Forsking og fagutvikling

KLB deltar i både regionale, nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt. Vi samarbeider i fleire prosjekt med Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Sør-Øst og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU. Forskingsaktiviteten er forankra i kompetansesenteret sin forskingsstrategi for perioden 2015-2020.

​Ein felles søknad frå kompetansesenteret for lindrande behandling i Helseregion Sør-Øst, Midt-Norge og Vest fekk tildeling frå HELSEFORSK med 25 millionar kroner til eit femårig, fleirregionalt prosjekt om integrering av palliasjon i onkologi: PALLiON. Dette er ei klynge-randomisert studie som testar ut ein samansett intervensjon. Prosjektet vert leia frå kompetansesenteret i Sør-Øst. Frå 2015 har fleire arbeidsgrupper gjort førebuande arbeid i høve opplæringsprogram, dataverktøy og strukturert pasientforløp. I Helseregion Vest vil Kreftavdelinga i Helse Førde og Klinikk for blod og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus delta i prosjektet.

KLB har det siste året utvida samarbeidet i International Collaborative for Best Care for the Dying Person og starta planlegginga av nye samarbeidsprosjekt saman med andre deltakarar i denne gruppa.

 

Forskings- og fagutviklingsprosjekt som kompetansesenteret deltar i:

End-of-life in the nursing home – doctor's challenges, prescriptions and initiatives.

Prosjektleiar: Forskingsleiar, professor Sabine Ruths, Uni Research Helse og Allmennmedisinsk forskningsenhet, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2012 – 2017
I dette prosjektet er KLB med i ei systematisk litteraturgjennomgang av vitskaplege artiklar om medikamenta som vert nytta til lindring til døyande. 

 

PALLiON - Integrating Palliative Care in Oncology

Prosjektleiar: Professor Jon Håvard Loge, leiar av Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Sør-Øst
Prosjektperiode: 2015 – 2020. Fleirregionalt prosjekt med deltakarar frå alle helseregionar.

 

Førebuande kommunikasjon ved alvorleg sjukdom 

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2013 – 2017
I dette prosjektet testar vi ut førebuande kommunikasjon ved alvorleg lungesjukdom. Pasientar innlagte ved Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, får tilbod om ein «føre-var»-samtale der viktige tema i høve ei framtidig, alvorleg sjukdomssituasjon vert drøfta. 
Prosjektmedarbeidarar: Overlege Nina Elisabeth Hjorth, Palliativt team, Haukeland universitetssjukehus; studiesjukepleiar Øyvind Rød.

 

Evaluering av tiltaksplan for omsorg til døyande og deira pårørande

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2011 – 2016
Dette prosjektet er ei spørjeundersøking til pårørande etter dødsfall i sjukeheimar i Bergen, før og etter innføring av tiltaksplan for døyande i sjukeheimane. Prosjektet er nå avslutta, og vil bli presentert på EAPC World Research Congress i Dublin i juni 2016. 
Prosjektmedarbeidarar: nettverkskoordinator Grethe Skorpen Iversen, medisinarstudent Maria Emhjellen Paulsen.


Pilot-testing av EAPC Basic Dataset

Prosjektleiar: Katrin Rut Sigurdardottir, KLB og NTNU 
Prosjektperiode: 2014 – 2017
Dette er ein internasjonal multisenterstudie for å teste ut EAPC grunnleggande datasett, eit sett med variablar for å beskrive ein palliativ populasjon. I Noreg deltar Helseregion Vest, Midt og Sør-Øst.

 

Development of a computerised body map for pain assessment in cancer patients

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB Helse Vest
Prosjektperiode: 2008 – 2015
Dette prosjektet har vore Ellen Jaatun sitt doktorgradsarbeid. Avhandlinga er i april 2016 levert inn for bedømming. Ellen har utvikla eit elektronisk smertekart tilpassa palliative kreftpasientar. Arbeidet har vore presentert på fleire internasjonale konferansar innan palliasjon og e-helse.

 

Kartlegging av palliative tiltak i Noreg

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen
Dette er eit prosjekt som omfattar fleire særoppgåver for medisinarstudentar. Den første nasjonale kartlegginga vart utført i 2012 av Karin Hestnes, og vart presentert på Landskonferansen i palliasjon i 2012 i Trondheim. I 2014 gjorde Birthe Lyssand Lekven ei ny kartlegging, som vart nytta av Helsedirektoratet i ein rapport. Ane Marta Lindseth Stige gjer no ei oppgåve der ho ser på utviklinga av palliasjon i dei ulike geografiske områda i Noreg, og vurderer funna opp mot nasjonale og internasjonale standardar og anbefalingar.

 

Utdanningskandidatar til Kompetanseområde palliativ medisin

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB
Prosjektmedarbeidarar: Medisinarstudentane Kathrine Brun og Magnus Hagland
På oppdrag frå Helsedirektoratet har dei to studentane gjort intervju med utdanningskandidatar i palliativ medisin i Noreg. Resultata som angår sjølve utdanninga, er publiserte i Helsedirektoratet sin evalueringsrapport om Kompetanseområde palliativ medisin (2015). Resultata om utdanningskandidatane sin motivasjon for å gå inn i dette fagfeltet, vil bli presenterte på Landskonferansen i palliasjon i september 2016. 

 

Kompetanseheving i palliasjon for tilsette i bufellesskap

Prosjektleiar: Grethe Skorpen Iversen
Prosjektperiode: 2015-2018
Dette er eit samarbeid mellom KLB og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Hordaland, Bergen kommune. Prosjektet er støtta av Helsedirektoratet. Målsettinga er å heve kompetansen slik at menneske med psykisk utviklingshemming kan bo heime med alvorleg sjukdom og også døy i heimen.  
Masteroppgåver

Pårørendes erfaringer når deres nærmeste ønsker å dø hjemme
Grete Skeie Sørhus

 Artiklar

Ansvarlig og avhengig – Pårørendes erfaringer med forestående død i hjemmet - Responsible and dependent – Relatives' experience with expected death at home
Grete Skeie Sørhus, Bjørg Th. Landmark og Ellen Karine Grov


Les meir om kompetansesenteret si forsking