Nyheiter

Nyheitsarkiv

 • 07.02.2020
  Kan du vere smitta av det nye coronaviruset?

  Lurer du på om du er smitta, bør du ta kontakt med anten fastlege eller legevakt. Ta først kontakt på telefon. Om legen finn grunn til mistanke om smitte, blir sjukehuset eller Folkehelseinstituttet kontakta for eventuell testing.

 • 05.02.2020
  Opna AMK LA Vest

  Tysdag overtok AMK Bergen koordinering og flight following av luftambulansen i Stavanger og Førde.

 • 27.01.2020
  Korleis førebur sjukehuset seg på å ta imot pasientar med mogleg coronavirus?

  - Vi følgjer situasjonen nøye, er godt førebudd og har beredskapsplanane klare for korleis handtere situasjonen dersom det skulle bli mange smitta. Dette blir evaluert kontinuerleg.

 • 21.01.2020
  Sterke inntrykk frå alvorleg meslingoppdrag på Samoa

  Overlege Bjarte Askeland og anestesisjukepleiar Ivar Larsen på Haukeland brukte jul og nyttår til å kjempe mot meslingar på andre sida av jordkloden.

 • 20.01.2020
  Unik brubyggar

  Familieambulatoriet på Tertnes har følgt opp rundt 60 familiar sidan oppstarten for vel fem år sidan. - Det har vore fantastiske reiser med mange av desse familiane, seier psykologspesialist Kristin Lia.

 • 16.01.2020
  Ny nasjonal opplæring i aggresjonshandtering

  I haust blei det lansert eit heilt nytt opplæringsprogram for førebygging og handtering av aggresjon og vald i helse- og sosialsektoren.

 • 14.01.2020
  Auka gebyr for ikkje å møte til poliklinisk time

  Frå 01.01.2020 auka gebyret for ikkje å møte til avtalt poliklinisk time frå 702 kroner til 1053 kroner.

 • 08.01.2020
  Vårprogrammet på Vardesenteret er alt i gang

  Ein god miks av veletablerte og nye tilbod gir mykje å velje mellom på Vardesenteret framover.

 • 01.01.2020
  Augeskadar frå nyttårsfyrverkeri

  Antal augeskadar frå nyttårsfyrverkeri. Overlege Nils Bull ved Augeavdelinga har samla tala.

 • 19.12.2019
  Nye skjema tilgjengeleg på helsenorge.no

  Nå blir fire nye skjema tilgjengeleg elektronisk. Då kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal via helsenorge.no.

 • 18.12.2019
  Til redaksjonane: Nyttårsfeiring 2019

  Som tidlegare år vil overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus samle inn tal på eventuelle augeskader i forbindelse med nyttårsfeiringa 2019. Desse tala vil vere tilgjengelege etter klokka 15, 1. januar 2020.

 • 17.12.2019
  Ja til to nye metodar

  Beslutningsforum for nye metoder har 16. desember sagt ja til to nye metodar for høvesvis kreft i skjoldbruskkjertel og beinmarg. Saka om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, blei trukke frå saklista og kjem opp på ny neste år.

 • 15.12.2019
  Kvinneklinikken har fått eige brukarpanel

  Det nye brukarpanelet på KK har hatt sitt aller første møte. – Eg håper vi kan bli ein ressurs for KK i åra som kjem og trur vi blir eit viktig bindeledd mellom brukarane og klinikken, seier Anett Eidsvåg Garvik.

 • 12.12.2019
  Innkøyring i nord stengt ut 2020

  Den 2. januar blir innkøyringa nord i Sentralblokka på Haukeland stengd for bilar, syklande og gåande. Dette skjer fordi sjukehuset skal bygge ny underjordisk gangtunnel i tillegg til å få på plass annan komplisert infrastruktur mellom dei to bygga.

 • 09.12.2019
  Viss vi ikkje spør får vi ikkje svar: Kva erfaringar hadde du på sjukehuset?

  Haukeland universitetssjukehus jobbar kontinuerlig med å bli betre. For å få dette til treng vi å vite korleis du hadde det på sjukehuset og kva slags erfaringar du gjorde deg. No prøver vi derfor ut ei løysing for å hente inn pasienterfari...

 • 02.12.2019
  Velkommen til oss, Bergensklinikkene

  Søndag 1. desember vart Bergensklinikkene ein del av Helse Bergen. - Dei er hjarteleg velkomne, seier administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

 • 17.11.2019
  Feirar små mirakel

  Laurdag kveld lyste masta på Ulriken lilla, i anledning Verdas prematurdag 17. november. Nyføddintensiv på Barne- og ungdomsklinikken er ikkje lilla, men også her blir dagen markert.

 • 14.11.2019
  Årleg influensavaksinasjon gir auka beskyttelse over tid

  Smittevernlege Per Espen Akselsen er influensavaksinert 20 år på rad. Ny forsking viser at det er eit smart jubileum å nå.

 • 06.11.2019
  Feira fem år med Vardesenter

  Måndag markerte Vardesenteret 5-årsdag med feiring av dei frivillige.

 • 06.11.2019
  Vi får nytt røntgensystem

  Fredag 8/11 starter sjukehuset med å innføre eit nytt radiologisystem. Etter 11/11 vil heile Helse Vest ha same løysing. For deg som pasient betyr det at du i større grad kan undersøkast der du bur og må gjennomgå færre undersøkingar.

 • 04.11.2019
  Legg grunnlaget for framtidas kreftbehandling med ny maskin

  Som dei første i Noreg har Mohn kreftforskingslaboratorium fått på plass og i drift ei analysemaskin som kan gjere ei total kartlegging av heile arvematerialet i ein kreftsvulst.

 • 01.11.2019
  Ester er årets verneombod

  Ester Geitrheim er kåra til årets verneombod av Unio. Prisen får ho for si innsats som hovudverneombod for avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk gjennom ei årrekkje.

 • 01.11.2019
  Eivind Hansen om føretaksstraff

  Pressemelding frå Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen: Administrerande direktør Eivind Hansen om føretaksstraffa

 • 31.10.2019
  Nøkkelen til det gode pakkeforløpet

  I 2015 innførte Helsedirektoratet pakkeforløp for 28 kreftformer. Saman med pakkeforløpa kom forløpskoordinatorane. Kven er forløpskoordinatorane, og kva er oppgåvene deira?

 • 31.10.2019
  Ny rapport: God effekt av internetterapi for depresjon

  – Å tilby behandling på nett er like effektivt og kan nå fleire enn å tilby ein 50-minutts psykologsamtale ein gong i veka, seier psykolog og forskar Tine Nordgreen ved Haukeland universitetssjukehus til NRK.

 • 25.10.2019
  Takka pasientane for prisane på årets forskingskonferanse

  Christian Moltu fekk innovasjonsprisen i Helse Vest på den årlege forskingskonferansen. Prisen fekk han for det digitale systemet Norse Feedback. Forskingsprisen gjekk til Eystein Sverre Husebye for hans forsking innanfor autoimmune endokrine sjukdommar.

 • 17.10.2019
  Haukeland får ny nasjonal behandlingsteneste for yrkesastma

  I dag opna ein ny nasjonal behandlingsteneste for ein spesiell diagnostikk av yrkesastma på Haukeland universitetssjukehus. Det vil seie at Bergen no har landets fremste ekspertise på dette området.

 • 10.10.2019
  Pakkeforløp for to

  Kvart år blir det fødd over 500 barn med skadar eller abstinensar som er direkte knytt til mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidlar, som vart lansert torsdag 3. oktober, skal sikre at fleire gravide som slit med rusmiddelbruk får hjelp.

 • 02.10.2019
  Bergensklinikken blir ein del av Helse Bergen

  I eit ekstraordinært styremøte tysdag 1. oktober vedtok styret i Helse Bergen å inngå avtale med Stiftelsen Bergensklinikkene om overdraging av verksemd og aksjar.

 • 30.09.2019
  Over 50 millionar til NorCRIN

  Forskingsrådet har løyvd vel 50 millionar kroner til vidareutvikling av arbeidet med kliniske studiar.

 • 30.09.2019
  Trafikkendringar på Haukeland

  Dei neste fire åra vil Haukelandsområdet bli prega av fleire store byggeprosjekt som vil pågå samtidig. Dette vil medføre store endringar for gåande, syklande og køyrande på og rundt sjukehuset.

 • 27.09.2019
  Nytt hjerneforskingssenter opnar i Bergen

  Fredag 27. september er det offisiell opning av det nye forskningssenteret Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP).

 • 24.09.2019
  Stengt for biltrafikk mellom Sentralblokka og Glasblokkene i veke 43

  I heile veke 43 blir vegen nord for Sentralblokka stengd for innkjøyring av bilar. Dette må gjerast på grunn av at store stålelement til Glasblokkene skal heisast inn på byggeplassen.

 • 23.09.2019
  Heider til dei tilsette ved alderspsykiatrisk seksjon

  Administrerande direktør Eivind Hansen kom med Twist og skryt til Seksjon for alderspsykiatri på verdsdagen for pasientsikkerheit.

 • 23.09.2019
  Endring i gang- og kjøremønster for gåande og syklande

  I forbindelse med arbeidet med nytt Bybanestopp ved Haukeland har det no blitt fleire endringar i gang- og kjøremønsteret nord for Sentralblokka.

 • 19.09.2019
  Klare for auka luftsamarbeid i vest

  Tru på godt samarbeid, glede over å få éin AMK LA-sentral å forhalde seg til og høge forventningar til nye prosedyrar for luftambulansekoordinering.

 • 11.09.2019
  Auka openheit om sjølvmordstankar

  Fleire enn 150 000 vestlendingar fekk med seg Helse Vest sin folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord. Det viser ei befolkningsundersøking gjennomført av Epinion. Det er ein klar tendens til at fleire veit at openheit om sjølvmor...

 • 06.09.2019
  Opna Brystdiagnostisk senter

  Brystdiagnostisk senter har vakse frå 10 til nærare 40 tilsette sidan starten i 1996, og frå om lag 750 pasientar første år til 9000 i året no. På Haraldsplass Diakonale sykehus har dei fått både plass, luft og betre tilrettelagte lokale. T...

 • 22.08.2019
  Nytt samvalsverktøy for psykose

  Noregs første samvalsverktøy for psykose er no publisert på helsenorge.no. Det gir oversikt over behandlingsmoglegheiter, slik at pasientar kan gjere informerte val om eiga behandling.

 • 27.06.2019
  Ikkje ein vanleg frysar

  Biobank Haukeland er offisielt opna, til jubel frå forskarmiljøet i Bergen.

 • 27.06.2019
  Det kan bli ein fin dag likevel

  28. juni syklar kreftsjukepleiar Gyri Tvedt Rustand og Team Rynkeby ut frå Rådhusplassen i Oslo. 8 dagar og 1400 kilometer seinare er dei framme i Paris og har fullført eit heilt års arbeid med å samle inn fleire millionar kroner til barn med kreft.

 • 21.06.2019
  Robot fyller ut kreftmeldinger for legene

  På Prostatasenteret ved Urologisk avdeling tar roboten «Robbie Vest» seg nå av registreringsjobben som legene tidligere måtte gjøre selv.

 • 21.06.2019
  Slik jobba mikrobiologen med Askøy-utbrotet

  Campylobacter er blitt mykje omtalt etter mageinfeksjon-utbrotet på Askøy. Feceslaben på Mikrobiologisk avdeling har med sitt topp moderne utstyr vore sentral i jakta på bakteriane som har ramma så mange.

 • 14.06.2019
  Ein halvliter som reddar liv

  Det var fullt hus og god stemning på Blodbanken då den internasjonale blodgjevardagen vart markert i dag. Både ungdommar og veteranar gav av seg sjølve på oppmoding frå sjukehuset.

 • 07.06.2019
  Tilsette ved Haukeland universitetssjukehus er tatt ut i streik

  124 ansatte ved Haukeland universitetssjukehus er tatt ut i streik. Pasientar blir bedne om å møte om til timar som normalt.

 • 07.06.2019
  Haukeland universitetssjukehus om innleggingar frå Askøy

  Orientering frå Haukeland universitetssjukehus om innleggingar fra Askøy.

 • 03.06.2019
  To prisar for deliriumsforsking

  Forsking på delirium har vore sentralt i forskingsgruppa PROCARD i mange år. No vekkjer arbeidet deira merksemd, både nasjonalt og internasjonalt.

 • 28.05.2019
  Auka brukarmedverknad i helseforskinga

  Brukarane har fått langt sterkare medverknad i forskinga i spesialisthelsetenesta, viser "Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018". Tre av 18 forskingsprosjekt i rapporten kjem frå Helse Bergen.

 • 22.05.2019
  Viktig bussendring: Haukeland nord blir stengd 24. juni

  Frå morgonen 24. juni er busshaldeplassen nord for Sentralblokka stengd - i begge retningar. Grunnen er at Bybanen skal starte arbeidet med den nye underjordiske haldeplassen mellom Haukeland og Haraldsplass. Arbeidet vil vare til ut 2022.

 • 14.05.2019
  Stadig fleire tar blodprøvar i sentrum

  Nytt og fint, flinke tilsette og lite venting. Det er dommen frå pasientane som nyttar seg av blodprøvetakingsstasjonen i Zander Kaaes gate 7.

Fann du det du leita etter?