Kompetansetjenestens målsetting og oppgaver

Det har skjedd store fremskritt i definisjon og klassifikasjon av funksjonelle mage-tarmsykdommer, uten at dette er allment kjent i medisinske miljøer i Norge. Strukturert utredning og behandling er lite utbredt.

Vi er et landsdekkende tilbud for alle med behov for informasjon om funksjonelle mage-tarmsykdommer. Vi jobber med kunnskapsformidling, kompetansebygging og forskning. Vi skal bygge opp og spre kunnskap om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten.

Dette med formål å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, overføring av trygghet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten.

Vi har ikke behandlingsansvar for pasienter, men leger og sykepleiere har likevel pasientkontakt  og behandling som ledd i forskning og tilegning av klinisk erfaring.

Formidlingsplan 2019-2023

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom (NKFM) har som primære oppgave å heve kompetansenivået for disse sykdommene innen norsk helsevesen og spredning av oppdatert og kvalitetssikret kunnskap som kan lette sykdomsforløp og bedre behandling av pasientgruppen.

Vi skal derfor formidle kunnskap til alle nivåer av helsetjenesten, samt til pasienter, deres pårørende og til andre interesserte, inklusive presse og næringsliv.
Det er pekt ut kommunikasjonsansvarlig medarbeider med særlig ansvar for å følge opp presentasjon i elektroniske kommunikasjonskanaler.

Pasienter og deres pårørende skal finne oppdatert informasjon på vår hjemmeside, men også brosjyremateriale som kan skrives ut, og linker til pasientorganisasjon og interessegrupper. Hovedtilbudet til pasienter vil være kvalitetssikrede og flerfaglige IBS-skoler etablert innen hvert RHF. Mage-tarmskolen over internett, er under utprøving og skal bli nasjonalt dekkende i 2019. Denne vil lette situasjonen i landsdeler uten IBS-skoler eller med vanskelige kommunikasjoner.

Sykepleiere generelt og spesielt studenter i det nasjonale utdanningsprogrammet i gastrosykepleie ved Høgskulen på Vestlandet skal få forelesninger om håndtering av funksjonell mage-tarmsykdom. Vi vil også fremover bidra med artikler og stoff til tidsskrift for gastrosykepleiere og andre sykepleiere.

Kliniske ernæringsfysiologer har hatt kurs i samarbeid mellom Kompetansetjenesten og Norsk selskap for klinisk ernæring og nye kurs om kosttiltak ved funksjonell mage-tarmsykdom er planlagt for 2019-20. Utdanningsløp ved UIB og UIO skal omfatte økt undervisning innen funksjonelle mage-tarmsykdommer og mange studenter har tatt sin masteroppgave hos oss. Ferdigutdannede hospiterer ofte hos oss.

 
Leger tilbys annethvert år kurs for fastleger, og annethvert år kurs for spesialistkandidater og spesialister innen indremedisin og generell kirurgi. Kursene er godkjent som valgfrie innen en rekke spesialiteter. Kompetansetjenesten samarbeider med Nidaroskongressen og Primærmedisinsk uke om programinnslag, og om de Nasjonale møtene innen neurogastroenterologi 2018 og 2019 samt med SAGIM (Scandinavian Association for Neurogastroenterology and Motility) i København 2018. Tilbud om foredrag og fagdager finnes for lokalforeninger og sykehusavdelinger. Leger skal finne validerte og oppdaterte utrednings- og behandlingsveiledere gjennom var hjemmeside fra 2018-19. Der er mulighet for hospitering ved vår tjeneste samt ved Haukeland Universitetssykehus gastroenterologisk sykehusavdeling og poliklinikk som er dedikert funksjonell mage-tarmsykdom.

Forskningsaktive leger har tilbud om reisestøtte til kongress for fremlegg av egen forskning, og vi samles til forskningsmøte med framlegg av egne og felles prosjekter. Vi har etablert et Norsk forskningsnettverk for funksjonell mage-tarmsykdom i mars 2017.

Kompetansetjenesten skal være aktiv i grunnundervisning for medisinerstudenter, studenter i klinisk ernæring og spesialsykepleiere i gastrofagene. Relevante kapitler i lærebok skrevet av oss utgis i 2019. Vi arbeider for oppgradering av studieplaner og samstemming av pensum ved universitetene gjennom arbeidet med nasjonale læringsutbyttebeskrivelser og nasjonale delprøver i medisin.

Vi mottar stadig henvendelser fra dags- og ukepressen, samt radio / TV og skal etter kapasitet bidra til publikasjoner rettet mot det brede publikum, pasienter og andre. I tillegg finnes bøker som er skrevet av eller kvalitetssikret gjennom Kompetansetjenesten.
(Revidert sommer 2018)


Fann du det du leita etter?