Forsking og fagutvikling

KLB deltar i både regionale, nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt. Forskingsaktiviteten er forankra i kompetansesenteret sin forskingsstrategi for perioden 2015-2020.

Forskings- og fagutviklingsprosjekt som kompetansesenteret deltar i:

iLIVE: Living well, dying well. A research program to support living until the end.

Prosjektleiar: Prof. Agnes van der Heide, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nederland.
Prosjektperiode: 2019-2022
iLIVE er ein internasjonal multisenterstudie med deltakarar frå 13 land. I Noreg deltar to sjukehus og ein sjukeheim i prosjektet. Målet med prosjektet er å bidra til betre behandling, pleie og omsorg til døyande: gjennom å utforske alvorlig sjuke og døyande pasientar sine, og deira pårørande sine bekymringar, forventningar og val. Det skal også utviklast og innførast eit opplæringsprogram for frivillige for å bistå pasientar på sjukehus i siste fase av livet.
Link til prosjektet si nettside: https://www.iliveproject.eu/

PALLiON – Integrering av palliasjon i onkologi

Prosjektleiar: Jon Håvard Loge, leiar av Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Sør-Øst
Prosjektperiode: 2015 - 2020
Prosjektet er ei klynge-randomisert studie som testar ut ein samansett intervensjon med eit opplæringsprogram, eit strukturert pasientforløp og elektronisk symptomregistrering.  Rekruttering av pasientar starta i 2017. I Helseregion Vest deltar Kreftavdelinga i Helse Førde og Klinikk for blod og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus i prosjektet.

ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): Pårørande si vurdering av omsorga til døyande kreftpasientar i sjukehus

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, Universitetet i Bergen og KLB
Prosjektperiode: 2017 - 2020
CODE er ein internasjonal spørjeskjemastudie til pårørande etter dødsfall. Prosjektet har deltakarar frå fire land i Europa og tre i Sør-Amerika. I Noreg deltar sju sjukehus i prosjektet. Målet er å få ein status for omsorga til døyande kreftpasientar i sjukehus, og å setje inn tiltak for å betre svake område i omsorga.

Medikamentinteraksjonar som involverer opioid eller andre medikament for lindring av plagsame symptom hos palliative pasientar 

Prosjektleiar: Aleksandra Kotlinska-Lemieszek, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Polen. Prosjektperiode: 2014 – 2019
Prosjektet er eit samarbeid mellom KLB, NTNU og ein forskar i Polen om litteraturstudiar i høve palliative medikament. Den første artikkelen vart publisert i 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396499
Dette arbeidet er nå oppdatert og skal inngå i dei reviderte, europeiske retningslinene for smertebehandling til palliative pasientar.

Development of a core outcome set for care of the dying

Prosjektleiar: Steffen Eychmüller, Universitetet i Bern, Sveits
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Prosjektet går ut på å komme fram til dei mest sentrale utfallsmåla for omsorg til døyande og deira pårørande. Det inkluderer litteraturstudiar, intervju og konsensusprosedyrar, med stor grad av brukarinvolvering.

Behandling av kreft i tjukk- og endetarm hos pasientar med spreiing ved diagnosetidspunktet

Prosjektleiar: Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen og KLB
Prosjektperiode: 2017 – 2022
Prosjektet er ein registerstudie om korleis det går med pasientar som har spreiing frå tarmkreft ved diagnosen.

Førebuande kommunikasjon ved alvorleg sjukdom

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, KLB og universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2013 - 2018
I dette prosjektet har vi testa ut førebuande kommunikasjon ved alvorleg lungesjukdom. Pasientar innlagte ved Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, fekk tilbod om ein førebuande samtale der viktige tema i høve ei framtidig, alvorleg sjukdomssituasjon vart drøfta. Rekrutteringa til prosjektet vart avslutta i september 2017. Lenke til artikkel publisert i 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958273/
Prosjektet vert nå ført vidare som eit doktorgradsprosjekt for overlege Nina Elisabeth Hjorth, finansiert av Sunnivastiftelsen.

Fullført prosjekt:

Kompetanseheving i palliasjon for tilsette i bufellesskap

Prosjektleiar: Grethe Skorpen Iversen, KLB
Prosjektperiode: 2015-2018
Dette er eit samarbeid mellom KLB og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Hordaland, Bergen kommune. Prosjektet er støtta av Helsedirektoratet. Målsettinga er å heve kompetansen slik at menneske med psykisk utviklingshemming kan bo heime med alvorleg sjukdom og også døy i heimen.  


Les meir om kompetansesenteret si forsking

Fann du det du leita etter?