Avslutta prosjekt

Askøy kommune
"Kreftkoordinator i primærhelsetenesten" Eit prosjekt der målet var å systematisk samkjøre, koordinere, og gje ein heilskapleg kreftomsorg. Prosjektet vart avslutta i 2016.
Kontaktperson: Tone Steinfeld, tlf: 970 51 727

Askøy kommune
"Kreftomsorg i primærhelsetjenesten. Et kompetansehevende samarbeidsprosjekt".  
Eit treårig prosjekt som vart avslutta i 2012.
Kontaktperson: Tone Steinfeld, tlf: 56 15 83 55 

Bergen kommune
"Lindrande behandling til menneske med utviklingshemming- kompetansehevande tiltak for tilsette i bufellesskap"
Målsettinga med prosjektet er gode rutinar og auka kompetanse hos personalet slik at vaksne personar med utviklingshemming kan få god lindrande behandling og omsorg ved livets slutt der dei bur. Prosjektet vart avslutta i 2018.
Kontakt: Grethe S. Iversen, prosjektleiar, telefon 55 97 57 90

Bergen kommune
"Koordinator for Liverpool Care pathway - tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende". 
Eit prosjekt for å prøve ut ein stilling som koordinator for innføring av LCP i Noreg. Prosjektet vart avslutta i 2014.
Kontaktperson: Grethe Skorpen Iversen, telefon 992 04 009

Bergen kommune
"Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP), en kunnskapsbasert tiltaksplan for ivaretakelse av døende og deres pårørende som tilbringer den siste tiden i eget hjem eller på sykehjem".  Eit interkommunalt samarbeidsprosjekt leia av Undervisningshjemmetjenester (UHT) i Hordaland. Prosjektet blei gjennomført i Bergen, Fjell og Kvam kommunar i perioden 2011-2012.
Kontaktperson: Sønneve Teigen, tlf: 945 22 161

Bergen kommune
Kompetanseheving for personell knytta til "Treffstedet", ​ som er eit lavterskeltilbod for pasientar som lever med alvorleg sjukdom over lengre tid.
Kontaktperson: Treffstedet, telefon 409 11 641

Bømlo kommune
Saumlaus samhandling for pasientar som treng palliativ oppfølging i Bømlo kommune. Eit to-årig prosjekt som vart avslutta i 2016.
Kontaktperson: Reidun R. Sortland, telefon 53 42 34 73

Eid kommune
Lindrande behandling og omsorg ved livets slutt: "Implementering av LCP i dei fem Nordfjordkommunane Selje, Vågsøy, Eid, Stryn og Hornindal". Prosjektet vart avslutta i 2013.
Kontaktperson: Janne Håskjold

Fjaler kommune
Kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.
Kontaktperson: Marit Eikemo Halsnes

Flora kommune: "Palliativ ressursgruppe, Flora kommune". Vidareutvikle palliativ ressursgruppe, fortsette kompetanseheving for tilsette i kommunen, etablere palliativt rom på sjukeheimen og frikjøpe kreftsjukepleiar til utelukkande å arbeide med kreftpasientar. Prosjektet vart avslutta i 2012.
Kontaktperson: Anette Barlund, tlf: 979 91 796

Fusa kommune
"Kreftomsorg i Fusa. Lindring i eit trygt miljø". 
Brei, tverrfagleg ressursgruppe som driv kompetanseheving, systemarbeid og rådgiving mot pasientar og pårørande. Fokus på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid, tilknyting til kompetansenettverk. Eit treårig prosjekt som vart avslutta i 2014.
Kontaktperson: Bodil Hansen, telefon 489 96 892.

Førde kommune
Implementering av livets siste dager og palliativ plan i Førde kommune. Prosjektet vert avslutta i 2019.
Kontakt: Berit Ullebust, telefon 94 82 42 54

Førde kommune
Lindrande behandling - eit kvalitetsforbetringsprosjekt i Førde kommune.
Kommunen ynskte å utarbeide og implementere rutinar og standard som skal bidra til betre kontinuitet og kvalitet for palliative pasientar og deira pårørande. Prosjektet vart avslutta i 2016.
Kontakt: Berit Ullebust, telefon 948 24 254

Granvin kommune
Livets siste dagar.
Kompetanseheving for personalet i helse og omsorg innan palliasjon og implementering av Livets siste dagar ved sjukeheimen i heradet. Prosjekt som vart avslutta 2017.
Kontakt: Magnhild Grønningsæter, helse- og omsorgsleiar, prosjektleiar, telefon 40 40 38 81 

Granvin kommune
"Rom for lindring i Granvin herad". Opprette tverrfagleg ressursgruppe, kompetanseheving og systemarbeid. Etablere eit rom for palliativ behandling og pleie. Eit toårig prosjekt som vart avslutta i 2013.
Kontaktperson: Magnhild Grønningsæter tlf: 404 03 881


Gulen kommune
"Velkommen inn" pårørande på timeboka.
Eit prosjekt for å styrkje kommunikasjon og samhandling med den alvorleg sjuke og deira pårørande, og å auke dei tilsette sin kompetanse på palliativ behandling. Prosjekt som vart avslutta i 2016.
Kontaktperson: Sissel A. Kvame

Haugesund kommune
"Prosjekt åndeleg og eksistensiell omsorg - 2017"
Samarbeid mellom Haugesund kommune og Den norske kyrkja om kompetansehevande tiltak for å styrke åndeleg og eksistensiell omsorg for alvorleg sjuke og døyande, og for betre å kunne ta hand om dei pårørande sine behov.
Kontakt: Arve Dalby

Haugesund kommune
"Omsorg ved livets slutt"
Eit toårig samarbeids- og utviklingsprosjekt der kommunen vil oppretta ressursgruppe innan lindrande behandling. Prosjektet har fokus på kompetanseheving, samhandling og systemarbeid og bygger på det etablerte kompetansenettverket av ressurssjukepleiarar i lindrande behandling i kommunen. Prosjektet vart avslutta i 2012.
Kontaktperson: Anne Kristine Ådland, tlf: 52 74 46 18

Hjelmeland kommune
"Eit samhandlings- og utviklingsprosjekt for kreftomsorga i Hjelmeland kommune"
Prosjektet har fokus på direkte pasientkontakt, samhandling internt i kommunen og med helseføretaket og tverrfagleg samarbeid. Eit toårig prosjekt som vart avslutta i 2012.
Kontaktperson: Siri Myran, tlf: 51 75 98 00

Hå kommune
"Refleksjon for kompetanse, kompetanse for kvalitet og meistring"
Målsettinga med prosjektet er å heve kompetansen i lindrande behandling gjennom undervisning og refleksjonsgrupper. Målgruppa er tilsette i heimesjukepleia og på sjukeheimane i kommunen. Prosjektet vart avslutta i 2018.
Kontakt: Grete Waldeland, prosjektleiar, telefon 415 32 720

Karmøy kommune
Styrking av kreftomsorg og lindrande behandling i Karmøy kommune 2015-2016.
Sluttrapport (pdf)
Kontaktperson: Hilde Håland, telefon 52 81 01 31

Kvinnherad kommune
"Prosjekt lindrande behandling i Kvinnherad". Prosjektet vart avslutta i 2011.
Kontaktperson: Inger Helen Hardeland Hjelmeland, tlf: 53 47 59 20

Masfjorden kommune
"Helhetlig tilnærming og bedre dokumentasjon". Eit prosjekt med fokus på kompetanseheving der ein og ynskjer å etablere og innføre LCP som eit kvalitetsverktøy.
Kontaktperson: Tove Kristin Sleire Tistel

Osterøy kommune
"Tverrfagleg palliativ ressursgruppe i Osterøy kommune". 
Prosjektet fokuserer på pasientkontakt, kompetanseheving og systemarbeid/samhandling, med basis i ei tverrfagleg palliativ ressursgruppe. Eit toårig prosjekt som vart avslutta i 2014.
Kontaktperson: Torunn Åkra, tlf: 56 19 26 14. 

 Radøy kommune
"Samarbeidsprosjekt omkring alvorlig syke og døende pasienter". Føremålet er å gjere kommunen betre i stand til å sikre ei forsvarleg teneste til alvorleg sjuke og døyande gjennom hensiktsmessige prosedyrar utført av kompetent personell. Tiltaka er kompetanseheving og utarbeiding, innføring og oppfølging av prosedyrar. Eit toårig prosjekt som vart avslutta i 2012.
Kontaktperson: Anne Marie Horpestad Stang, Tlf:56349198

Randaberg kommune
Vi løfter i lag, - for god lindring livet ut,i et frodig landskap. Et kompetansehevende prosjekt. Interkommunalt prosjekt. Prosjektet vert avslutta i 2019.
Kontakt: Elisabeth Sortland, telefon 95 24 40 39

Stavanger kommune
"Interkommunalt samarbeidsprosjekt i paliasjon". Tverrfagleg samarbeidsprosjekt mellom kommunar og sjukehus i Helse Stavanger HF om kompetanseheving, individuell plan, samhandling og interkommunalt samrbeid innan lindrande omsorg og behandling. Prosjektet vart avslutta i 2013.
Kontaktperson: Aart Huurnink Tlf: 959 72 087

Suldal kommune
"Palliasjon der vi bur - Styrka kompetanse og rutinar for eit tryggare tilbod i Suldal kommune". Målsettinga med prosjektet er kompetanseheving og betre rutinar for det palliative arbeidet i kommunen. Prosjektet vart avslutta i 2018.
Kontakt: Eivor Fugelsøy, rådgjevar Helse og omsorg, telefon 478 11 624

Tysvær kommune
"Eksistensiell/åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten" 
Målsettinga med prosjektet er at alvorleg sjuke og døyande pasientar og deira pårørande får ivaretatt sine behov for åndeleg/eksistensiell omsorg gjennom eit integrert, tverrfagleg tilbud i kommunehelsetenesta. 
Dette søkes nådd gjennom planmessig kompetanseheving for både kyrkjeleg tilsette og helsepersonell, regionale og lokale samarbeidstiltak, samhandling og systemarbeid. Informasjon til ansatte og samarbeidspartnere. Prosjektet vart avslutta i 2014.
Sluttrapport (pdf)
Kontaktperson: Mette Austrheim, telefon 52 75 86 50/469 21 501.

Vik kommune
"Kompetanseheving lindrande behandling i Vik kommune". 
Kompetanseheving i lindrande behandling for tilsette i sjukeheim og heimetenestar. Prosjektet vart avslutta i 2014.
Kontaktperson: Aslaug Bøtun, telefon 51 69 87 60. 

Vågsøy kommune
Prosjekt i Lindrende behandling 2015 - 2016 "Når livet nærmer seg slutten - omsorg". Eit prosjekt med fokus på kompetanseheving og systemarbeid.
Kontaktperson: Hilde Marriott, telefon 988 88 677

Fann du det du leita etter?