Nyheiter

Nyheitsarkiv

 • 12.07.2018
  Vellykka utveksling for fysioterapeutar frå Malawi

  Fleire fysioterapeutar ved Haukeland universitetssjukehus og Kamuzu Central Hospital i Lilongwe har det siste året vore på spanande og lærerik utveksling / hospitering hos kvarandre som ein del av fredskorpsprosjektet innan traumatologi og akuttmedisin.

 • 09.07.2018
  Første runde med høyringssvar til Utviklingsplan 2035

  Den 6. juli gjekk første fristen ut for å sende høyringssvar til Utviklingsplan 2035 for Helse Bergen. Fristen gjaldt universitet, høgskolar og andre sjukehus og føretak i regionen inkludert dei private/ideelle.

 • 05.07.2018
  Framhevar godt samarbeid

  I juni har 11 tilsette frå Black Lion Hospital i Addis Abeba, Etiopia, hospitert ved Haukeland universitetssjukehus. Hospiteringa er ein del av prosjektet «Hjartekirurgi og kardiologi i Etiopia».

 • 02.07.2018
  Ny viseadministrerande direktør

  Randi-Luise Møgster er den nye viseadministrerande direktøren i Helse Bergen.

 • 02.07.2018
  Marta Ebbing ny fagdirektør

  Marta Ebbing (54) er tilsett som fagdirektør i Helse Bergen.

 • 22.06.2018
  Festivalgåve til nyfødde

  - Ønsket om å verne om dei små er til stades uansett kor ein er i livet sitt. Det synest eg er veldig fint.

 • 28.05.2018
  Utviklingsplan 2035: Tid for høyring

  Helse Bergen lagar for tida sin første Utviklingsplan, slik som alle dei andre helseføretaka i Noreg. Vi skal gje eit samla bilde av utviklinga fram til 2035 og konkretisere kva grep vi må gjere for å møte framtidas behov og utfordringar. H...

 • 15.05.2018
  Midlar til etablering av protonsenter i Bergen

  Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2018 å sikre finansiering slik at det kan byggast protonsenter både i Bergen og Oslo. Tilbodet skal komme heile landet til gode.

 • 15.05.2018
  Olav Lødemel ny sjukehusdirektør på Voss

  Olav Lødemel (50) tar over som sjukehusdirektør på Voss etter Rolf Abrahamsen. Lødemel er per i dag assisterande direktør ved sjukehuset, og tar til i jobben som sjukehusdirektør 1. juni.

 • 11.05.2018
  Tilbodet ved Ortopedisk rehabilitering i Augebygget flyttar til Nordås

  Tilbodet om rehabilitering og poliklinisk oppfølging for pasientar med dysmeli, og for pasientar etter amputasjon, vert ein del av Fysikalsk medisin og rehabilitering på Nordås frå 22. mai.

 • 16.04.2018
  Frå døgn til dag til e-konsultasjonar

  Spydspissar innan forsking og teknologi samla for å gje innspel til Utviklingsplan 2035 onsdag 4. april i Bikuben.

 • 09.04.2018
  Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 03.04.2018
  Betre informasjon med planlagde utreisesamtalar

  Betre informasjon til pasientane og tryggare sjukepleiarar med høgare kunnskap. Dette er nokre av resultata frå  eit nytt kvalitetsforbetringsprosjekt ved Kreftavdelinga på Haukeland.

 • 03.04.2018
  Ny forsking på den livsviktige navlesnora

  Kva betyr problem med navlestrengen for barnets risiko for å døy i magen eller rett etter fødselen? Dette kan forskarar ved Kvinneklinikken no gi svar på.

 • 22.03.2018
  Sjukehus 24/7

  Slik førebur vi oss på framtida: Å tenkje organisering og arbeidsprosessar når vi byggjer nytt, endra opningstider, førebygging, eit forvaltningsnivå og sist, men ikkje minst - ha tru på pasienten! 

 • 20.02.2018
  Mohn-gåver gir betre kvalitet på behandlinga

  Betre og meir presise diagnosar. Meir skånsam og nøyaktig kirurgi. Kortare liggetid og raskare rehabilitering. Attraktiv og innovativ arbeidsplass. Dei positive effektane står i kø når Trond Mohn gir rundt 45 millionar til ny kirurgirobot o...

 • 15.02.2018
  Nytt K.G. Jebsen senter for genomretta kreftterapi

  Professor Per Eystein Lønning ved Mohn kreftforskingslaboratorium har i skarp konkurranse med andre framståande medisinske forskingsmiljø, vunne fram og fått midlar til å etablere eit nytt K.G. Jebsen senter innan medisinsk forsking.

 • 08.02.2018
  – Vi må dempe befolkningas behov for helsetenester

  Det var samhandlingsekspert Daniel Haga sin hovudbodskap til tilsette i kommunar og sjukehus då Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus saman hadde invitert til arbeidsmøte tysdag.

 • 06.02.2018
  Feira at alle med hepatitt C får behandling

  Frå og med 1. februar får alle pasientar med kronisk hepatitt C tilbod om behandling. Torsdag var det feiring på Avdeling for rusmedisin sine LAR-poliklinikkar.

 • 04.02.2018
  Korleis blir framtidas sjukehus?

  Ved Haukeland universitetssjukehus jobbar ei prosjektgruppe med sjukehuset sin utviklingsplan fram mot 2035. Kva er ein utviklingsplan og kvifor treng vi det?

 • 01.02.2018
  Opnar ny sengepost i Sandviken

  Psykiatrisk klinikk oppretta denne veka ein ny seksjon i Avdeling for spesialisert psykosebehandling i sjukehuset i Sandviken. Seksjonen «Kompleks Rehabilitering Sandviken» skal gi tilbod om rehabilitering til personar med psykoseliding med...

 • 31.01.2018
  - Kjempestas å få pris!

  Den årlege konferansen "Årets forskingspresentasjonar" vart arrangert av Forskerskulen i klinisk medisin den 24.- 26. januar på Haukeland universitetssjukehus.

 • 31.01.2018
  Prestisjefull Toppforsk-tildeling til Haukeland

  Haukeland universitetssjukehus, ved prosjektleiar og overlege Cecilie Svanes ved Yrkesmedisinsk avdeling, har for første gong blitt tildelt Forskningsrådets prestisjetunge Toppforsk-midlar.

 • 29.01.2018
  Slagforsking frå Haukeland i amerikanske retningslinjer

  I nye amerikanske retningslinjer for behandling av hjerneslag blir det vist til to studier fra Bergen Stroke Research Group ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 18.01.2018
  Kan påvise kreftrisiko i ufødde barn

  Forskarar ved Mohn kreftforskningslaboratorium på Haukeland universitetssjukehus har funne ein genfeil som kan påvise risiko for eggstokkreft hos eit foster. Funnet kan leggje grunnlag for ny kreftbehandling i framtida.

 • 01.01.2018
  Ni fekk augeskadar etter nyttårsfyrverkeri

  Tre av dei ni vart alvorleg skadde. Dette melder overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus 1. nyttårsdag.

 • 28.12.2017
  Statsminister Erna Solberg opna Mottaksklinikken på Haukeland

  Klokka 11 torsdag opna statsminister Erna Solberg offisielt Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Med talar og konfetti blei det markert at den nye klinikken no er komplett.

 • 23.12.2017
  Behandlar stadig fleire hjartepasientar i Etiopia

  Haukeland sitt hjartekirurgi-prosjekt i Etiopia hjelper stadig fleire, både når det gjeld behandling og utdanning.

 • 21.12.2017
  Årets sjukepleiar jobbar på Haukeland

  Inger- Karin Markussen på Kreft poliklinikk er tildelt Norsk sykepleierforbund Hordaland si utmerking Årets sjukepleiar.

 • 20.12.2017
  Dette gjer nattevaktene på intensiven for å halde seg vakne

  Midt i nattevakta legg intensivsjukepleiarane på Haukeland seg ned i ei seng, trekkjer på seg dyna og lukkar auga.

 • 18.12.2017
  Stjernedryss over Haukeland

  Har du lagt merke til dei mange hundre julestjernene som lyser opp rundt om kring på Haukeland i desse dagar?

 • 14.12.2017
  Gjer Etiopia sjølvforsynt med nevrokirurgar

  Sidan 2009 har Haukeland universitetssjukehus støtta utdanninga av nevrokirurgar ved Black Lion Hospital i Addis Abeba. Samarbeidet har gjort at det etiopiske sjukehuset no er sjølvforsynt med eigne kirurgar.

 • 12.12.2017
  Opna nytt forskingssenter

  Måndag var det offisiell opning av Senter for medisinsk visualisering på Haukeland, frå no av Mohn Medical Imaging and Visualization Centre.

 • 06.12.2017
  Redusert kapasitet på parkeringsdekket i Sentralblokka

  Grunna akutt reparasjonsarbeid, vil det i periodar av november og desember bli redusert kapasitet på parkeringsdekket i Sentralblokka.

 • 01.12.2017
  Haukeland har årets helsefagarbeidar

  Morten Caspersen blir omtalt som fagleg sterk, kunnskapsrik, profesjonell – og med god arbeidsmoral og godt humør. Fredag vart han kåra til årets helsefagarbeidar i Hordaland.

 • 01.12.2017
  Haukeland får skryt etter sepsistilsyn

  Haukeland har gått frå å vere dårlegast til best i klassen, sa fylkeslege Helga Arianson då ho var på tredje og siste sepsistilsyn på Akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus nyleg.

 • 28.11.2017
  20 millionar til forsking på 4-dagars behandling av angstlidingar

  OCD-teamet ved Haukeland universitetssjukehus har utvikla ei intensiv behandling for tvangslidingar. No har dei fått 20 millionar kroner for å teste ut firedagarsmetoden også på andre angstlidingar.

 • 27.11.2017
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar for 2018

  Samarbeidsorganet har 24. november 2017 tildelt midlar til 62 av dei totalt 275 søknadane som var sende inn innan fristen 15. september. 51 av prosjekta som har fått tildelt midlar, høyrer til Helse Bergen.

 • 24.11.2017
  Flyttar parkeringsbommar ved Augebygget og KK

  For å unngå trafikkfarlege situasjonar skal bommane ved Jonas Lies vei flyttast lengre inn i området.

 • 30.10.2017
  Gode resultat for naltrekson til opiatavhengige

  Et førtitalls opiatavhengige i Bergen har deltatt i et forskningsprosjekt med medisinen naltrekson.

 • 29.10.2017
  Slutt for telefonnummer 05300

  Helse Bergen fjernar sitt telefonnummer 05300. Snart er det berre telefonnummer 55 97 50 00 som gjeld.

 • 27.10.2017
  Nevrologi og tjenesteinnovasjon fekk forskingsprisane

  Vi har ein verdsleiande klinisk forskar på muskelsjuksjukdommen myasthenia gravis i Helse Vest. Han høyrer til på Haukeland universitetssjukehus, heiter Nils Erik Gilhus og fekk torsdag forskingsprisen for 2017.

 • 17.10.2017
  18 av 19 pasientar utskrivne

  18 av dei 19 pasientane som kom inn til Haukeland universitetssjukehus etter hendinga på Sletten senter i går er utskrivne. Sjukehuset har ikkje funne ut kvifor pasientane blei dårlege på kjøpesenteret.

 • 16.10.2017
  Busslinjene 20 og 403 får nye haldeplassar frå 23. oktober

  Frå måndag 23. oktober køyrer busslinjene 20 og 403 om Møllendal til og frå Haukeland universitetssjukehus, og ikkje om Ibsens gate.

 • 22.09.2017
  Eit felles løft for all psykosebehandling

  - Eit medikamentfritt behandlingstilbod gjer alliansen mellom behandlar og brukar endå viktigare, seier Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør ved Kronstad DPS.

 • 15.09.2017
  Ingrid klar for å sykle VM på heimebane!

  Ingrid Andersen Moe (32) har eit heilt anna talent enn det ho nyttar seg av som spesialkonsulent i økonomi- og finansavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. Laurdag 23. september stiller ho til fellesstart for kvinner i sykkel-VM.

 • 15.09.2017
  Ingrid klar for å sykle VM på heimebane!

  Ingrid Andersen Moe (32) har eit heilt anna talent enn det ho nyttar seg av som spesialkonsulent i økonomi- og finansavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. Laurdag 23. september stiller ho til fellesstart for kvinner i sykkel-VM.

 • 04.09.2017
  Førehandsrøysting på Haukeland

  Det er mogleg å førehandsrøyste på Haukeland i ei veke før Stortingsvalet den 11. september. 

 • 30.08.2017
  Takk til dei som forstår ein uforståeleg kvardag

  - De gjer ein utruleg viktig jobb. De gir oss kreftpasientar eit liv midt oppi kaoset, frykta og sorga som følgjer med diagnosen.

 • 30.08.2017
  Bevarar liv ute, som inne

  Emily Hysing-Dahl var ofte på sjukehuset då mor hennar var sjuk. - Hagen gav henne ein grunn til å stå opp om morgonen, fortel Emily om mora, som døydde i 2013.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.