HELSENORGE

Kvalitetsindikatorar i NIR

Eitt av føremåla til NIR er å utarbeide faglege kvalitetsindikatorar for verksemda i norske intensiveiningar. Dette er indikatorar som definerer mål avdelingane skal strekkje seg etter, og som dei vert vurderte etter. Faglege kvalitetsindikatorar for NIR er:

1. Standardisert mortalitetsratio (SMR) < 0,7 (etter ikke-justert SAPS II)
2. Median respiratortid < 2,5 døgn
3. Reinnleggelse til intensiv i løpet av 72 timer < 4% av oppholdene
4. Enheten rapporterer data til NIR
5. Enheten har daglig, tverrfaglig gjennomgang av pasientene
6. Ved utskrivning fra intensiv foreligger som rutine et ferdig notat (papir
eller elektronisk) med relevant informasjon/oppsummering av
intensivoppholdet og oppdatert medikamentliste. Ved innskrivning
innhenter og oppdaterer man så langt råd er hvilke faste medisiner
pasienten får
7. Avdelingen har tilgang på intensivmedisinsk kompetanse 24/7
PÅ sykehuset (nivå 1  eller 2):

  • Nivå 1: Lege med spesialistkompetanse i primærvakt
  • Nivå 2: Lege uten spesialistkompetanse i primærvakt, med
    tilkallbar lege med spesialistkompetanse i bakvakt
  • Nivå 3: Lege ikke kontinuerlig til stede på sykehuset, tilkallbar
    anestesilege i bakvakt deler av døgnet (kveld/natt)


Kvalitetsindikatorer som er aktuelle å innføre etterkvart
1. Skåring av hvor tilfredse pårørende er etter oppholdet FS-ICU-24 5.
Pilotstudie i Bodø.
2. Ventilator-assosiert pneumoni (VAP) etter nye CDC-kriterier < 10/1000
respiratordøgn
3. Avdelingen sin kapasitet for isolering av en viss % av intensivpasientene
(dråpesmitte eller luftsmitte)

Fann du det du leita etter?