HELSENORGE

Forsking og fagutvikling

KLB deltar i både regionale, nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt. Forskingsaktiviteten er forankra i kompetansesenteret sin forskingsstrategi.

Forskings- og fagutviklingsprosjekt som kompetansesenteret deltar i:


iLIVE: Live well, die well. A research program to support living until the end.

Prosjektleiar: Prof. Agnes van der Heide, Erasmus University Medical Center, Rotterdam 
Prosjektperiode: 2019-2023 
iLIVE er ein internasjonal multisenterstudie med deltakarar frå 13 land. I Noreg vil to sjukehus og ein sjukeheim delta i prosjektet. Målet med prosjektet er å bidra til betre behandling, pleie og omsorg til døyande gjennom å utforske alvorlig sjuke og døyande pasientar og deira pårørande sine bekymringar, forventningar og val. Det skal også utviklast og innførast eit opplæringsprogram for frivillige for å bistå pasientar på sjukehus i siste fase av livet.
Lenke til prosjektet si nettside: https://www.iliveproject.eu/

Publiserte artiklar frå prosjektet:

Development of an international Core Outcome Set (COS) for best care for the dying person: study protocol. (2020) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33256786/ 

ILIVE Project Volunteer study. Developing international consensus for a European Core Curriculum for hospital end-of-life-care volunteer services, to train volunteers to support patients in the last weeks of life: A Delphi study. (2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34666562/ ​

Omsorg for døyande under covid-19-pandemien

Som ein del av iLIVE-prosjektet vart det gjennomført ei open, web-basert spørjeskjemaundersøking om pårørande og helsepersonell sine erfaringar med omsorg til døyande under koronakrisa. Ein liknande studie vart gjennomført i mange land i Europa, Asia og Sør-Amerika. Funna er no under analyse for publisering.  

Measuring, evaluating and improving the quality of care for dying people and their families (White Rose project)

Prosjektleiar: Dr. Catriona R Mayland, Universitetet i Sheffield
Prosjektperiode: 2020 – 2022
Dette prosjektet vil vidareutvikle spørjeskjemaet CODE til eit internasjonalt verktøy. Eit av delprosjekta er testing av eigenskapane til spørjeskjemaet ut frå svara i den store, internasjonale spørjeundersøkinga blant pårørande i ERANet-LAC CODE-prosjektet (sjå nedanfor). Eit anna delprosjekt er uttesting av CODE i ein region i India.  

Behandling av kreft i tjukk- og endetarm hos pasientar med spreiing ved diagnosetidspunktet

Prosjektleiar: Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen, Stavanger universitetssjukehus og KLB
Prosjektperiode: 2017 – 2022
Prosjektet er ein registerstudie om korleis det går med pasientar som har spreiing frå tarmkreft ved diagnosen.

Omsorg ved slutten på livet: Pasienten sine ønske og pårørande sine erfaringar, med vekt på kommunikasjon og førehandssamtalar 

Dette prosjektet er doktorgradsprosjekt for overlege Nina Elisabeth Hjorth. I prosjektet har førehandssamtalar blitt testa ut ved alvorleg lungesjukdom. Den siste delstudien er eit arbeid på førehandssamtalar frå CODE-prosjektet (sjå nedanfor). 

Publiserte artiklar frå prosjektet:

Advance care planning in life-threatening pulmonary disease: a focus group study. (2018) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958273/

Feasibility and acceptability of introducing advance care planning on a thoracic medicine inpatient ward: an exploratory mixed method study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32107203/ 

Hospital care for the dying patient with cancer: does an advance care planning invitation influence bereaved relatives' experiences? A two country survey.

Fullførte prosjekt:

ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): Pårørande si vurdering av omsorga til døyande kreftpasientar i sjukehus

Prosjektleiar: Dagny Faksvåg Haugen, Universitetet i Bergen og KLB
Prosjektperiode: 2017 – 2020
Hovuddelen av CODE-prosjektet var ei internasjonal spørjeskjemaundersøking hos pårørande etter kreftdødsfall i sjukehus. Prosjektet hadde deltakarar frå fire land i Europa og tre i Sør-Amerika. I Noreg deltok sju sjukehus i prosjektet. Målet var å få ein status for omsorga til døyande kreftpasientar i sjukehus, og å setje inn tiltak for å betre svake område i omsorga.
Meir informasjon: https://www.icode7.org 
Hefte med erfaringar og inspirasjon frå prosjektet: https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=f6a7088ae4cec596f566c8c7b1004145 

Publiserte artiklar frå prosjektet: 

Assessing quality of care for the dying from the bereaved relatives' perspective: Using pre-testing survey methods across seven countries to develop an international outcome measure. (2019) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30628867/ 

Factors affecting quality of end-of-life hospital care - a qualitative analysis of free text comments from the i-CODE survey in Norway. (2020)

Good Quality Care for Cancer Patients Dying in Hospitals, but Information Needs Unmet: Bereaved Relatives' Survey within Seven Countries. (2021)

One chance to get it right: improving clinical handovers for better symptom control at the end of life. (2021) 

Kompetanseheving i palliasjon for tilsette i bufellesskap - "Tror du vi kan klare det?"

Prosjektleiar: Grethe Skorpen Iversen, KLB
Prosjektperiode: 2015-2018
Prosjektet var eit samarbeid mellom KLB og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Hordaland, Bergen kommune, med støtte frå Helsedirektoratet. Målsettinga var å heve kompetansen hos dei tilsette slik at menneske med psykisk utviklingshemming kan få lindrande behandling i sin vanlege bustad, og også få døy der.  
Meir informasjon i sluttrapporten frå prosjektet:

Medikamentinteraksjonar som involverer opioid eller andre medikament for lindring av plagsame symptom hos palliative pasientar

Prosjektleiar: Aleksandra Kotlinska-Lemieszek, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Polen.
Prosjektperiode: 2014 – 2019
Prosjektet var eit samarbeid mellom KLB, NTNU og ein forskar i Polen om litteraturstudiar i høve palliative medikament.

Artiklar frå prosjektet: 

Medikamentinteraksjonar med opioid: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396499

Medikamentinteraksjonar med andre palliative medikament: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30776538/ ​

EAPC grunnleggjande datasett for å beskrive ein palliativ kreftpopulasjon

Prosjektleiar: Katrin Ruth Sigurdardottir
Prosjektperiode: 2013-2018
I sitt doktorgradsprosjekt utvikla overlege Katrin Sigurdordottir eit sett av variablar for å beskrive ein palliativ kreftpopulasjon. Datasettet har blitt pilottesta og vidareutvikla. 

Lenke til artiklar frå prosjektet:

Pilottesting av datasettet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31023149/L​​​es ​​​​meir om kompetansesenteret si forsking​

​​

Fann du det du leita etter?