Spørreskjema

Her finner du aktuelle spørreskjema som brukes i utredning av søvnsykdommer.

Generelle utredningsskjema:

 • Søvndagbok (pdf)
  Viktig og nyttig redskap i utredning og oppfølgning av alle typer søvnproblemer. Mye brukt både i forskning og klinikk
 • Pittsburgh Sleep Quality Index (pdf)
  Generelt spørreskjema. Dekker flere aspekter av søvn. Godt validert, også på norsk. Egen (og komplisert) skårealgoritme
 • Global Sleep Assessment Questionnaire (pdf)
  Relativt kort spørreskjema som dekker ulike diagnoser innen søvn. Ikke validert på norsk, men brukt i undersøkelser i Norge
 • Sleep Hygiene Index (pdf) 
  Relativt nytt skjema som ser spesifikt på hvordan pasienten forholder seg til ulike søvnhygiene-råd. Ikke validert på norsk
 • Forenklet søvnutredningsskjema (pdf)
  Dekker ulike aspekter av søvn. Ikke validert på norsk, men brukt i en stor norsk epidemiologisk undersøkelse. Basert på Karolinska Sleep Questionnaire 
 • Utredningsskjema for allmennleger (pdf)
  Skjema utviklet for klinisk bruk i norsk allmennpraksis. Inneholder også søvndagbok. Ikke egnet for forskning
 • Mayo søvnskjema (pdf)
  Utviklet og validert i engelsk utgave for å fange opp REM søvn adferdsforstyrrelse (RBD) og flere andre søvnlidelser hos personer med demens og Parkinson sykdom. RBD inngår i diagnostikk av demens med Lewylegemer, og skjemaet brukes i Demensstudien på Vestlandet og Registerstudien. Skjemaet fylles ut av pasientens sengepartner, og utfyllingen tar vanligvis under 5 minutter
 • Richards-Campbell Sleep Quesionnaire (pdf)
  Kort skjema om foregående natts søvn som er enkel å fylle ut. Passer godt til somatisk dårlige pasienter  
 • Basic Nordic Sleep Questionnaire (pdf) 
  Enkelt nordisk spørreskjema som dekker ulike aspekter av søvn. Utfyllende informasjon finner du på første side
 • Alternativ søvndagbok (pdf)
  Søvndagbok der man skraverer tidspunktene man har sovet og setter merker når man legger seg og står opp. 
 • Sleep Associated Monitoring Index (SAMI)
 • Utility of Presleep Worry Questionnaire (UPWQ)
 • Duke Sleep Interview
  Duke Structured Interview for Sleep Disorders er et omfattende strukturert intervju som omfatter de fleste av de mest vanlig og kjente søvnsykdommene. Det er basert på diagnosekriteriene i 5. utgaven av Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Intervjuet egner seg for dem som har behov for inngående kartlegging og diagnostisering av søvnsykdommer, også med tanke på differensialdiagnostikk.

Generelle søvnskjema for barn og unge:

Døgnrytme veiledning (pdf):

Insomni:

 • Bergen Insomnia Scale (pdf)
  Basert på inklusjonskriteriene for insomni i DSM-IV og kriterier brukt i klinisk praksis. Kan brukes til å gi en kvantitativ skåre eller til kategorisering (insomni, ikke-insomni). Skalaen har norske normer 
 • Insomnia Interview Schedule (pdf)
  Klinisk intervju med fokus på insomni 
 • Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep
  Spørreskjema om søvn som kan brukes både klinisk og i forskning. Godt egnet som utgangspunkt for kognitiv terapi. Ikke validert på norsk.  SOVno har ikke lov til å videreformidle dette skjemaet på grunn av copyrightregler. Kontakt rettighetsinnehaver.
 • Insomnia Severity Index
  Mye brukt for insomnisymptomer. Basert på totalskåren kategoriseres respondenten til en av fire grupper (ingen klinisk signifikant insomni, subterskel insomni, klinisk insomni (moderat) og klinisk insomni (alvorlig). SOVno har ikke lov til å videreformidle dette skjemaet på grunn av copyrightregler. Kontakt rettighetsinnehaver.

Parasomnier rettledning (pdf):

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser:

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser:

Psykiatri:      

 • Seasonality Pattern Assessment Questionnaire (SPAQ) (pdf)
  Skjema opprinnelig utviklet for å screene pasienter for mulig årstidsavhengig affektiv lidelse (Seasonal Affective Disorder). Skjemaet er mye brukt i epidemiologiske studier
 • Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
  Er et mye brukt angst og depresjonsskjema for selvutfylling. Validert på norsk. Anbefales.
  SOVno har ikke lov til å videreformidle dette skjemaet på grunn av copyrightregler. Kontakt rettighetsinnehaver.

Søvnighet:

 • Epworth Søvnighetsskala
  Mye brukt og godt validert spørreskjema, både til bruk i klinikk og i forskning. Validert på norsk, norm-data er publisert. Anbefales. SOVno har ikke lov til å videreformidle dette skjemaet på grunn av copyrightregler. Kontakt rettighetsinnehaver.
 • Karolinska Sleepiness Scale (pdf)
  Måler aktuell søvnighet. Mye brukt innen skiftarbeidsforskning, bla for å se på forskjeller mellom arbeidstidsordninger og effekt av intervensjoner
 • Ullanlinna Narkolepsi Skala (pdf)
  Spørreskjema om narkolepsi. Måler noen vanlige symptomer på narkolepsi. Norsk versjon, validert 

Utmattelse:

 • Chalder Fatigue Questionnaire (pdf)
  Norsk versjon, validert. For vurdering av fatigue og kronisk fatigue syndrom. Opprinnelig utviklet for et klinisk studie, senere videreutviklet for bruk i epidemiologiske studier. Består av 13 spørsmål, for vurdering av kronisk fatigue. De første 11 kan benyttes for å vurdere mental og fysisk fatigue
 • Flinder Fatigue Scale (pdf) 
  Norsk versjon av spørreksjemaet, godkjent av opphavsforfattere. Ikke validert på norsk. Kan være nyttig for å kartlegge insomni-relatert utmattelse. Uten etablerte skårings-normer
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.