Årsrapport

MS-registeret lager årlige rapporter som inneholder informasjon om aktivitet og sammenligner data fra ulike helseforetak i Norge. Siden det går en del tid fra pasientene er på kontroll til vi får inn dataene i registeret så lages årsrapportene ferdig først i oktober/november påfølgende år.

Viktige funn i årsrapporten for 2019 er:


  • Bruk av høyaktiv behandling som første behandling til ny-diagnostiserte ser ut til å være økende. Av de registrerte med diagnose i 2019 er det 56.9% som får slik behandling, noen som er en økning på nesten 14% fra 2018. Det er fortsatt store forskjeller mellom helseforetakene.
  • Bruk av rituksimab er økende. Alle helseforetak har nå pasienter som har brukt eller bruker rituksimab, men det er stor variasjon i frekvens. Totalt fikk 1043 pasienter behandling med rituksimab i 2019.
  • 64.8% av nydiagnostiserte pasienter med attakkpreget sykdom, får oppstart av MS behandling innen 30 dager etter diagnose. Dette er en nedgang på nesten 10% fra 2018.
  • Andel pasienter som får diagnose innen 2 år etter debut av sykdommen holder seg stabilt i overkant av 60%.
  • Pasientrapporterte data om livskvalitet viser at MS-pasientene rapporterer om redusert fysisk og psykisk livskvalitet. Størst reduksjon ser det ut å være for fysisk livskvalitet, og reduksjonen er ikke uventet knyttet til alder og tid siden MS-diagnose. Reduksjon i psykisk livskvaliteten virker å være uavhengig av alder og tid siden MS-diagnose.    Tidligere årsrapporter ligger på siden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

    Fann du det du leita etter?