Lenker

Her har vi satt opp ein del lenker som kan være til hjelp med å raskare finne aktuell informasjon. Ved å bruke desse går du ut av Kompetansesenteret sine nettsider, og vi er dermed ikkje ansvarlege for innhaldet.

Regionale kompetansesentre for lindrende behandling

I samsvar med Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen har kvar helseregion eit kompetansesenter/kompetansetjeneste for lindrande behandling:

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helseregion Nord (Lindring i Nord), Universitetssykehuset Nord-NorgeKompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge, St. Olavs HospitalRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus

Nasjonalt

Helsedirektoratet si hovedside om lindrande behandling Kreftforeningen

MontebellosenteretStiftelsen held kurs for kreftpasientar og deira pårørande. I tillegg er senteret eit kompetansesenter for helsepersonell.

Kreftomsorg RogalandOmsorgs- og kompetansesenter for kreftramma, pårørande og etterlatte og andre som møter målgruppa. Dei tilbyr samtale og støtte frå kreftsjukepleiarar og sosionom/familieterapeut frå kontora i Stavanger og Haugesund.

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling
Haukeland universitetssjukehus

Norsk forening for palliativ medisinSammenslutning av legar og medisinske studentar med interesse for palliativ medisin. Foreninga er ei spesialforening i Den norske legeforening

Norsk Palliativ ForeningTverrfaglig paraply-organisasjon for alle som arbeider med lindrande behandling, pleie og omsorg i Noreg. Her finner du informasjon om foreninga samt ei rekke nyttige lenker 

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)Universitetet i Bergen

Klinikk for krisepsykologi i Bergen

Klinikken si nettside har mykje nyttig informasjon innan traume- og sorgfeltet.


Norske sentra som informerer om komplementær alternativ behandling (KAM) 

NIFAB (Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling) er eit offentleg informasjonssenter for brukarar av alternativ behandling, helsepersonell og andre som søker informasjon om alternativ behandling.

Internasjonalt

Department of Symptom Control and Palliative Care Informasjon frå avdelinga som professor Eduardo Bruera leier ved M D Anderson Cancer Center, University of Texas Edmonton Palliative Care Program ved University of Alberta, CanadaEdmonton er ein av dei stadane i verda kor lindrande behandling best er sett i system, og dette programmet har vore forbilde og inspirator for oppbygging av lindrande einingar og team verda overEuropean Association for Palliative Care Omfatter 19 nasjonale foreiningar med til saman ca 50 000 medlemmerHospice Information Centre ved St. Christopher's Hospice i LondonHer finn du informasjon om hospice og palliativ medisin i StorbritanniaInternational Association of Hospices and Palliative CareSvært nyttig nettstad som forutan informasjon om denne organisasjonen inneheld litteraturoversikt, kongresskalender, ein eigen etikk-seksjon og Manual of Palliative CarePalliative Care Task Force, Division of Education, American College of SurgeonsHer fins også ein omfattande serie av artiklar som omhandler palliasjon frå kirurgisk vinkling. Palliativt Utvecklingscentrum POS Palliative Care Outcome ScaleREHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationSvensk Förening för Palliativ MedicinOppdatert informasjon om palliativ medisin i Sverige. Du finn også den svenske læreplanen i palliativ medisin www.cme.utoronto.ca/endoflifeInneheld eit undervisningsprogram i behandling, pleie og omsorg ved livets slutt, "Ian Anderson Continuing Education Program in End-of-Life Care". Opplegget er delt inn i 11 modular med tilhøyrande kasuistikkar, lærestoff og power-point-presentasjonar  www.palliativedrugs.comEr ei oversikt over medikament som brukast i lindrande behandling. Her kan du også melde deg på e-postnettverk 

British Medical Journal
Gir deg tilgang til artiklar om palliasjon  

www.WHOcancerpain.wisc.edu  Gir tilgang til tidsskriftet Cancer  Pain Release som gir praktisk informasjon og internasjonalt perspektiv på smertebehandling 

www.chernydatabase.orgEin referansedatabase for smerte og palliasjon med gode søkemuligheter
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.