HELSENORGE

Resultat - Komplikasjonar i norske intensiveingingar

Norsk intensivregister gjennomførte i perioden hausten 2020 til våren 2022, med observasjonsperiode 01.01.2021 - 01.01.2022, eit kvalitetsforbetringsprosjekt ved bruk av registerdata. 

På intensivavdelinga, pasient i seng og intensivsjukepleiar

Hovudformålet med dette prosjektet var først og fremst å redusere tal på komplikasjonar i norske intensiveiningar. Det var og eit behov å sørge for at alle komplikasjonar vart registrert, fordi det er ein viktig føresetnad for at registerdata skulle kunne nyttast i dette forbetringsarbeidet. 

Under finn du posteren som oppsumerer prosjektet, samt nokre presentasjonar som inneheld opplysningar og data frå prosjektet. Vi viser også til årsrapporten frå Norsk intensiv- og pandemiregister 2022 som også innheld nokre resultat som omhandlar komplikasjonar registrert i Norsk intensivregister. 

​​​​Resultat 

Ved referering til denne posteren bruk: ​

Sjursæther, E. A., Petosic, A., Justad, S. R., Miljeteig, I., Goksøyr, E., K., Tobiassen, G., Mujakic, M., Hårklau, I., Sjøbø, B.  & Buanes, E. A. ​(2022). Komplikasjonar i norske intensiveiningar - Eit kvalitetsforbetringsprosjekt i Norsk intensivregister (NIR). Norsk intensivregister. ​​​​https://helse-bergen.no/norsk-intensivregister-nir/komplikasjoner-pa-intensiv/resultat-komplikasjonar-i-norske-intensiveingingar#resultat

Meir om komplikasjonar

​Komplikasjonar er også omtala i Årsrapport 2022 for Norsk intensiv- og pandemiregister. Denne finn du her​

Her finn du presentasjonar som inneheld data og opplysningar brukt i prosjektet.Fann du det du leita etter?