Nyheiter

Nyheitsarkiv

 • 24.09.2018
  Si ja til organdonasjon på helsenorge.no

  Tal frå Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjonar enn på same tid i fjor. No skal ein nasjonal folkeopplysningskampanje bidra til auka merksemd både i befolkninga og blant helsepersonell.

 • 24.09.2018
  Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113

  Du ringjer 113. Du tenkjer det kan stå om livet. Eit hjarte har stansa, eller ei trafikkulukke har skjedd, kanskje er barn involvert. Du er den første på plassen. Det hastar. No skal simulering og kunstig intelligens gi betre og raskare telefonhjelp.

 • 19.09.2018
  Spennande haust på Vardesenteret

  Avspenningskurs, kosthaldskurs og litterær konsert med fokus «Håp». Vardesenteret på Haukeland har mykje å by på i månadane framover.

 • 17.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar.

 • 17.09.2018
  Smarte pasientrom skal gi pasientar og helsepersonell ein betre kvardag

  Smart dialog og meir råderett over kvardagen og betre og meir effektiv kommunikasjon. Slik vil smarte pasientrom heve opplevinga til pasientar på sjukehuset.

 • 30.08.2018
  Lanserte musikkterapivideo

  Soul Party er eit tidlegare musikkterapiband frå Bjørgvin Distriktspsykiatriske senter (DPS). I vinter kom dei saman igjen for å lage musikkvideo, og måndag 27. august hadde «So Distant We Touch» premiere på Garage. Videoen skal brukast i k...

 • 24.08.2018
  125 år med behandling

  - Gratulerer med 125-årsdagen! Det er ikkje kvar dag vi feirar nokon som er så gamal og har ei så rik historie. Eg er stolt og glad for at Hagavik tilhøyrer Haukeland universitetssjukehus. Det er eit sjukehus med svært gode resultat og utru...

 • 23.08.2018
  Nye fastlegar tilsett som praksiskonsulentar ved Haukeland universitetssjukehus

  - Samhandling føregår i og mellom organisasjonane, av helsepersonell. Praksiskonsulentane er fastlegane si stemme, som vi må lytte til for å samarbeide best mogleg, sa viseadministrerande direktør Clara Gjesdal i si velkomsthelsing.

 • 22.08.2018
  Har behandla 100 pasientar for hepatitt C

  Avdeling for rusmedisin sitt forskingsprosjekt med integrert hepatitt C-behandling for LAR-pasientar har no behandla 100 personar, og dei aller fleste av desse er i ferd med å bli virusfrie.

 • 16.08.2018
  Betre traumebehandling for ruspasientar

  Svært mange personar med rusmiddelmisbruk har opplevd alvorlege traumatiske hendingar både i oppveksten og i vaksen alder. For å styrke tilbodet til desse pasientane har Avdeling for rusmedisin etablert eigne traumestabiliseringsgrupper.

 • 12.07.2018
  Vellykka utveksling for fysioterapeutar frå Malawi

  Fleire fysioterapeutar ved Haukeland universitetssjukehus og Kamuzu Central Hospital i Lilongwe har det siste året vore på spanande og lærerik utveksling / hospitering hos kvarandre som ein del av fredskorpsprosjektet innan traumatologi og akuttmedisin.

 • 09.07.2018
  Første runde med høyringssvar til Utviklingsplan 2035

  Den 6. juli gjekk første fristen ut for å sende høyringssvar til Utviklingsplan 2035 for Helse Bergen. Fristen gjaldt universitet, høgskolar og andre sjukehus og føretak i regionen inkludert dei private/ideelle.

 • 05.07.2018
  Framhevar godt samarbeid

  I juni har 11 tilsette frå Black Lion Hospital i Addis Abeba, Etiopia, hospitert ved Haukeland universitetssjukehus. Hospiteringa er ein del av prosjektet «Hjartekirurgi og kardiologi i Etiopia».

 • 02.07.2018
  Ny viseadministrerande direktør

  Randi-Luise Møgster er den nye viseadministrerande direktøren i Helse Bergen.

 • 02.07.2018
  Marta Ebbing ny fagdirektør

  Marta Ebbing (54) er tilsett som fagdirektør i Helse Bergen.

 • 22.06.2018
  Festivalgåve til nyfødde

  - Ønsket om å verne om dei små er til stades uansett kor ein er i livet sitt. Det synest eg er veldig fint.

 • 28.05.2018
  Utviklingsplan 2035: Tid for høyring

  Helse Bergen lagar for tida sin første Utviklingsplan, slik som alle dei andre helseføretaka i Noreg. Vi skal gje eit samla bilde av utviklinga fram til 2035 og konkretisere kva grep vi må gjere for å møte framtidas behov og utfordringar. H...

 • 15.05.2018
  Midlar til etablering av protonsenter i Bergen

  Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2018 å sikre finansiering slik at det kan byggast protonsenter både i Bergen og Oslo. Tilbodet skal komme heile landet til gode.

 • 15.05.2018
  Olav Lødemel ny sjukehusdirektør på Voss

  Olav Lødemel (50) tar over som sjukehusdirektør på Voss etter Rolf Abrahamsen. Lødemel er per i dag assisterande direktør ved sjukehuset, og tar til i jobben som sjukehusdirektør 1. juni.

 • 11.05.2018
  Tilbodet ved Ortopedisk rehabilitering i Augebygget flyttar til Nordås

  Tilbodet om rehabilitering og poliklinisk oppfølging for pasientar med dysmeli, og for pasientar etter amputasjon, vert ein del av Fysikalsk medisin og rehabilitering på Nordås frå 22. mai.

 • 16.04.2018
  Frå døgn til dag til e-konsultasjonar

  Spydspissar innan forsking og teknologi samla for å gje innspel til Utviklingsplan 2035 onsdag 4. april i Bikuben.

 • 09.04.2018
  Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 03.04.2018
  Betre informasjon med planlagde utreisesamtalar

  Betre informasjon til pasientane og tryggare sjukepleiarar med høgare kunnskap. Dette er nokre av resultata frå  eit nytt kvalitetsforbetringsprosjekt ved Kreftavdelinga på Haukeland.

 • 03.04.2018
  Ny forsking på den livsviktige navlesnora

  Kva betyr problem med navlestrengen for barnets risiko for å døy i magen eller rett etter fødselen? Dette kan forskarar ved Kvinneklinikken no gi svar på.

 • 22.03.2018
  Sjukehus 24/7

  Slik førebur vi oss på framtida: Å tenkje organisering og arbeidsprosessar når vi byggjer nytt, endra opningstider, førebygging, eit forvaltningsnivå og sist, men ikkje minst - ha tru på pasienten! 

 • 20.02.2018
  Mohn-gåver gir betre kvalitet på behandlinga

  Betre og meir presise diagnosar. Meir skånsam og nøyaktig kirurgi. Kortare liggetid og raskare rehabilitering. Attraktiv og innovativ arbeidsplass. Dei positive effektane står i kø når Trond Mohn gir rundt 45 millionar til ny kirurgirobot o...

 • 15.02.2018
  Nytt K.G. Jebsen senter for genomretta kreftterapi

  Professor Per Eystein Lønning ved Mohn kreftforskingslaboratorium har i skarp konkurranse med andre framståande medisinske forskingsmiljø, vunne fram og fått midlar til å etablere eit nytt K.G. Jebsen senter innan medisinsk forsking.

 • 08.02.2018
  – Vi må dempe befolkningas behov for helsetenester

  Det var samhandlingsekspert Daniel Haga sin hovudbodskap til tilsette i kommunar og sjukehus då Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus saman hadde invitert til arbeidsmøte tysdag.

 • 06.02.2018
  Feira at alle med hepatitt C får behandling

  Frå og med 1. februar får alle pasientar med kronisk hepatitt C tilbod om behandling. Torsdag var det feiring på Avdeling for rusmedisin sine LAR-poliklinikkar.

 • 04.02.2018
  Korleis blir framtidas sjukehus?

  Ved Haukeland universitetssjukehus jobbar ei prosjektgruppe med sjukehuset sin utviklingsplan fram mot 2035. Kva er ein utviklingsplan og kvifor treng vi det?

 • 01.02.2018
  Opnar ny sengepost i Sandviken

  Psykiatrisk klinikk oppretta denne veka ein ny seksjon i Avdeling for spesialisert psykosebehandling i sjukehuset i Sandviken. Seksjonen «Kompleks Rehabilitering Sandviken» skal gi tilbod om rehabilitering til personar med psykoseliding med...

 • 31.01.2018
  - Kjempestas å få pris!

  Den årlege konferansen "Årets forskingspresentasjonar" vart arrangert av Forskerskulen i klinisk medisin den 24.- 26. januar på Haukeland universitetssjukehus.

 • 31.01.2018
  Prestisjefull Toppforsk-tildeling til Haukeland

  Haukeland universitetssjukehus, ved prosjektleiar og overlege Cecilie Svanes ved Yrkesmedisinsk avdeling, har for første gong blitt tildelt Forskningsrådets prestisjetunge Toppforsk-midlar.

 • 29.01.2018
  Slagforsking frå Haukeland i amerikanske retningslinjer

  I nye amerikanske retningslinjer for behandling av hjerneslag blir det vist til to studier fra Bergen Stroke Research Group ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 18.01.2018
  Kan påvise kreftrisiko i ufødde barn

  Forskarar ved Mohn kreftforskningslaboratorium på Haukeland universitetssjukehus har funne ein genfeil som kan påvise risiko for eggstokkreft hos eit foster. Funnet kan leggje grunnlag for ny kreftbehandling i framtida.

 • 01.01.2018
  Ni fekk augeskadar etter nyttårsfyrverkeri

  Tre av dei ni vart alvorleg skadde. Dette melder overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus 1. nyttårsdag.

 • 28.12.2017
  Statsminister Erna Solberg opna Mottaksklinikken på Haukeland

  Klokka 11 torsdag opna statsminister Erna Solberg offisielt Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Med talar og konfetti blei det markert at den nye klinikken no er komplett.

 • 23.12.2017
  Behandlar stadig fleire hjartepasientar i Etiopia

  Haukeland sitt hjartekirurgi-prosjekt i Etiopia hjelper stadig fleire, både når det gjeld behandling og utdanning.

 • 21.12.2017
  Årets sjukepleiar jobbar på Haukeland

  Inger- Karin Markussen på Kreft poliklinikk er tildelt Norsk sykepleierforbund Hordaland si utmerking Årets sjukepleiar.

 • 20.12.2017
  Dette gjer nattevaktene på intensiven for å halde seg vakne

  Midt i nattevakta legg intensivsjukepleiarane på Haukeland seg ned i ei seng, trekkjer på seg dyna og lukkar auga.

 • 18.12.2017
  Stjernedryss over Haukeland

  Har du lagt merke til dei mange hundre julestjernene som lyser opp rundt om kring på Haukeland i desse dagar?

 • 14.12.2017
  Gjer Etiopia sjølvforsynt med nevrokirurgar

  Sidan 2009 har Haukeland universitetssjukehus støtta utdanninga av nevrokirurgar ved Black Lion Hospital i Addis Abeba. Samarbeidet har gjort at det etiopiske sjukehuset no er sjølvforsynt med eigne kirurgar.

 • 12.12.2017
  Opna nytt forskingssenter

  Måndag var det offisiell opning av Senter for medisinsk visualisering på Haukeland, frå no av Mohn Medical Imaging and Visualization Centre.

 • 06.12.2017
  Redusert kapasitet på parkeringsdekket i Sentralblokka

  Grunna akutt reparasjonsarbeid, vil det i periodar av november og desember bli redusert kapasitet på parkeringsdekket i Sentralblokka.

 • 01.12.2017
  Haukeland har årets helsefagarbeidar

  Morten Caspersen blir omtalt som fagleg sterk, kunnskapsrik, profesjonell – og med god arbeidsmoral og godt humør. Fredag vart han kåra til årets helsefagarbeidar i Hordaland.

 • 01.12.2017
  Haukeland får skryt etter sepsistilsyn

  Haukeland har gått frå å vere dårlegast til best i klassen, sa fylkeslege Helga Arianson då ho var på tredje og siste sepsistilsyn på Akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus nyleg.

 • 28.11.2017
  20 millionar til forsking på 4-dagars behandling av angstlidingar

  OCD-teamet ved Haukeland universitetssjukehus har utvikla ei intensiv behandling for tvangslidingar. No har dei fått 20 millionar kroner for å teste ut firedagarsmetoden også på andre angstlidingar.

 • 27.11.2017
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar for 2018

  Samarbeidsorganet har 24. november 2017 tildelt midlar til 62 av dei totalt 275 søknadane som var sende inn innan fristen 15. september. 51 av prosjekta som har fått tildelt midlar, høyrer til Helse Bergen.

 • 24.11.2017
  Flyttar parkeringsbommar ved Augebygget og KK

  For å unngå trafikkfarlege situasjonar skal bommane ved Jonas Lies vei flyttast lengre inn i området.

 • 30.10.2017
  Gode resultat for naltrekson til opiatavhengige

  Et førtitalls opiatavhengige i Bergen har deltatt i et forskningsprosjekt med medisinen naltrekson.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.