Lenker

Her har vi satt opp ein del lenker som kan være til hjelp med å raskare finne aktuell informasjon. Ved å bruke desse går du ut av Kompetansesenteret sine nettsider, og vi er dermed ikkje ansvarlege for innhaldet.

Regionale kompetansesentre for lindrende behandling

I samsvar med Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen har kvar helseregion eit kompetansesenter/kompetansetjeneste for lindrande behandling:

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helseregion Nord (Lindring i Nord), Universitetssykehuset Nord-NorgeKompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge, St. Olavs HospitalRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus

  

Nasjonalt

Helsedirektoratet si hovedside om lindrande behandling Kreftforeningen MontebellosenteretStiftelsen held kurs for kreftpasientar og deira pårørande. I tillegg er senteret eit kompetansesenter for helsepersonell. Kreftomsorg RogalandOmsorgs- og kompetansesenter for kreftramma, pårørande og etterlatte og andre som møter målgruppa. Dei tilbyr samtale og støtte frå kreftsjukepleiarar og sosionom/familieterapeut frå kontora i Stavanger og Haugesund. Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandlingHaukeland universitetssjukehus Norsk forening for palliativ medisinSammenslutning av legar og medisinske studentar med interesse for palliativ medisin. Foreninga er ei spesialforening i Den norske legeforening Norsk Palliativ ForeningTverrfaglig paraply-organisasjon for alle som arbeider med lindrande behandling, pleie og omsorg i Noreg. Her finner du informasjon om foreninga samt ei rekke nyttige lenker  Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)Universitetet i Bergen Senter for krisepsykologi i Bergen

Senteret si nettside har mykje nyttig informasjon innan traume- og sorgfeltet.

    

Norske sentra som informerer om komplementær alternativ behandling (KAM) 

 • NIFAB 
  (Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling) er eit offentleg informasjonssenter for brukarar av alternativ behandling, helsepersonell og andre som søker informasjon om alternativ behandling.

  NAFKAM
  Nasjonalt forskningssenter innan komplementær og alternativ medisin er ei eiga eining under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø.
  NAFKAM stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning innan komplementær og alternativ medisin. Senteret skal vektlegge fleirfagleg forsking. I tillegg jobbar senteret innan felta undervisning, rådgiving, internasjonalt/nasjonalt samarbeid og informasjon.
   

Internasjonalt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.