Forsking og fagutvikling

KLB deltar i både regionale, nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt. Vi samarbeider i fleire prosjekt med Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Sør-Øst og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU. Forskingsaktiviteten er forankra i kompetansesenteret sin forskingsstrategi for perioden 2015-2020.

​Ein felles søknad frå kompetansesenteret for lindrande behandling i Helseregion Sør-Øst, Midt-Norge og Vest fekk tildeling frå HELSEFORSK med 25 millionar kroner til eit femårig, fleirregionalt prosjekt om integrering av palliasjon i onkologi: PALLiON. Dette er ei klynge-randomisert studie som testar ut ein samansett intervensjon. Prosjektet vert leia frå kompetansesenteret i Sør-Øst. Frå 2015 har fleire arbeidsgrupper gjort førebuande arbeid i høve opplæringsprogram, dataverktøy og strukturert pasientforløp. I Helseregion Vest vil Kreftavdelinga i Helse Førde og Klinikk for blod og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus delta i prosjektet.

KLB har det siste året utvida samarbeidet i International Collaborative for Best Care for the Dying Person og starta planlegginga av nye samarbeidsprosjekt saman med andre deltakarar i denne gruppa.

 

Forskings- og fagutviklingsprosjekt som kompetansesenteret deltar i:

End-of-life in the nursing home – doctor's challenges, prescriptions and initiatives.

Prosjektleiar: Forskingsleiar, professor Sabine Ruths, Uni Research Helse og Allmennmedisinsk forskningsenhet, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2012 – 2017
I dette prosjektet er KLB med i ei systematisk litteraturgjennomgang av vitskaplege artiklar om medikamenta som vert nytta til lindring til døyande. 

 

PALLiON - Integrating Palliative Care in Oncology

Prosjektleiar: Professor Jon Håvard Loge, leiar av Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Sør-Øst
Prosjektperiode: 2015 – 2020. Fleirregionalt prosjekt med deltakarar frå alle helseregionar.

 

Førebuande kommunikasjon ved alvorleg sjukdom 

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2013 – 2017
I dette prosjektet testar vi ut førebuande kommunikasjon ved alvorleg lungesjukdom. Pasientar innlagte ved Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, får tilbod om ein «føre-var»-samtale der viktige tema i høve ei framtidig, alvorleg sjukdomssituasjon vert drøfta. 
Prosjektmedarbeidarar: Overlege Nina Elisabeth Hjorth, Palliativt team, Haukeland universitetssjukehus; studiesjukepleiar Øyvind Rød.

 

Evaluering av tiltaksplan for omsorg til døyande og deira pårørande

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2011 – 2016
Dette prosjektet er ei spørjeundersøking til pårørande etter dødsfall i sjukeheimar i Bergen, før og etter innføring av tiltaksplan for døyande i sjukeheimane. Prosjektet er nå avslutta, og vil bli presentert på EAPC World Research Congress i Dublin i juni 2016. 
Prosjektmedarbeidarar: nettverkskoordinator Grethe Skorpen Iversen, medisinarstudent Maria Emhjellen Paulsen.


Pilot-testing av EAPC Basic Dataset

Prosjektleiar: Katrin Rut Sigurdardottir, KLB og NTNU 
Prosjektperiode: 2014 – 2017
Dette er ein internasjonal multisenterstudie for å teste ut EAPC grunnleggande datasett, eit sett med variablar for å beskrive ein palliativ populasjon. I Noreg deltar Helseregion Vest, Midt og Sør-Øst.

 

Development of a computerised body map for pain assessment in cancer patients

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB Helse Vest
Prosjektperiode: 2008 – 2015
Dette prosjektet har vore Ellen Jaatun sitt doktorgradsarbeid. Avhandlinga er i april 2016 levert inn for bedømming. Ellen har utvikla eit elektronisk smertekart tilpassa palliative kreftpasientar. Arbeidet har vore presentert på fleire internasjonale konferansar innan palliasjon og e-helse.

 

Kartlegging av palliative tiltak i Noreg

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen
Dette er eit prosjekt som omfattar fleire særoppgåver for medisinarstudentar. Den første nasjonale kartlegginga vart utført i 2012 av Karin Hestnes, og vart presentert på Landskonferansen i palliasjon i 2012 i Trondheim. I 2014 gjorde Birthe Lyssand Lekven ei ny kartlegging, som vart nytta av Helsedirektoratet i ein rapport. Ane Marta Lindseth Stige gjer no ei oppgåve der ho ser på utviklinga av palliasjon i dei ulike geografiske områda i Noreg, og vurderer funna opp mot nasjonale og internasjonale standardar og anbefalingar.

 

Utdanningskandidatar til Kompetanseområde palliativ medisin

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB
Prosjektmedarbeidarar: Medisinarstudentane Kathrine Brun og Magnus Hagland
På oppdrag frå Helsedirektoratet har dei to studentane gjort intervju med utdanningskandidatar i palliativ medisin i Noreg. Resultata som angår sjølve utdanninga, er publiserte i Helsedirektoratet sin evalueringsrapport om Kompetanseområde palliativ medisin (2015). Resultata om utdanningskandidatane sin motivasjon for å gå inn i dette fagfeltet, vil bli presenterte på Landskonferansen i palliasjon i september 2016. 

 

Kompetanseheving i palliasjon for tilsette i bufellesskap

Prosjektleiar: Grethe Skorpen Iversen
Prosjektperiode: 2015-2018
Dette er eit samarbeid mellom KLB og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Hordaland, Bergen kommune. Prosjektet er støtta av Helsedirektoratet. Målsettinga er å heve kompetansen slik at menneske med psykisk utviklingshemming kan bo heime med alvorleg sjukdom og også døy i heimen.  
Masteroppgåver

Pårørendes erfaringer når deres nærmeste ønsker å dø hjemme
Grete Skeie Sørhus

 Artiklar

Ansvarlig og avhengig – Pårørendes erfaringer med forestående død i hjemmet - Responsible and dependent – Relatives' experience with expected death at home
Grete Skeie Sørhus, Bjørg Th. Landmark og Ellen Karine Grov


Les meir om kompetansesenteret si forsking

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.