Utredning- og behandlingstilbud i Norge

Etter mange forespørsler fra pasienter og leger om behandlingstilbud i Norge har vi sendt spørsmål om dette til våre referansegruppemedlemmer i de ulike helseregionene. Listen du finner her er basert på tilbakemeldinger fra referansegruppemedlemmene. Dersom din avdeling eller klinikk/senter mangler på listen, vær vennlig å kontakte vårt referansegruppemedlem i din helseregion.

Helse Vest

Offentlige tilbud:

Helse​​​​​​​ Bergen HF, Haukeland unive​​​​​rsit​​etssjukehus, Senter for søvnmedisin
Utredning og behandling primært av søvnapné og hypersomi/narkolepsi. Svært alvorlige tilfeller av insomni, døgnrytmeforstyrrelser, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser vil bli vurdert utredet. Samlokalisering av de ulike fagavdelingene lunge-, øre-nese-hals- og nevrologi/nevrofysiologi sikrer en overordnet ensrettet utredning. Utfører polysomnografisk søvnregistrering med mulighet for videoovervåking og MSLT, og driver utredning og behandling av nattlige respirasjonsforstyrrelser med polygrafi, nesekateter, pulsoksimetri og eventuell nivådiagnostikk.

Tlf: 55 97 40 70
E-post: senterforsovnmedisin@helse-bergen.no  

Avdelinger knyttet til Sente​​​​​​​​​r for søv​nmedisin:

  • Nevrologisk avdeling, tlf: 55 97 50 44
  • Seksjon for klinisk nevrofysiologi, tlf: 55 97 51 00
  • Øyre-nase-halsavdelinga, tlf: 55 97 27 00
  • Lungeavdelinga, tlf: 55 97 32 45


Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, ØNH polik​​​linikk
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi, belter, nesekateter og pulsoksimetri.
Tlf: 52 73 24 60

Helse Fonna HF, Haugesund sj​ukehus, Nevrologisk poliklinikk
Behandling av hypersomnier (narkolepsi/idiopatisk hypersomni). Nevrofysiologisk utredning utføres ikke.
Tlf: 52 73 25 90

Helse Førde HF, Førde Sentralsjukehus, ØNH ​​​avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. polygrafi med belter, nesekateter og pulsoksimetri. Mulighet for for Apnegraph med nivådiagnostikk dersom det er behov for det. Utredning og behandling av andre søvnlidelser i samarbeid med nevrologisk avdeling.
Tlf: 57 83 94 40

Helse Førde HF, Førde​​ Sentralsjukeh​​​us, nevrologisk avdeling
Behandling av hypersomnier (narkolepsi, idiopatisk hypersomni) og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser.
Tlf: 57 83 93 68 – sengepost, 57 83 93 53 – poliklinikk

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssju​​kehus, Nevro​​fysiologisk/Nevrologisk avdeling
Utredning og behandling av narkolepsi, andre hypersomnier og  parasomnier. Svært alvorlige tilfeller av insomni, døgnrytmeforstyrrelser og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser vil bli utredet. Utfører polysomnografi og MSLT, med mulighet for videoovervåking.
Tlf: 51 51 84 47

Helse Stavanger HF, Stavanger U​​​​niversitetssjukehus, ØNH avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi, belter, nesekateter, og pulsoksimetri. Ingen nivådiagnostikk. Tilpassing av CPAP og tilbud om kirurgi dersom indisert. Samarbeid med lungemedisinsk avdeling, hjertemedisinsk avdeling og nevrologisk avdeling.
Tlf: 51 51 83 70

Private t​​ilbud:

Bergen Søvns​​enter
Utredning og behandling av insomnier, døgnrytmeforstyrrelser, hypersomnier, parasomnier, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (restless legs, periodiske beinbevegelser under søvn) og søvnapné.
Tlf: 982 30 719
E-post: kontakt@bergensovnsenter.no  

Eurosleep Inte​rnational AS Øre-nese-halslegene
Utredning og behandling av snorking og søvnapné (med apnegrafi).
Tlf: 55 20 80 90
E-post: post@ore-nese-halslegene.nhn.no

Fana medisinske senter, øre-nese​-hals
Utredning og behandling av søvnapné og snorking med nesekateter og pulsoksimetri. Kirurgi. Tilpassing av CPAP. Har avtale med Helse Vest.
Tlf: 55 92 22 22
www.fanamedisinske.no/oere-nese-hals
www.fanamedisinske.no/oere-nese-hals/snorking

Harald Miljeteig, Øre-nese-h​alsspesialist, Nesttun, Bergen
Ingen utredning. Kirurgisk behandling av snorking, tonsillektomi/adenotomi barn/voksne. Driftsavtale med Helse Vest.
Tlf: 55 11 70 60

Klinikk Strand, Hauge​​sund
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Har avtale med Helse Vest. Polygrafi, nivådiagnostikk, pulsoksimetri. CPAP tilpassing, kirurgisk behandling.
Tlf: 52 70 79 50
www.klinikk-strand.no  

Sovekarin avd Bergen, Ca​roline Miljeteig
Søvnterapi for barn.
Tlf: 416 676 43
http://www.sovekarin.no/bergen

Som​​ni​​​fy
Internettbasert kognitiv atferdsterapi for søvnplager og kronisk insomni uten ko-morbiditet. Nettsiden tilbyr gratis kjøpsveiledning.
www.somnify.no​

Helse Sør-Øst

Offentlige tilbud:

Akershus Universitet​ssykehus HF
Søvnseksjonen ved Øre- Nese- Halsavdelingen tilbyr utredning og behandling ved mistanke om respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser hos voksne.

Diagnostisert søvnapné behandles primært med konservative tiltak, kirurgi eller positivt luftveistrykk (PAP). Refusjon for behandling med søvnapnéskinne gis kun dersom lege ved søvnseksjonen vurderer utilstrekkelig effekt av primærtiltak. Lungeavdelingen håndterer mer komplekse tilfeller av søvnapné og overvektsrelatert hypoventilasjon.

Hypersomni uten obstruktiv søvn, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser og parasomnier utredes primært ved nevrologisk poliklinikk. Det er et begrenset behandlingstilbud for unge voksne med døgnrytmeforstyrelser.

Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) har utleveringsansvar for utstyr, service og forbruksmateriell til behandling med PAP.

Tlf: 02770

Oslo Universitetssykehus, Lungeavde​​lingen
Utreder søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med hoved vekt på søvn hypoventilasjon, kombinasjon av obstruktivsøvnapné og hypoventilasjon, sentralt søvnapné syndrom og andre  komplekse søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Hovedvekt på pasienter med nevromuskulære sykdommer, lungesykdommer, restriktive torakslidelser, og adipositas hypoventilasjon.

Polygrafi gjøres poliklinisk, og "online" polygrafi med integeret transcutan CO2 gjøres mens pasienten er inneliggende.

Behandling som tilbys er Cpap, ASV, bi-level-cpap, ikke-invasiv og invasiv langtids respirator behandling.

Tilbudet er rettet mot pasienter i OUS sitt nedslagsfelt med hypoventilasjon og behov for non-invasiv ventilasjon, men tar også imot komplekse pasienter fra hele Helse Sør-Øst henvist fra andre sykehus.

Tlf: 02770

Oslo Universitetssykehus. Barne-og Ungdomsklinikken for allergi og lungesykdommer

Utreder og behandler barn og ungdom med alvorlige og komplekse sykdomstilstander i øvre og nedre luftveier. Alt fra syndromrelatert apne til CCHS.
Anvender respiratorisk polygrafi og transkutane registreringer.
Kapasitet: akutt og elektiv virksomhet. 4 planlagte innleggelser pr. Uke.
Behandling; All ventilasjonsbehandling, HFNC, CPAP, BiPAP, Invasiv hjemmerespirator, phrenicus og diafragmapacer.

Oslo universitetssykehus, Avdeling for ​​nevrologi
Utredning av  og behandling av hypersomnier, parasomnier og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser. I liten grad insomnier og døgnrytmeforstyrrelser.

Seksjon for klinisk nevrofysiologi utfører polysomnografi med video, polysomnografi hjemmeregistrering, ambulant 21 kanals EEG, og MSLT (alle aldersgrupper), og kan henvises direkte.

Avdelingen/seksjonen tar imot henvisinger fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i OUS sitt nedslagsfelt, samt for andre pasienter som kommer inn under ordningen «fritt sykehusvalg».

Tlf: 02770

Lovisenberg Diakonale Sy​kehus, Kir.klinikk, ØNH seksjonen
Utredning og behandling av respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser (symptomgivende snorking og søvnapné) for voksne og barn i alle aldre.

Metoder: Barn: Polysomnografi med video og med mulighet for transkutan CO2 måling. Voksne: Polygrafi. PSG hjemmeregistrering i utvalgte tilfeller. Behandling individualiseres. CPAP barn og voksen. Ved behov, samarbeide med barneavdeling på hjemstedet. Søvnapnéskinne etter vurdering og i samarbeide med spesialtannlege

Tilpassing og oppfølging av CPAP behandling. Barn med behov for CPAP behandling vil bli henvist videre til barneavdeling. Behandling med søvnapnéskinne vurderes og følges opp i samarbeide med spesialtannlege.

Tilbud om livsstilsendringskurs til voksne med OSAS og alvorlig fedme.

Det er begrenset kapasitet i forhold til utredning av barn og ventetid må påregnes. Avdelingen har ikke øyeblikkelig hjelp funksjon.

Tlf: 23225000 

Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, Medisinsk avdeling
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpasning av CPAP(APAP),BIPAP og Auto SV. Samarbeider med ØNH-poliklinikken. Tilbud til voksne.
Tlf: 62 88 72 80

Sykehuset Innlandet ​HF, Nevrofysiologisk seksjon, Lillehammer
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier, parasomnier og søvnrelaterte bevegelsesfortyrrelser. I liten grad insomnier og døgnrytmeforstyrrelser.
Utfører polysomnografi og MSLT.
Tilbud til alle aldersgrupper fra 8-9 år.
Tlf: 06200

Sykehuset innlandet Gjøvik. ØNH​ avdeling
Har tilbud om utredning og behandling av respirasjonsreleterte søvnforstyrrelser som  snorking og obstruktiv søvnapné (OSA) vesentlig  hos voksne.

Utredningsmetode er standard polygrafisk registrering av respirasjonsparametre med pulsoksymetri, flow-måling og leiesensor.

Avdelingen ivaretar behandling og tilpasser CPAP til pasienter som har behov for dette. Søvnapnéskinne tilpasses av samarbeidende tannleger.
Telefon 06200

Sykehuset Innlandet Elverum. ØNH avdelingen

Utreder og behandler respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser. Anvender polygrafisk registrering og individualiserer behandling. CPAP tilpasning ved behov og BiPAP tilpasning i samarbeide med lungeavdeling.  Søvnapné skinne etter vurdering, dersom CPAP behandlingen ikke gir forventet effekt.

Sykehuset Innland​​​et HF, Tynset sykehus, med avd. søvnavsnittet
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpassing av CPAP og BiPAP. Søvnapnéskinne finansiert av pasienten fåes hos tannlege.
Tlf: 62 48 30 38

Sykehuset Telemark H​F, ØNH- poliklinikk, Skien
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi, nivådiagnostikk i enkelte tilfeller. Tilpassing av CPAP, BiPAP og Auto SV ved lungeavdelingen. Tilbud til voksne.
Tlf: 35 00 33 19

Sykehuset Østfold HF, Lungesek​​sjonen
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Pasienter med UARS og snorking blir overført til ØNH-avdelingen. Tilpassing av CPAP, BiPAP og Auto SV. Tilbud til voksne.
Tlf: 69 86 10 18 

Sørlandet Sykehus HF, L​ungeseksjonen Arendal
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Poliklinisk polygrafi–registrering. Tilpassing av BiPAP, CPAP og CS2.
Tlf: 37 01 45 31

Sø​rlandet Sykehus HF. Kristiansand, lungeseksjonen
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpassing av CPAP, BiPAP og AutoSV/CS2. Tilbud til voksne.
Tlf: 38 07 37 07/38 07 37 10 (medisinsk ekspedisjon)

Sørlandet Sykehus HF. K​ristiansand, Nevrologiske Avdeling
MSLT og PSG, utredning av eksessiv somnolens og parasomnier.
Tlf: 38 07 39 10

Sørlandet Sykeh​​us HF. Kristiansand, ØNH seksjonen
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. polygrafi og trykksonde. Tilpassing av CPAP, i sjeldne tilfeller kirurgisk behandling. Tilbud til ungdom og voksne.
Tlf: 38 07 39 00/38 07 33 00

Vestre Viken HF, Sykehu​​set Buskerud, Habiliteringsavdelingen (Kvinne-barn-klinikken)
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser ved hjelp av polygrafi hos sine pasientar.
Tlf: 32 24 57 00

Vestre Viken HF, Sykehuset Buskeru​d, ØNH avd
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi og trykksonde.

Tilpasning av CPAP. Kirurgisk behandling. Tilbud til alle aldersgrupper. Ingen utredning eller behandling av hypersomnier, parasomnier eller døgnrytmeforstyrrelser. Utredning av søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn) i svært liten grad.

Tlf: 32 80 38 80 

Frisklivssentralen i Kongsvinger

Et lavterskel behandlingstilbud for voksne i Kongsvinger med langvarige søvnproblemer. Samlingene er basert på kognitiv atferdsterapi. Det kalles inn til en kartleggingssamtale før behandlingen starter.
Gruppen ledes av psykolog og finner sted i Frisklivssentralens lokaler i Tajevegen 2. Kontakt psykolog Odin Skaugen tlf: 90663879  (gjerne sms) for mer informasjon. Han kan også kontaktes på epost: odin.skaugen@kongsvinger.kommune.no. Kartleggingssamtaler avtales fortløpende.

Private t​​​ilbud:

LHL-sykehuset Gardermoen

Et privat tilbud for utredning og behandling av søvnapné, med polygrafi, tilpasning av CPAP og etterkontroll. Offentlig avtale med Helse Sør-Øst, pasienter fra hele landet kan henvises fra sin fastlege. Pasient betaler vanlig egenandel som på offentlige sykehus. Kort ventetid. Tilbud til voksne.
Telefon: 67 02 30 00
www.lhl.no/gardermoen

Volvat Søvns​​enter

Et tverrfaglig søvnsenter i Oslo med spesielt fokus på søvnapné, snorking og insomni. Privat søvnutredning og behandling.
Volvat Søvnsenter:
Borgenveien 2A, 0370 Oslo
https://www.volvat.no/tjenester/sovnsenter/
Timebestilling: https://www.volvat.no/tjenester/sovnsenter/bestill/

EEG-Laboratoriet, Colosseumklinikken

Har offentlig avtale med Helse Sør-Øst for utredning av søvnapné, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser og hypersomnier. Avtalen omfatter polysomnografi med video og MSLT.  I forkant av alle utredninger for sentrale hypersomnier utføres også aktigrafi. EEG-laboratoriet tilbyr også privat søvnutredning med både polygrafisk registrering av respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser, samt  private timer til utreding og behandlingav andre søvnforstyrrelser, insomni og døgnrytmeforstyrrelser hos somnolog eller nevrolog.  Vi har kort ventetid.
Sørkedalsveien 10c, 0369 Oslo
Tlf. 23 19 60 40

Helse Midt-Norge

Offentlige tilb​​ud:

Helse Møre og Romsdal HF, N​evrologisk avdeling. Molde sykehus
Utredning og behandling av hypersomnier, insomnier, parasomnier, døgnrytmeforstyrrelser, søvnapné og snorking.
Tlf: 71 12 00 00

Helse Møre og Romsd​​al HF, Kristiansund
Barneavdeling med Barnehabilitering. Diagnostikk: Pulsoksymetri under søvn, evt arterielle blodgasser på intensivavdeling. Ikke oppstart LTMV, henviser til St. Olavs for lungefunksjonsvurdering/søvnreg.
Tlf 71 12 00 00

Helse Møre og Roms​dal HF, Molde sjukehus, Medisinsk avdeling og lunge/ØNH avdelinga
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrielser med respiratorisk polygrafi (nivådiagnostikk) eller forenklet pulsoksimetri. Behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med CPAP (begge avdelinger) og BiPAP (lungeavdelingen).
Tlf: 71 12 00 00

Helse Mø​​re og Romsdal HF, Ålesund sykehus, Poliklinikk for lungesykdommer
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling av respirasjonsrelaterte søvnsykdommer med CPAP.
Tlf: 70 10 50 00

Helse Møre og Romsdal HF, Ålesun​​d sykehus, Barneavdeling med barnehabilitering
Diagnostikk: Har muligheter for utredning med polysomnografi, mottar henvisning fra ØNH, fastleger, andre barneleger og habilitering. Starter LTMV på barn med tilknytting til Nyfødt intensiv
Tlf: 70 16 75 50

Helse Mør​e og Romsdal HF, Ålesund sykehus, Nevrologisk poliklinikk
Utredning av hypersomnier, insomnier, parasomnier og døgnrytmeforstyrrelser.
Tlf: 70 10 50 00

St. Olavs Ho​spital HF, Avdeling for Øre-Nese-Hals og kjevekirurgi
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Behandling med kirurgi eller CPAP. Pasienter med snorking uten søvnapné blir ikke tilbudt behandling.
Tlf: 72 57 6046

St. Olavs H​ospital HF, Barneavdelingen
Utredning og behandling av barn med alle typer søvnsykdommer. Barn kan innlegges til respiratorisk polygrafi. Har team for langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV). Ved Barn Intensiv: oppstart CPAP/BiPAP/respirator diagnostikk: Spirometri ved lungepoliklinikk, respiratorisk polygrafi i overvåkingsseng, kapillære blodgasser. TcpCO2. Mulighet for PSG i samarbeid med Nevrofysiologisk seksjon. Har standardisert pasientforløp LTMV hos barn og unge.
Tlf: 72 57 47 68

St. Olavs Hospital HF, Lung​eavdelingen
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling av respirasjonsrelaterte søvnsykdommer med CPAP og BiPAP.
Tlf: 73 86 85 94

St. Olavs Hospital HF, Nev​​rologisk poliklinikk
Utredning og behandling av pasienter med primært nevrologiske, søvnrelaterte problemer. Narkolepsi, restless legs, parasomnier og døgnrytmeforstyrrelser. Tar ikke imot insomnipasienter utan større mistanke om døgnrytmeforstyrrelser.
Tlf: 72 57 52 00

St. Olavs Hospital HF, Nevrofysio​logisk seksjon
Utredning av alle typer pasienter. Utfører polysomnografi, MSLT, respiratorisk polygrafi, aktigrafi og videoregistrering dersom aktuelt.
Tlf: 72 57 60 09

St. Olavs Hospital HF, Psykis​k helsevern avdeling Østmarka
Forskningspoliklinikk. Utredning og behandling av insomni og døgnrytmeforstyrrelser, eventuellt supplert med aktigrafisk diagnostikk. Kognitiv atferdsbehandling blir tilbudt noen pasientgrupper.
Tlf: 73 86 45 00

Helse Nord-Trøn​delag HF, Sykehuset Levanger, Medisinsk avdeling, Lungeseksjonen
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling med CPAP.
Tlf: 74 09 80 00

Helse Nord-Trønde​​lag HF, Sykehuset Namsos/Levanger, Nevrologisk avdeling
Utredning av hypersomnier, insomnier, parasomnier og restless legs. Utfører ikke polysomnografi.
Tlf: 74 21 54 00 (Namsos),  74 09 80 00 (Levanger)

Helse Nord-Trøndel​ag HF, Sykehuset Namsos, ØNH-avdelingen
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling og tilpassing av CPAP.
Tlf: 74 21 54 00

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levang​er, Barnevdelingen
Diagnostikk: Pulsoksimetri under søvn, evt arterielle blodgasser på intensivavdeling. Henvist St. Olavs for søvnregistrering og evt. oppstart LTMV. 
Tlf: 74 09 80 00

Priva​te tilbud:

Aleris Trondh​​​eim
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Behandling med CPAP.
Tlf: 73 87 20 00

Helse Nord

Offentlige​ ​​​tilbud:

Helgelandssykehuset HF, Mosjøen, ne​vrologisk polikl​inikk
Utredning av søvnapné med polygrafi (belter, nesekateter og pulsoksimetri), hypersomni, insomni, parasomni, døgnrytmeforstyrrelser og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser. Tilpassing av CPAP. Utfører polysomnografi og MSLT i samarbeid med St. Olavs hospital i Trondheim.
Tlf: 75 11 51 26

Helgelandssykehuset HF, Sand​nessjøen, ØNH avd​​eling
Eventuelle pasienter med snorking og apnéproblematikk blir sendt til Mosjøen. Kirurgisk behandling dersom det er indisert.
Tlf: 75 06 51 00

Helse Finnmark HF, Kir​​kenes syke​hus, ØNH avdeling
Utredning av søvnapné og snorking med polygrafi (belter, nesekateter, pulsoksimetri). Ingen nivådiagnostikk. Kirurgisk behandling dersom indisert. CPAP tilpassing ved UNN.
Tlf: 78 42 10 00

Nordlandssykehuset ​​HF, Bodø, ØN​​H avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi (belter, pulsoksimetri og nasekateter). Nivådiagnostikk. Tilpassing av CPAP. Samarbeider med medisinsk avdeling og nevrologisk avdeling (polysomnografi).
Tlf: 75 53 40 00

Universitetssykehuset Nord-No​​​rge HF, Harstad, Lungepoliklinikk
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Utredning med respiratorisk polygrafi og nattoksimetri. Tilpassing av CPAP BiPAP og hjemmerespirator
Tlf: 07766

Universitetssykehuset Nord-N​​o​rge HF, Harstad, ØNH avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi (belter, nesekateter og pulsoksimetri). Tilpassing av CPAP.
Tlf: 07766

Universitets​​sykehuset Nord​-Norge HF, Narvik. Medisinsk poliklinikk
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredningen skjer med polygrafi (belter, pulsoksimetri og nasekateter).
Tlf: 76 96 80 00

Universitetss​​yke​huset Nord-Norge HF, Tromsø, Lungeseksjonen
Utredning og behandling av nattlig hypoksemi. Utredning med polygrafi og pulsoksimetri. CPAP behandling.
Tlf: 77 62 66 51

Universitetss​​ykehuset Nord​​-Norge HF, Tromsø, Nevrologisk avdeling
Utredning og behandling av hypersomnier, parasomnier, insomni, døgnrytmeforstyrrelser, restless legs, periodiske beinbevegelser og bruxisme. Utfører polysomnografi og MSLT, mulig med samtidig videoovervåkning.

Tlf: 77 62 70 80/ 77 62 70 70/ 77 62 71 02

Univer​​​​sitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, ØNH avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking med polygrafi (belter, nesekateter og pulsoksimetri). Ingen nivådiagnostikk.
Tlf: 77 62 74 00

​Priv​ate tilbud:

Som​​​​ni​​​fy​
Internettbasert kognitiv atferdsterapi for søvnplager og kronisk insomni uten ko-morbiditet. Nettsiden tilbyr gratis kjøpsveiledning. www.somnify.no​​

Referansegruppe

Helse Vest
sovno@helse-bergen.no

Helse Vest
Michaela D. Gjerstad

​Helse Sør-Øst
Hanne Berdal

Helse Midt-Norge
Trond Sand

Helse Nord
Karin Abeler

Fann du det du leita etter?