HELSENORGE

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorene er indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles.
Les mer om kvalitetsindikatorer

Fra og med 2017 presenterer årsrapportene åtte kvalitetsindikatorer med nasjonale data og med data fra de to behandlingsteamene hver for seg. De åtte kvalitetsindikatorene i Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte måler struktur (ressurser og organisering) og prosess (aktiviteter helsetjenesten utfører overfor pasienten). Foreløpig har vi ikke kvalitetsindikatorer for resultat (hvordan det går med pasientene).


Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte har disse åtte kvalitetsindikatorene

1. Barnas alder ved operasjonen «Leppelukking».

Etter behandlingsprotokollen skal operasjon for leppespalte gjøres når barnet er 4-5 måneder gammelt. Det skal være medisinske årsaker til avvik fra denne protokollen. Det kan også være sosiale årsaker og hensyn til familien som gjør at operasjonen blir utsatt. Kvalitetsindikatoren er definert som andelen barn som ble operert før de ble 5 måneder (innen 150 dager) gamle. Kvalitetsindikatoren er et mål på om helseforetakene har god oversikt over pasientgruppen og klarer å prioritere operasjonen til anbefalt tidspunkt.

2. Barnas alder ved operasjonen «Ganelukking».

Etter behandlingsprotokollen skal operasjon for ganespalte gjøres når barnet er 12 måneder gammelt. Det skal være medisinske årsaker til avvik fra denne protokollen. Ved ett år begynner mange barn i barnehage og er der utsatt for øvre luftvegs infeksjoner, som kan føre til at en planlagt operasjon må utsettes noen uker. Vi har derfor valgt å definere denne kvalitetsindikatoren med andelen barn som ble operert for ganespalten før de ble 15 måneder (innen 450 dager) gamle. Kvalitetsindikatoren er et mål på om helseforetakene har god oversikt over pasientgruppen og klarer å prioritere operasjonen til anbefalt tidspunkt. 

3. Foresattes tilfredshet med informasjonen som blei gitt i forkant av operasjonen.

Denne kvalitetsindikatoren viser foresattes tilfredshet med informasjonen som blei gitt i forkant av en operasjon. Behandlingsteamene vil at god informasjon skal gjøre barnet og foresatte trygge og godt forberedt til operasjonen og til dagene etter i avdelingen. Ved utreise ble de foresatte spurt om sin vurdering av informasjonen som var blitt gitt av sykepleier, kirurg og anestesipersonell før operasjonen. De angav sin samlede vurdering på en skala 1-5 der 1 var svært dårlig og 5 var svært god. Kvalitetsindikatoren viser andelen som angav at de var godt eller svært godt fornøyd med informasjonen, som et mål på om pasientgruppen føler seg ivaretatt og forberedt til operasjonen og dagene i sykehuset. 

4. Foresattes tilfredshet med smertebehandlingen i forbindelse med operasjonen.

Denne kvalitetsindikatoren beskriver foresatte sin opplevelse av smertebehandlingen som ble gitt til barnet etter en operasjon. Ved hjemreise fra sykehuset ble barnets foresatte spurt om å angi sin samlede vurdering av smertebehandlingen til barnet like etter operasjonen og dagene etter på en skala 1-5 der 1 var svært dårlig og 5 svært god. Kvalitetsindikatoren viser andelen foresatte som var godt eller svært godt fornøyd med smertebehandlingen, som et mål på om pasientgruppen føler seg ivaretatt, og presenterer nasjonale data og tall fra de to sykehusene hver for seg.

5. Andel barn registrert med poliklinisk kontroll hos kjeveortoped ved 6 år.

Alle barn som er født med leppe- og/eller ganespalte skal etter behandlingsprotokollen undersøkes av kjeveortoped i behandlingsteamet når de er 6 år gamle. Dette er en undersøkelse av tenner, tannstilling og bitt og for å vurdere om det er spalte i kjeven og behov for bentransplantasjon. De som ikke møter skal bli innkalt til ny undersøkelse. Godt oppmøte og registrering tyder på at kjeveortopedien i behandlingsteamet er godt organisert, har god oversikt over pasientgruppen og gir et likt tilbud til alle.

6. Andel barn registrert med poliklinisk kontroll hos logoped ved 4 år.

Alle barn som er født med ganespalte, med eller uten leppespalte, skal undersøkes av logoped i behandlingsteamet når de er 4 år gamle. Dette er for å vurdere barnets språk- og taleutvikling og for ta stilling til om barnet har behov for ekstra tiltak. De som ikke møter, skal bli innkalt til ny undersøkelse. Godt oppmøte og registrering tyder på at logopedien i behandlingsteamet er godt organisert, har god oversikt over pasientgruppen og er tilgjengelig og rettferdig fordelt behandlings tilbud.

7. Andel barn registrert med poliklinisk kontroll hos plastikkirurg ved 4 år.

Alle barn som er født med leppe- og/eller ganespalte skal etter behandlingsprotokollen undersøkes av plastikkirurg i behandlingsteamet når de er 4 år gamle. Konsultasjonen har fokus på generell utvikling og trivsel og barnets språk- og tale. De som ikke møter skal bli innkalt til ny undersøkelse. Godt oppmøte og registrering tyder på at den plastikkirurgiske tjenesten i behandlingsteamet er godt organisert, har god oversikt over pasientgruppen og gir et likt tilbud til alle.
 

8. Andel barn registrert med poliklinisk kontroll hos øre-nese-hals lege ved 4 år.

Alle barn som er født med ganespalte, med eller uten leppespalte, skal etter behandlingsprotokollen undersøkes av øre-nese-hals lege i behandlingsteamet når de er 4 år gamle. Dette er en undersøkelse av ører og hørsel. De som ikke møter skal bli innkalt til ny undersøkelse. Godt oppmøte og registrering tyder på at oppfølging av ører/ hørsel er godt organisert i behandlingsteamet, at behandlingsteamet har god oversikt over pasientgruppen og gir et likt tilbud til alle.

Fann du det du leita etter?