Årsrapport

MS-registeret lager årlige rapporter som inneholder informasjon om aktivitet og sammenligner data fra ulike helseforetak i Norge. Siden det går en del tid fra pasientene er på kontroll til vi får inn dataene i registeret så lages årsrapportene ferdig først i oktober/november påfølgende år.

Viktige funn i årsrapporten for 2018 er:


  • Hele 74.5% av ny-diagnostiserte pasienter med attakkvis sykdom, får oppstart av MS behandling innen 30 dager etter diagnose.
  • Bruk av høyaktiv (mest effektiv) behandling som første behandling til nydiagnostiserte ser ut til å være økende. Det er forskjeller i de ulike helseforetakene men små tall og noe manglende innrapportering gjør det vanskelig å tallfeste ulikhetene.
  •  Bruk av Rituximab, som ikke er registrert som MS-medisin, ser ut til å øke. Alle helseforetak har nå pasienter som har brukt eller bruker Rituximab, men det er stor variasjon i frekvens. Det er 9 helseforetak (HF) som har rapportert at de har gitt denne medisinen som første medisin til pasienter som var ny-diagnostiserte i 2018. Totalt er det bekreftet at 610 pasienter brukte Rituximab i 2018.
  •  Andel pasienter som får diagnose innen 2 år etter debut av sykdommen holder seg stabilt i overkant av 60%
Registeret har jobbet aktivt for å sette fokus på tiden det tar fra en pasient får diagnosen til behandling startes opp. Vi har hatt et eget kvalitetsforbedringsprosjekt og vi ser nå gode resultater. Figuren under viser at det er en del variasjon mellom ulike HF, men dette kan skyldes manglende innrapportering. Totalt for hele Norge får vi at 74.5% av de som fikk MS i 2028, og er rapportert til registeret, fikk oppstart innen de anbefalte 30 dagene.

Graf som viser fordeling på de ulike HF

Andel RRMS pasienter med oppstart av behandling i løpet av de første 30 dager etter diagnose. Figuren viser fordeling i de ulike HFene for pasienter med diagnose i årene 2016-2017(lyse) og i 2018 (mørke). Oppgitt antall observasjoner er for pasienter med diagnose i 2018. Mindre god måloppnåelse [0, 60); God måloppnåelse [60, 75); Meget god måloppnåelse [75, 100].

Tidligere årsrapporter ligger på siden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Fann du det du leita etter?