HELSENORGE

Avslutta prosjekt

Prosjekt som er avslutta etter 2016

Bergen kommune

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Målgruppe helsefagarbeidere. 
Opplæringspakken består av 4 emne innan palliasjon, nettførelesingar. Mellom kvart emne leiar mentor ei refleksjonsgruppe. Alle sjukeheimar i Bergen kommune og alle kommunar i tidlegare Hordaland får invitasjon til å bli med. I 2019 utvikla prosjektet eit ekstra emne om åndeleg og eksistensiell omsorg.
Kontakt: Bergen kommune, Etat for sykehjem, telefon 988 59 764​

Bergen kommune

"Lindrande behandling til menneske med utviklingshemming- kompetansehevande tiltak for tilsette i bufellesskap"
Målsettinga med prosjektet er gode rutinar og auka kompetanse hos personalet slik at vaksne personar med utviklingshemming kan få god lindrande behandling og omsorg ved livets slutt der dei bur. Prosjektet vart avslutta i 2018.
Kontakt: Grethe S. Iversen, prosjektleiar, telefon 55 97 57 90​

Flora kommune / Kinn kommune
Kommunen har hatt eit eittårig prosjekt med å innføre verktøyet NorPal på institusjon og i heimeteneste i Flora kommune. Dette for å sikre gode pasientforløp i palliasjon. Prosjektår: 2019.
Kontakt: Stine Hovland, telefon 415 34 937

Førde kommune
Implementering av livets siste dager og palliativ plan i Førde kommune. Prosjektet vart avslutta i 2019.
Kontakt: Berit Ullebust, telefon 94 82 42 54

Granvin kommune
Livets siste dagar.
Kompetanseheving for personalet i helse og omsorg innan palliasjon og implementering av Livets siste dagar ved sjukeheimen i heradet. Prosjekt som vart avslutta 2017.
Kontakt: Magnhild Grønningsæter, helse- og omsorgsleiar, prosjektleiar, telefon 40 40 38 81 

Haugesund kommune
"Prosjekt åndeleg og eksistensiell omsorg - 2017"
Samarbeid mellom Haugesund kommune og Den norske kyrkja om kompetansehevande tiltak for å styrke åndeleg og eksistensiell omsorg for alvorleg sjuke og døyande, og for betre å kunne ta hand om dei pårørande sine behov.
Kontakt: Arve Dalby

Hå kommune
"Refleksjon for kompetanse, kompetanse for kvalitet og meistring"
Målsettinga med prosjektet er å heve kompetansen i lindrande behandling gjennom undervisning og refleksjonsgrupper. Målgruppa er tilsette i heimesjukepleia og på sjukeheimane i kommunen. Prosjektet vart avslutta i 2018.
Kontakt: Grete Waldeland, prosjektleiar, telefon 415 32 720

Karmøy kommune

"Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Karmøy kommune 2019-2020"
Målet med prosjektet var at pasientar i Karmøy kommune, og deira pårørande, skulle få tilbod om god, lindrande behandling. Kommunen arbeida med å spreie kompetanse innan lindrande behandling både på lege- og pleienivå. Prosjektet arbeidde også med gode rutinar for pasientforløp, kompetanseheving innan barnepalliasjon, og born som pårørande. Prosjektet avslutta i 2020.
Kontakt: Hilde Håland, telefon 528 10 131 / 468 45 048

Kvam

"Lindring i Kvam"
Ei kommunal ressursgruppe innan lindrande behandling har blitt oppretta gjennom dette prosjektet. Gruppa bistår helsevesen og pasient/pårørande med ulike utfordringar knytt til alvorleg sjukdom når pasienten er i kommunen. Gjennom kompetanseheving har ein arbeidd for saumlause overgangar mellom tenestene. Prosjektet avslutta i 2020.

Kontakt: Margrete Berge, telefon 906 79 853 / 414 70 953


Naustdal kommune

"Felles fagleg plattform i kreftomsorg og lindrande behandling 2018-2020"
Målsettinga med prosjektet er innføring av Livets siste dagar i sjukeheimen og heimetenesta i kommunen, med nødvendig opplæring. 
Kontaktperson: Wenche-Lin Hess, ressurssjukepleiar, telefon 57 81 62 14

Randaberg kommune
"Vi løfter i lag, - for god lindring livet ut,i et frodig landskap". Et kompetansehevende prosjekt. Interkommunalt prosjekt. Prosjektet vart avslutta i 2019.
Kontakt: Elisabeth Sortland, telefon 95 24 40 39

Sandnes

"Kunnskap gir trygghet - et kompetansehevende prosjekt i palliasjon"
Eit undervisingsprogram vart utvikla gjennom pilotprosjekt i 2019 ved Åse Bo og aktivitetssenter. Dette undervisingsprogrammet skulle i 2020 bli gjennomført på dei andre 9 sjukeheimane i kommunen, med mål om auka livskvalitet for pasientar og pårørande gjennom at tilsette blei tryggare i si utføring av palliasjon. Undervisinga blei omgjort til digital på grunn av pandemisituasjonen. Den vart lagt på kommunen sitt digitale kompetansesystem og er tilgjengeleg for fleire. Prosjektet vart avslutta i 2020.

Kontakt: Evy Bue Fadnes, telefon 958 84 359


Sola kommune
Sammen om kompetanse og tjenesteutvikling til den palliative innbygger i Sola kommune har vore eit prosjekt med mål om å ta i vare den palliative pasienten sine behov så lenge som mogeleg i eigen heim, gjennom tett samarbeid mellom kommunen sine verksemder, og målretta bruk av palliativ kompetanse. Prosjektet blei avslutta i 2019.
Kontakt: Margunn Byberg , telefon 906 73 752 / 971 15 348

Stad

"Oppfølging og kvalitetssikring av pasientforløp NORPAL i Sogn og Fjordane". 
Eit prosjekt der ein arbeidde for å få til felles retningslinjer for gode overgangar i helsetenesta, samt tryggleik for både helsepersonell som jobbar innan palliasjon og for pasientar og pårørande i heile det palliative forløpet. Prosjektet avslutta i 2020.

Kontakt: Susanne Sollid, telefon 450 03 354 / 468 02 523


Stavanger kommune
Kompetanseøkning i palliasjon i primærhelsetjenesten ved bruk av kommunalt palliativt team. Eit treårig prosjekt med mål om at fleire pasientar, uavhengig av diagnose, prognose og alder, kan få tilgang til nødvendig kompetanse, basert på deira behov og ønske, uavhengig av bustad. Avslutta i 2019.
Kontakt: Aart Huurnink, overlege palliasjon Stavanger kommune, prosjektleiar, telefon 959 72 087

Suldal kommune
"Palliasjon der vi bur - Styrka kompetanse og rutinar for eit tryggare tilbod i Suldal kommune". Målsettinga med prosjektet er kompetanseheving og betre rutinar for det palliative arbeidet i kommunen. Prosjektet vart avslutta i 2018.
Kontakt: Eivor Fugelsøy, rådgjevar Helse og omsorg, telefon 478 11 624 


Vågsøy kommune
Implementering av kvalitetskrav - ei kvalitetssikker omsorg og behandling til palliative pasientar i kommunehelsetenesta i Nordfjord. 2016 - 
Målsettinga med dette interkommunale prosjektet i Nordfjord er å utvikle kvalitetsverktøy i form av ein palliativ plan og ei handbok for lindrande behandling.
Kontaktperson: Pia Gjørsvik Kvernevik, kreftsjukepleiar, prosjektleiar, telefon 975 99 631Fann du det du leita etter?