Fagleg styringsgruppe

Norsk intensivregister har ei fagleg styringsgruppe som er sett saman av representantar frå forskjellige sjukehus

1 representant frå databehandlingsansvarleg, Helse Vest RHF (utnemnd av Helse Vest).

Representantar frå medlemssjukehusa, valde på årsmøtet for NIR. Legar og sjukepleiarar skal vere likt representerte.

Fagrådet tek stilling til alle spørsmål som er relevante for drifta av NIR, mellom anna registeret sitt innhald, vedtekter, tilsetjingar, finansiering, budsjett, rekneskap, årsrapport, forskning, publisering, årsmøte og val.

Representanten frå Helse Vest leiar gruppa, og har vetorett med omsyn til reint økonomiske tilhøve i drifta av NIR.

Dagleg leiar i NIR rapporterer til Fagrådet. Nasjonal sekretær er referent for Fagrådet.

Her er Fagrådet sine medlemmer 2017-2020:

Helse-Nord:
Kjersti Mongstad - UNN Tromsø 
kjersti.mongstad@unn.no

Ingunn Skaland - Mosjøen
ingunn.skaland@helgelandssykehuset.no

Helse-Midt:
Erik Bonesmo, Levanger
erik.bonesmo@hnt.no

Lisbeth Aarsnes Strømme, Ålesund
lisbeth.aarsnes.stromme@helse-sunnmore.no

Helse Sør-Øst:
Andreas Barrat-Due, OUS
andreas.barrattdue@gmail.com

Yvonne Karin Martin, Kalnes
yvonne.karin.martin@so-hf.no

Kristin Haugli, Gjøvik
kristin.haugli@sykehuset-innlandet.no

Helse-Vest:
Kristian Strand, Stavanger univ.sykehus
kristian.strand@sus.no

Hans Flaatten, Haukeland univ.sykehus
hans.flaatten@kir.uib.no


Daglig leder i NIR:
Dr. Eirik Alnes Buanes, KSK; Haukeland univ.sykehus
eirik.alnes.buanes@helse-bergen.no