Helsenorge

Årsrapport

MS-registeret lager årlige rapporter som inneholder informasjon om aktivitet og sammenligner data fra ulike helseforetak i Norge. Siden det går en del tid fra pasientene er på kontroll til vi får inn dataene i registeret så lages årsrapportene ferdig først i oktober/november påfølgende år.

Viktige funn i årsrapporten for 2020 er:


  • Ved å sammenligne svar på livskvalitets-spørreskjema fra november 2019 med november 2020 finner vi at egenopplevd livskvalitet til MS-pasienter ikke har forverret seg under koronaviruspandemien. På tre av 4 mål på livskvalitet ser vi en svak forbedring. Fortsatt er livskvaliteten til MS-pasientene betydelig lavere enn referansepopulasjonen.
  • Vi finner kun en liten forsinkelse i diagnostisering av MS-pasienter under den første perioden av koronaviruspandemien i Norge. Det ser ikke ut som valg av behandling har blitt påvirket av pandemien.
  • Bruken av høyaktiv behandling (behandling med mest effekt), særlig rituksimab, fortsetter å øke. Av de nydiagnostiserte i 2020 som har startet behandling, fikk 69.2% en høyaktiv behandling som sin første behandling. Alle helseforetak benytter nå rituksimab. Det er fortsatt vesentlige forskjeller mellom helseforetakene i andel pasienter som starter på høyaktiv behandling.
  • Økt bruk av høyaktiv behandling ser ut til å redusere andel som får oppstart av behandling innen målet på 30 dager etter diagnose. Vi finner en betydelig forskjell mellom helseforetakene i denne andelen.Tidligere årsrapporter ligger på siden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Fann du det du leita etter?