HELSENORGE
Kvalitetsforbedringsprosjekt

Ikke-medikamentell behandling ved akutt smerte

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) har fått tildelt midler fra SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) til å starte opp et kvalitetsforbedringsprosjekt hos smerteteam ved fire deltakende sykehus.

​Det er en målsetting at registerdata fra kvalitetsregistre brukes aktivt i kvalitetsforbedring. I SmerteReg har man sett en uønsket variasjon i bruk av ikke-medikamentell behandling blant smerteteam i Norge. Uønsket variasjon i resultater for en kvalitetsindikator, som her ikke-medikamentell behandling, viser behov for kvalitetsforbedring. 

Målsetting for prosjektet

Prosjektets overordnede mål er å forbedre smertebehandlingen til pasienter med akutte smerter ved også å tilby ikke-medikamentell behandling som en del av smertebehandlingen pasienten mottar i større grad enn i dag. 

Organisering

Det er satt ned en prosjektgruppe bestående av både leger og sykepleiere v/deltakende akutt smerteteam, brukerrepresentanter og registerledelsen.  Det har blitt opprettet en tverrfaglig referansegruppe (psykolog, fysioterapeut og smertekontakt blant sykepleiere på sengepost).

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre bistår med god kompetanse på kvalitetsforbedring. 

Fann du det du leita etter?