HELSENORGE

Refusjon av legemiddel, næringsmiddel og medisinsk forbruksmateriell til palliative pasientar

På desse sidene finn du informasjon om dei ulike refusjonsordningane til helsepersonell.

Informasjon for pasientar om refusjonsordningane finn du her: 

www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/

​Blåreseptordninga (Folketrygdlova § 5-14)


Bakgrunnsmateriale:

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv (blåreseptforskriften)

Rundskriv§ 5-14 – Legemidler,næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell


Generelt for stønad på blå resept: 

Vilkår for stønad på blå resept: 
For legemiddel er det vilkår om alvorleg sjukdom / risikofaktorar som med høg sannsynlegheit vil medføre eller forverre alvorleg sjukdom og at det er behov for gjentatt behandling over ein langvarig fase. Se også her. 

Og for medisinsk forbruksmateriell og næringsmiddel er det vilkår om langvarig fase og langvarig bruk, se også her. 

Eigenandel:
Pasienten betalar eigenandel for legemiddel på blå resept, inntil grensa for frikort er nådd, då er legemiddel og forbruksmateriell på blå resept gratis for pasienten. Barn under 16 år, krigspensjonistar, minstepensjonistar og uføretrygda med minsteytelse betalar ikkje eigenandel på blå resept. Vernepliktige eller personar med vedtak om yrkesskade (vedtaket inneheld opplysningar om kva legemiddel som er omfatta av vedtaket) får refundert eigenandel som er betalt. 
Nokre refusjonskodar er unntatt for betaling av eigenandel, som § 2-90 (sjå under).


§ 2: Førehandsgodkjent refusjon av legemiddel

Ei rekkje legemiddel går automatisk på blå resept, desse har førehandsgodkjent refusjon.  

Legemidla som går på blå resept er knytt opp mot desse refusjonskodane. Det kan i tillegg vere knytt vilkår til behandlinga for at legemiddelet skal bli refundert på blå resept. Det er legen sitt ansvar å sjå til at vilkåra er oppfylte. Informasjon om førehandsgodkjent refusjon for dei ulike preparata finst i Legemiddelverket sitt legemiddelsøk eller i Felleskatalogens nettversjon 

§ 2 -90: Palliativ behandling i livets sluttfase

Blåreseptforskrifta § 2 refusjonskode -90 omfattar palliativ behandling i livets sluttfase, uavhengig av diagnose. Pasientane betalar ikkje eigenandel for legemiddel som blir dekka på blå resept § 2 -90. Alle legar kan rekvirere legemiddel på blå resept på § 2 -90, det er som regel ikkje krav til spesialistkompetanse for refusjon etter denne refusjonskoden. Livets sluttfase er i denne samanheng når kurativ behandling som mål er avslutta eller umogleg.
Meir detaljert informasjon om § 2-90 (pdf). 

§ 3: Søknad om individuell stønad

For legemiddel som ikkje har førehandsgodkjent refusjon, kan legen søkje HELFO (Helseøkonomiforvaltninga) om individuell stønad på vegne av pasienten. Det er gjort omfattande endringar for §3, med verknad frå 1. januar 2018. Utfylt søknad gir rett til takst H1.

Høsten 2020 lanserte Helsedirektoratet og HELFO ei ny elektronisk søknadsløysing for individuell stønad for legemiddel og ernæring på blåresept, denne gjeld også ved yrkesskade. Den nye løysinga erstattar papirsøknader og søknader via e-resept, og løysinga er tilgjengeleg via tenesteportalen på Norsk Helsenett (NHN): https://portal.helsedirektoratet.no


Presentasjon om søknadsløysinga, med spesielt fokus på ernæring på blåresept, utarbeidd av Mona Alsaedy, sjukehusfarmasøyt ved Sjukehusapoteket i Bergen. Alsaedy har også oppsummert nokre spørsmål og svar, samt noko generell informasjon, om praktisk bruk av søknadsløysinga, du finn oppsummeringa her (pdf).  

Fyldigare informasjon om individuell stønad finn du her (pdf). 

§ 4: Allmennfarlege smittsame sjukdommar

Antiinfektiva (i ATC-gruppe J) og immunstimulerande middel (i ATC-gruppe L03 A) er førehandsgodkjent på blå resept til bruk ved allmennfarlege smittsame sjukdommar. Det er ikkje krav om at preparata er marknadsførte i Noreg. Allmennfarlege smittsame sjukdommar er definert i blåreseptforskrifta. Legemiddel (fleire ATC-kodar) til behandling og sanering av MRSA blir også dekka på § 4. Pasientane betalar ikkje eigenandel for legemiddel som høyrer innunder § 4.

§ 5: Medisinsk forbruksmateriell

Noko medisinsk forbruksmateriell vert dekka over blåreseptordninga § 5.  Måle- og administrasjonsutstyr vart flytta frå bidragsordninga til blåreseptordninga, i januar 2016. Meir informasjon om dette finn du her (pdf)

§ 6: Næringsmiddel

Sjukdom som hindrar tilførsle av vanleg mat eller opptak av viktige næringsstoff, gir grunnlag for stønad til næringsmiddel på blå resept. Pasientar med kreft/immunsvikt eller annan sjukdom som medfører så sterk svekking at næringstilskot er nødvendig, får også dekka næringsmiddel på blåresept. Det må søkjast om stønad til næringsmiddel, utfylt søknad gir rett til takst H1. Sjå informasjon om ny elektronisk søknadsløysing frå 2020 over, under § 3.

Presentasjon om søknadsløysinga, med spesielt fokus på ernæring på blåresept, utarbeidd av Mona Alsaedy, sjukehusfarmasøyt ved Sjukehusapoteket i Bergen. Alsaedy har også oppsummert nokre spørsmål og svar, samt noko generell informasjon, om praktisk bruk av søknadsløysinga, du finn oppsummeringa her (pdf).   

Meir informasjon om næringsmiddel på blåresept finn du her (pdf), legg merke til at parenteral ernæring er klassifisert som legemiddel og ikkje som næringsmiddel.

Bidragsordninga (Folketrygdlova § 5-22)

Dette er ei stønadsordning for pasientar med store utgifter til visse helsetenester. Det blir i utgangspunktet berre gitt stønad til formål som er omtalt i rundskrivet til § 5-22. Ordninga er i endring, legemiddel er ikkje lengre eit bidragsformål. Det er laga ei overgangsordning for 2018 og 2019 for bidrag til legemiddel, overgangsordninga er utvida til og med 2020Les om dette og bidrag til forbruksmateriell her (pdf

Pasienten må ha resept på (legemiddel og) forbruksmateriell, samt legeerklæring i dei tilfelle det er aktuelt. Pasienten må (som hovudregel) betale fullt ut på apoteket eller hos bandasjisten, kvitteringar og eventuelt kopi av legeerklæringa må sendast til HELFO for å få refundert utgiftene. 

Det finst eigne skjema for dette: Kvitteringsskjema for legemiddel/næringsmiddel (digitalt skjema finn du her) og for andre utgifter på bidragsordninga (som blant anna forbruksmateriell) (digitalt skjema finn du her). Bruk av digitale skjema gir raskare utbetaling.

Legemiddel på H-resept (Helseføretaksfinansierte legemiddel brukt utanfor sjukehus)

Dei regionale helseføretaka har fått finansieringsansvar for legemiddel som kjem inn under deira behandlingsansvar, også om legemidla blir brukt utanfor sjukehus. Det er spesialisthelsetenesta som er ansvarleg for å starte, evaluere og eventuelt avslutte denne behandlinga.   
Oppdatert liste over legemiddel finn du her (til slutt i forskrifta). Rekvirering av legemidla er avgrensa til sjukehuslegar i helseføretak, sjukehuslegar i private sjukehus med driftsavtale og nokre privatpraktiserande avtalespesialistar som er godkjente av dei regionale helseføretaka. Meir om H-resept kan lesast på Helsedirektoratet sine nettsider.

Utstyr og forbruksmateriell som blir dekka av helseføretaka

Helseføretaka skal dekke medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell ved behov for spesialisert heimebehandling (til dømes oksygen, smertepumper, utstyr ved sondeernæring og parenteral ernæring). Utstyr og forbruksmateriell skal rekvirerast frå det helseforetaket som pasienten tilhøyrer, meir informasjon finn du her: www.behandlingshjelpemidler.no 

Smertepumper blir lånt ut og forbruksmateriell blir dekka av lokale helseføretak, som over, også sjølv om pasienten har heimesjukepleie. Skjema for bestilling av utstyr finst på www.behandlingshjelpemidler.no

Legg merke til at legemiddel som blir brukt i smertepumpa skal rekvirerast på blåresept. Dersom det er behov for heparin, kan dette også rekvirerast på blåresept (§ 2 -11).  Legemiddel som blir brukt til stell/skyll av inneliggande kanyle kan rekvirerst saman med forbruksmateriellet frå behandlingshjelpemidler. Det kan vere ulike lokale tilpasningar til denne ordninga, sjå https://behandlingshjelpemidler.no/landsoversikt-behandlingshjelpemiddelenheter-i-norge/ 

Oppdatert september 2020

Fann du det du leita etter?