HELSENORGE

Ny temaside på helsenorge.no: Døden - ein del av livet

Døden angår oss alle, men kan vere vanskeleg å akseptere og krevjande å snakke om. Openheit om døden kan lette bekymringar og lindre smerter for den som skal døy, og for dei som skal leve vidare.