Forsking og fagutvikling

KLB deltar i både regionale, nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt. Forskingsaktiviteten er forankra i kompetansesenteret sin forskingsstrategi for perioden 2015-2020.

Forskings- og fagutviklingsprosjekt som kompetansesenteret deltar i:

iLIVE: Live well, die well. A research program to support living until the end.

Prosjektleiar: Prof. Agnes van der Heide, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nederland.
Prosjektperiode: 2019-2022 
iLIVE er ein internasjonal multisenterstudie med deltakarar frå 13 land. I Noreg vil to sjukehus og ein sjukeheim delta i prosjektet. Målet med prosjektet er å bidra til betre behandling, pleie og omsorg til døyande gjennom å utforske alvorlig sjuke og døyande pasientar sine og deira pårørande sine bekymringar, forventningar og val. Det skal også utviklast og innførast eit opplæringsprogram for frivillige for å bistå pasientar på sjukehus i siste fase av livet.
Lenke til prosjektet si nettside: https://www.iliveproject.eu/

Omsorg for døyande under covid-19-pandemien

Som ein del av iLIVE-prosjektet vert det gjennomført ei open, web-basert spørjeskjemaundersøking om pårørande og helsepersonell sine erfaringar med omsorg til døyande under koronakrisa.

PALLiON – Integrering av palliasjon i onkologi

Prosjektleiar: Jon Håvard Loge, leiar av Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Sør-Øst
Prosjektperiode: 2015 - 2020
Prosjektet er ein klynge-randomisert studie som testar ut ein samansett intervensjon med eit opplæringsprogram, eit strukturert pasientforløp og elektronisk symptomregistrering. Rekruttering av pasientar starta i 2017. I Helseregion Vest deltar Kreftavdelinga i Helse Førde og Klinikk for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus i prosjektet. 
Lenke til prosjektet si nettside: https://pallion.no

Behandling av kreft i tjukk- og endetarm hos pasientar med spreiing ved diagnosetidspunktet

Prosjektleiar: Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen, Stavanger universitetssjukehus og KLB
Prosjektperiode: 2017 – 2022
Prosjektet er ein registerstudie om korleis det går med pasientar som har spreiing frå tarmkreft ved diagnosen.

Omsorg ved slutten på livet: Pasienten sine ønske og pårørande sine erfaringar, med vekt på kommunikasjon og førehandssamtalar 

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB og universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2017-2021
Dette prosjektet er doktorgradsprosjekt for overlege Nina Elisabeth Hjorth. I prosjektet har førebuande kommunikasjon blitt testa ut ved alvorleg lungesjukdom. Den siste delstudien er eit arbeid på førehandssamtalar frå CODE-prosjektet (sjå nedanfor). 

Publiserte artiklar frå prosjektet:

Fullførte prosjekt:

ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): Pårørande si vurdering av omsorga til døyande kreftpasientar i sjukehus

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, Universitetet i Bergen og KLB
Prosjektperiode: 2017 - 2020

Hovuddelen av CODE-prosjektet var ei internasjonal spørjeskjemaundersøking hos pårørande etter kreftdødsfall i sjukehus. Prosjektet hadde deltakarar frå fire land i Europa og tre i Sør-Amerika. I Noreg deltok sju sjukehus i prosjektet. Målet var å få ein status for omsorga til døyande kreftpasientar i sjukehus, og å setje inn tiltak for å betre svake område i omsorga.
Meir informasjon: https://www.icode7.org 

Kompetanseheving i palliasjon for tilsette i bufellesskap - "Tror du vi kan klare det?"

Prosjektleiar: Grethe Skorpen Iversen, KLB
Prosjektperiode: 2015-2018

Prosjektet var eit samarbeid mellom KLB og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Hordaland, Bergen kommune, med støtte frå Helsedirektoratet. Målsettinga var å heve kompetansen hos dei tilsette slik at menneske med psykisk utviklingshemming kan få lindrande behandling i sin vanlege bustad, og også få døy der.  
Meir informasjon i sluttrapporten frå prosjektet:

Medikamentinteraksjonar som involverer opioid eller andre medikament for lindring av plagsame symptom hos palliative pasientar 

Prosjektleiar: Aleksandra Kotlinska-Lemieszek, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Polen.
Prosjektperiode: 2014 – 2019
Prosjektet var eit samarbeid mellom KLB, NTNU og ein forskar i Polen om litteraturstudiar i høve palliative medikament.
Artiklar frå prosjektet: 
Medikamentinteraksjonar med opioid: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396499

Medikamentinteraksjonar med andre palliative medikament: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30776538/ 

Opioid-studien er oppdatert fleire gongar og vil inngå i dei reviderte, europeiske retningslinene for smertebehandling til palliative pasientar.

EAPC grunnleggjande datasett for å beskrive ein palliativ kreftpopulasjon

Prosjektleiar: Katrin Ruth Sigurdardottir
Prosjektperiode: 2013-2018
I sitt doktorgradsprosjekt utvikla overlege Katrin Sigurdordottir eit sett av variablar for å beskrive ein palliativ kreftpopulasjon. Datasettet har blitt pilottesta og vidareutvikla. 

Lenke til artiklar frå prosjektet:
Utvikling av datasettet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24503559/ 


Les meir om kompetansesenteret si forsking

Fann du det du leita etter?