Fagleg styringsgruppe

Norsk intensivregister har ei fagleg styringsgruppe som er sett saman av fem representantar:

1 representant frå databehandlingsansvarleg, Helse Vest RHF (utnemnd av Helse Vest).

4 representantar frå medlemssjukehusa, valde på årsmøtet for NIR. Legar og sjukepleiarar skal vere likt representerte.

Styringsgruppa tek stilling til alle spørsmål som er relevante for drifta av NIR, mellom anna registeret sitt innhald, vedtekter, tilsetjingar, finansiering, budsjett, rekneskap, årsrapport, forskning, publisering, årsmøte og val.

Representanten frå Helse Vest leiar gruppa, og har vetorett med omsyn til reint økonomiske tilhøve i drifta av NIR.

Dagleg leiar i NIR rapporterer til Styringsgruppa. Nasjonal sekretær er referent for Styringsgruppa.

Her er Styringsgruppa sine medlemmer 2014-2018:

Knut Dybwik  fra Nordlandssykehuseti HF - knut.gustav.dybwik@nordlandssykehuset.no

Lena Cecilie Mathisen, OUS HF -
Lene.Cecilie.Mathisen@oslo-universitetssykehus.no

Hilde Anita Engesnes, St. Olavs hospital
Hilde.Engesnes@stolav.no

Kristian Strand, Stavanger univ.sykehus
kristian.strand@sus.no

Hans Flaatten, Haukeland univ.sykehus
hans.flaatten@kir.uib.no


Daglig leder: Dr. Reidar Kvåle, KSK; Haukeland univ.sykehus
reidar.kvale@helse-bergen.no