjarte-CT er godt nytt for pasientane ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 15.12.2016
  Årets juleaksjon: Kast krykkene!

  Kvart år har Personal- og organisasjonsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus julelunsj med eit omfattande lotteri i forkant. Inntektene går alltid til eit ideelt formål.

 • 07.12.2016
  Er du overvektig og lite aktiv?

  Om du er mellom 20 og 55 år, bur i Bergen og omland og har BMI på over 27 er du ønska som deltakar i neste fiskeproteinstudie.

 • 25.11.2016
  Kvalitetsidikatorar november 2016

  24. november blei det publisert nye kvalitetsindikatorar og opptaterte tall for dei ekisterande indikatorane. Helsemyndigheitene ønsker at pasientar, pårørande og publikum skal få betre kunnskap om kvaliteten på behandlinga i helsetenesta.

 • 21.11.2016
  Hjerneveka 2016

  Aldring - kva skjer med hjernen vår?

 • 09.11.2016
  Ambulant team styrker rusbehandlinga

  Sidan mars i år har Avdeling for rusmedisin hatt Ambulant team. Teamet er eit tilbod til ruspasientar med utfordringar som gjer at dei ikkje klarer å tilpasse seg det ordinære behandlingssystemet.

 • 27.10.2016
  ADHD-prosjekt til topps

  - Uventa og gledeleg, seier Jan Haavik om å få Helse Vest sin forskingspris for 2016. Men først og fremst ei god anledning til å setje fokus på pasientar med ADHD og visjonen bak forskinga i ADHD-prosjektet.

 • 27.10.2016
  Haukeland tester skjermtolking

  Helsedirektoratet anbefaler å bruke tolk via skjerm framfor telefontolk. Derfor er Haukeland, ved hjelp av såkornmidler, i full gang med å teste ut skjermtolking ved ulike avdelinger

 • 20.10.2016
  Sjeldne sjukdommar kan skuldast arkitekturen rundt eit gen

  Ein ny studie med bidrag frå Haukeland viser for første gong korleis eit gen blir regulert av genarkitekturen rundt genet.  Sjeldne sjukdommar treng altså ikkje skuldast feil i sjølve genet men i genets omgivnader, også i regionar som ligg langt unna.

 • 11.10.2016
  Palliativ strategi med uventa konklusjon?

  Konklusjonen var kanskje noko uventa då arbeidsgruppa i strategi for lindrande behandling landa på at det ikkje bør opprettast ei eiga palliativ sengepost ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 28.09.2016
  Haukeland har fått nye nettsider

  Onsdag føremiddag var dei nye nettsidene til Haukeland universitetssjukehus på lufta. Dermed har sjukehuset blitt ein del av den nye, felles nasjonale nettløysinga som etter kvart skal gjelde alle sjukehus i landet. - Dette er pasientens he...

 • 26.09.2016
  Haukeland er blitt Bergens første Sykkeldynamo-bedrift

  Bergen kommune har starta eit sykkeldynamoprosjekt, og Haukeland universitetssjukehus er første verksemd som har fått status som sykkeldynamo. Bakgrunnen er at sjukehuset tilrettelegg for at fleire kan bruke sykkel til og frå jobb.

 • 22.09.2016
  No kan endå fleire sjå journalen sin på nett

  I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Då kunne nokre pasientar logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat. – No opnar vi opp for at også pasientar innan rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journalen sin på nett.

 • 22.09.2016
  Aukar innsatsen mot dei mest alvorlege pasientskadane

  13,7 prosent av pasientar ved norske sjukehus opplevde minst éin pasientskade i fjor. Nå aukar Helsedirektoratet innsatsen inn mot dei mest alvorlege pasientskadane. 

 • 21.09.2016
  Inviterer til open dag på sjukehuset i Sandviken

  Sjukehuset i Sandviken fyller 125 år i 2016 og inviterer til open dag sundag 2. oktober kl. 11-16 for å vise korleis sjukehuset blir drive i dag. Arrangementet er gratis og ope for alle interesserte.

 • 20.09.2016
  Gi mor og dei nyfødde barna ro

  Dei aller første dagane med den nyfødde er det viktig at mor og barn får mest mogleg ro og kvile. Av hensyn til dette har KK endra besøksprakis slik at slekt og venner må vente med besøk til mor og den nyfødde er komen heim.

 • 19.09.2016
  311 pasientar råka av streiken så langt

  Det samla talet på avlyste operasjonar og polikliniske konsultasjonar i samband med streiken blant Akademikarane på Haukeland universitetssjukehus, var 311 måndag 19. september.

 • 16.09.2016
  Å lære å leve med implantert hjartestartar

  – Det aller beste er å treffe andre som er i same situasjon. Det seier Erik Olav Hagen som har vore med på kurset på Haukeland om korleis det er å leve med ICD (implantert hjertestartar).

 • 16.09.2016
  Streiken: Status fredag 16. september

  I dag har ytterlegare 19 tilsette i Helse Bergen blitt tatt ut i streik, alle legar. Frå før av er 29 tilsette tatt ut i streik.

 • 15.09.2016
  Tilbake til normal drift ved Brannskadeavdelinga

  Brannskadeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er vaska ned og desinfisert, og frå fredag av vil alle brannskadepasientar igjen bli mottatt og behandla ved avdelinga. 

 • 15.09.2016
  Streiken: Varsel om opptrapping

  Helse Bergen har måndag motteke varsel om at ytterlegare 19 tilsette blir tatt ut i streik frå fredag av, alle legar. 

 • 12.09.2016
  Keisarsnitt i Bergen og på Voss

  Kvinner som skal ha planlagde keisarsnitt, kan få dette både på Kvinneklinikken i Bergen og på Voss sjukehus.

 • 09.09.2016
  Streiken: Pasientar møter som avtalt med mindre dei får beskjed om noko anna

  29 medlemmar i Akademikerne er tatt ut i streik i Helse Bergen frå onsdag morgen. Det omfattar 25 legar og 4 frå andre yrkesgrupper. Pasientar møter til time som avtalt med mindre dei får beskjed om noko anna.

 • 05.09.2016
  Barneklinikken har flytta

  Barneklinikken flytta måndag 5. september inn i eit nytt bygg på Haukelandsområdet, kalla Marie Joys’ hus. Frå då av endra Barneklinikken namn til «Barne- og ungdomsklinikken».

 • 05.09.2016
  Nytt tilfelle av multiresistent bakterie bekrefta på Brannskadeavdelinga

  I juni 2016 vart det påvist ein multiresistent variant av bakterien Acinetobacter baumannii hos fire pasientar på Brannskadeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus. Den same varianten av bakterien er no bekrefta hos ein femte pasient.

 • 29.08.2016
  Vil forebygge delirium

  Onsdag gjestar ein av dei fremste deliriumsforskarane i verda, James Rudolph, Haukeland. Professor Tone M. Norekvål håper besøket kan vekke både merksemd og engasjement rundt eit problem ho meiner får alt for lite fokus.

 • 29.08.2016
  Forskingsprisar til thoraxkirurg og perfusjonist

  Thoraxkirurg Terje Aass og perfusjonist Arve Mongstad vann kvar sine forskingsprisar under den årlege Scandinavian Conference for Cardiothoracic Surgery i Reykjavik sist veke.

 • 09.08.2016
  Brukar pasienterfaringane på jobb i psykiatrien

  Da Oda Søilen Djupevåg (24) var som sjukast, såg ho ikkje for seg at ho nokon gong skulle kome i jobb. No er ho tilsett som erfaringskonsulent i Psykiatrisk klinikk i Sandviken.

 • 11.07.2016
  Sigrid stortrivst som trainee på Haukeland

  Traineeprogrammet til Haukeland er blitt svært populært, og er no ein del av den ordinære drifta. Sigrid Seim er ein av 32 nyutdanna sjukepleiarar som er i full gang med ny fast jobb.

 • 23.06.2016
  Ny, felles opplæring for sommarvikarane

  Alle sommarvikarane som snart inntar sjukehuset, har no fått felles opplæring før dei skal ut og jobbe i dei ulike avdelingane.

 • 21.06.2016
  Funn av multiresistent bakterie på Brannskadeavdelinga på Haukeland

   Sist fredag vart det påvist ein multiresistent variant av bakterien Acinetobacter baumannii hos fire pasientar på Brannskadeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 18.05.2016
  Kvar dråpe er gull verd

  Ammar du og har rikeleg med mjølk? For tidleg fødde og sjuke nyfødde barn treng overskotet ditt.

 • 01.03.2016
  20 millionar kroner til forskingsprosjekt ved Kreftavdelinga

  - Vi er svært glade for dei moglegheitene denne løyvinga gir oss. Dette er forsking og kompetansebygging som skal legge grunnlag for ei betre pasientbehandling i framtida, seier prosjektleiar Olav Dahl.