HELSENORGE

Om SmerteReg

SmerteReg er et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter inneliggende i sykehus som blir henvist til og tilsett av akuttsmerteteam. Registeret ble etablert i 2014 og er forankret i Helse Bergen HF.

Bakgrunn for registeret

Det er lite kunnskap om pasienter som behandles av akuttsmerteteam på sykehus. Det er derfor et ønske om og behov for å få bedre kunnskap om hvilke smertepasienter som behandles, hvilken behandling de får og effekten av den.

Registerets målgruppe er alle pasienten som formelt henvises fra sykehusenes ulike poster for tilsyn fra smerteteam. Dette gjelder pasienter med vanskelige smertetilstander som de respektive postene selv ikke klarer å håndtere adekvat med standard smertebehandling.

Registerets overordnede formål er å øke kvaliteten på behandlingen smerteteamene utøver. Herunder blant annet å redusere variasjon mellom helseregionene med tanke på hvordan pasienter henvises, hvilke pasienter som tilses og hvilken type behandling de får.

Målsettingen med å bidra

Målsettingen er å bidra til en bedre organisering av behandling og omsorg for disse pasienter. Dette skal gjøres ved å:

 • Kartlegge smertepasientene bedre
 • Gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
 • Bidra til økt forskningsbasert kunnskap om smertepasienter og behandlingen av disse
 • Spre kunnskap i både fagmiljø og befolkingen om tilstanden og behandlingsmulighetene
 • Danne grunnlag for forsking og nasjonale retningslinjer og utvikle kvalitetsindikatorer for god smertebehandling
Ønsker du å vite mer, se kvalitetsregistre.no

Kvalitetsindikatorer

Registeret har ulike kvalitetsindikatorer

 1. Andel pasienten som rapporterer at de i stor grad eller i meget stor grad er fornøyd med ivaretakelsen av smerteteam (legger årstall bak alle)
 2. Andel pasienter som har nedgang i smertenivå (NRS) fra 1. til siste tilsyn
 3. Andel pasienter som er tilsett av 2 eller flere faggrupper
 4. Andel pasienter som er tilsett samme dag som de er henvist
 5. Andel pasienter hvor ikke-medikamentell behandling startes, endres og/eller følges opp av smerteteam (Ny 2021)​
 6. Andel pasienter som har fått laget nedtrappingsplan (for sterke smertestillende medikamenter - opioider) hvor det er vurdert behov for dette (Ny 2021)
Mer informasjon om kvalitetsindikatorer og resultater
Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre)

Data som lagres i SmerteReg

Data som lagres i SmerteReg

Juridisk hjemmelgrunnlag

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2014. 

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) er et reservasjonsregister. Det vil si at din smertebehandling kan registreres uten ditt samtykke. 

Lovhjemmel: Forskrift om medisinske kvalitetsregistre (regjeringen.no)

Vedtekter

Vedtekter for Nasjonalt kvalitetsregister for Smertebehandling

Fagråd

Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Fagrådet i SmerteReg skal ha brukerrepresentasjon fra alle fire helseforetak og faglig forankring samt en brukerrepresentant.
Daglig leder i SmerteReg rapporterer til fagrådet. Registerkoordinator er referent for Fagrådet.

Registerleder

Lars Jørgen Rygh
Overlege, Haukeland universitetssjukehus

Fagrådsleder

Borrik Schjødt,
Senior psykologspesialist, Haukeland universitetssjukehus

Audun Stubhaug

Seksjonsoverlege, professor, Oslo universitetssykehus

Petter Borchgrevink

Overlege, Professor, Representant for norsk smerteforening

Aslak Johansen

Overlege, Universitetssykehus i Nord-Norge

Vegard Strøm

Intensivsykepleier, St. Olavs hospital

Rigmor Berge

Brukerrepresentant

Reidun Tjønn Rinde

Brukerrepresentant


Kontaktinformasjon


Postadresse

Nasjonalt kvalitetsregister for Smertebehandling
Helse Bergen HF
Postboks 1400
5021 Bergen
 

Daglig leder/faglig leder

Lars Jørgen Rygh
 

Registerkoordinator

Stefanie Erhard-Midttun
Telefon: ​ 55 97 55 60
Fann du det du leita etter?