HELSENORGE

Registrering i Norsk pandemiregister – informasjon til ansatte

I oppdrag fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har Norsk intensiv- og pandemiregister fått i oppgave å samle opplysninger om innlagte pasienter i spesialisthelsetjenesten med sykdommen COVID-19 forårsaket av viruset SARS-CoV-2.

Norsk pandemiregister er betegnelsen på den delen av registeret som skal overvåke pandemien i sykehusene. Norsk pandemiregister skal registrere alle pasienter som legges inn på norske sykehus og tester positivt på SARS-CoV-2 uavhengig av hvilken avdeling de legges inn på. Ut fra registeret skal vi lage rapporter som setter Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i stand til å overvåke forløpet av COVID-19 på sykehus i hele Norge. Registeret skal også brukes til kvalitetsforbedring og forskning.

Mal_Registrering_MRS_versjon6.pdf

Pandemiskjema - Pandemiregisteret (PDF) 

​Utskrivningsskjema pandemiregister (PDF)​​ 

​Informasjon til lokale registrarar i Norsk pandemiregister

Det er dei siste vekene nedgang i tal pasientar med covid-19 i sjukehusa, og ein lågare del treng intensivbehandling enn i starten av pandemien. Behovet for kunnskap og overvaking er dermed redusert. Det er difor bestemt at ein kan registrere færre datapunkt også for pasientar som er innlagt med covid-19 som hovudårsak. Datapunkt som ikkje er obligatoriske kan markerast som ukjent. I tillegg treng ikkje registrering skje innan 24 timar etter innlegging/utskriving, men innan 72 timar. 
Ordninga trer i kraft måndag 11/4. Behovet for registrering vil bli vurdert jamleg framover, og justert opp eller ned avhengig av behov. Vi vil starte å arbeide med ei teknisk løysing som reduserer tal klikk ved registrering, og som kan henge saman med dei variablane som skal registrerast framover.

Ny ordning gjeldande frå måndag 11/4-22 er då:


 • Frist for registrering 72 timar etter innlegging/utskriving, høgtidsdagar ikkje inkludert.
 • Obligatoriske datapunkt i pandemiskjema
 • Dato og tidspunkt for innlegging ved denne institusjonen
 • Er mistenkt eller påvist akutt infeksjon med COVID-19 hovudårsak til innlegging?
 • Blei pasienten isolert fra innkomst?
 • Obligatoriske datapunkt i utskrivningsskjema
 • Dato og tidspunkt for utskriving fra denne institusjonen
 • Pasienten er ferdigbehandlet for covid-19, men fortsatt innlagt for annen sykdom
 • Pasientens status ved utskriving

Det presiseres at registrering av pasientar der covid-19 ikkje er hovudgrunn for innlegging fortset som før. Altså registrering av berre pasientID samt dato og tidspunkt for innlegging og utskriving.

​​

Aktuelle kliniske retningslinjer

NFIM - Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.13) (legeforeningen.no)

Magic - MAGICapp - Content​ List​

Hvem har ansvar for å registrere?

Det er en koordinator per helseforetak. Koordinatoren er oppnevnt av fagdirektør, og har følgende oppgaver:

 • Sørge for å få på plass et system som fanger opp SARS-CoV2 positive pasienter ved alle sykehus i helseforetaket.
 • Sørge for å rekruttere registratorer på de ulike sykehusene i helseforetaket.
 • Sørge for at pandemiskjema registreres så raskt som mulig, og senest 24 timer etter kjent positiv prøve.
 • Sørge for at utskrivningsskjema fylles ut når utskrivning skjer og senest 24 timer etter utskrivning.

Hvilke pasienter skal registreres?

Norsk pandemiregister skal registrere alle pasienter som innlegges på sykehus med positiv SARS-CoV-2 prøve, uavhengig av hvilken avdeling de legges inn på.

 • Pasienter som innlegges med kjent positiv SARS-CoV-2 prøve
 • Pasienter som tester positivt på SARS-CoV2 ved ankomst.
 • Pasienter innlagt av andre årsaker (for eksempel beinbrudd) som tester positivt på SARS-CoV-2 under sykehusoppholdet.

Så snart positivt testresultat foreligger skal dette umiddelbart formidles til koordinator for registrering.

Hvordan går jeg frem for å registrere?

For nye brukere og brukere som vil søke om nye tilganger er det nødvendig å benytte seg av selvbetjeningsportalen Falk. Falk er en felles påloggingsløsning for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som bruker sikker pålogging, fra lokal maskin eller via id-porten.

Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Vest
Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord (fungerer ikke med nettleseren Microsoft Internet Explorer)


MRS 2.0


Opplæring og kursmateriell

Det er utarbeidet kurs for registrering i Norsk pandemiregister, et for ansatte i sykehusene i Helse Vest og et for de ansatte i de andre helseregionene.

Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Vest Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord (fungerer ikke med nettleseren Microsoft Internet Explorer)

Kontakt

Du kan kontakte registeret dersom du har noe du lurer på:
Norsk pandemiregister
Telefon: 55 97 50 00
E-post: norskpandemiregister@helse-bergen.no
Helse Bergen HF
Postboks 1400
5021 Bergen


Fann du det du leita etter?