HELSENORGE

Avslutta prosjekt

Prosjekt som er avslutta etter 2019

Askvoll kommune

Felles faglig plattform i kreftomsorg og lindrande behandling i Askvoll kommune.
Mål for prosjektet var innføring av Palliativ plan for å sikre felles fagleg rutine kring den palliative pasient og pårørandesamarbeid, i tillegg til å auke kompetanse og styrke samhandling. 
Avslutta i 2021.
Kontakt: Camilla Norstrand, telefon 57 73 45 00


Bergen k​ommune

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Målgruppe helsefagarbeidere. 
Opplæringspakken består av 4 emne innan palliasjon, nettførelesingar. Mellom kvart emne leiar mentor ei refleksjonsgruppe. Alle sjukeheimar i Bergen kommune og alle kommunar i tidlegare Hordaland får invitasjon til å bli med. I 2019 utvikla prosjektet eit ekstra emne om åndeleg og eksistensiell omsorg.
Kontakt: Bergen kommune, Etat for sykehjem, telefon 988 59 764​


Fjaler kommune

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. 
Kompetanseheving for tilsette i kommunen gjennom arbeid i ressursgruppe, undervising og fagdagar. Hovudmålet i prosjektet var at brukarar og deira pårørande skal få betre oppfølging i tenesta. 
Avslutta i 2021.
Kontakt: Kjersti Valvik, teleforn 577 38 129

Hå kommune

Klart og avklart - plan til palliative pasientar som skal gje auka tryggleik for pasient, pårørande og personal.
Prosjektet starta i 2019 og består av implementering av Palliativ plan og førebuande samtale i alle avdelingar i heimeteneste og sjukeheim. I 2021 har også andre aktuelle tenesteområde blitt innlemma før prosjektslutt.
Kontakt: Grete Waldeland, telefon 415 32 720


Karmøy kommune

"Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Karmøy kommune 2019-2020"
Målet med prosjektet var at pasientar i Karmøy kommune, og deira pårørande, skulle få tilbod om god, lindrande behandling. Kommunen arbeida med å spreie kompetanse innan lindrande behandling både på lege- og pleienivå. Prosjektet arbeidde også med gode rutinar for pasientforløp, kompetanseheving innan barnepalliasjon, og born som pårørande. Prosjektet avslutta i 2020.
Kontakt: Hilde Håland, telefon 528 10 131 / 468 45 048


Kvam

"Lindring i Kvam"
Ei kommunal ressursgruppe innan lindrande behandling har blitt oppretta gjennom dette prosjektet. Gruppa bistår helsevesen og pasient/pårørande med ulike utfordringar knytt til alvorleg sjukdom når pasienten er i kommunen. Gjennom kompetanseheving har ein arbeidd for saumlause overgangar mellom tenestene. Prosjektet avslutta i 2020.

Kontakt: Margrete Berge, telefon 906 79 853 / 414 70 953


Kvinnherad kommune

Opplæringspakke til helsepersonell i arbeid med palliasjon.
Kvinnherad kommune ynskjer å opprette, etablere og gjennomføre ein standard opplæringspakke til tilsette som arbeider med palliasjon. Opplæringspakken skal inkludere erfaringsdeling og nettverksbygging. Målet er å sikre at behandling, pleie og omsorg for pasientar held så god standard som mogeleg. Eittårig prosjekt, 2021.
Kontakt: Mona Enes, telefon: 906 94 791


Naustdal kommune

"Felles fagleg plattform i kreftomsorg og lindrande behandling 2018-2020"
Målsettinga med prosjektet er innføring av Livets siste dagar i sjukeheimen og heimetenesta i kommunen, med nødvendig opplæring. 
Kontaktperson: Wenche-Lin Hess, ressurssjukepleiar, telefon 57 81 62 14


Sandnes

"Kunnskap gir trygghet - et kompetansehevende prosjekt i palliasjon"
Eit undervisingsprogram vart utvikla gjennom pilotprosjekt i 2019 ved Åse Bo og aktivitetssenter. Dette undervisingsprogrammet skulle i 2020 bli gjennomført på dei andre 9 sjukeheimane i kommunen, med mål om auka livskvalitet for pasientar og pårørande gjennom at tilsette blei tryggare i si utføring av palliasjon. Undervisinga blei omgjort til digital på grunn av pandemisituasjonen. Den vart lagt på kommunen sitt digitale kompetansesystem og er tilgjengeleg for fleire. Prosjektet vart avslutta i 2020.

Kontakt: Evy Bue Fadnes, telefon 958 84 359


Stad

"Oppfølging og kvalitetssikring av pasientforløp NORPAL i Sogn og Fjordane". 
Eit prosjekt der ein arbeidde for å få til felles retningslinjer for gode overgangar i helsetenesta, samt tryggleik for både helsepersonell som jobbar innan palliasjon og for pasientar og pårørande i heile det palliative forløpet. Prosjektet avslutta i 2020.

Kontakt: Susanne Sollid, telefon 450 03 354 / 468 02 523


Stavanger kommune

Kompetanseøkning i palliasjon i primærhelsetjenesten ved bruk av kommunalt palliativt team. Eit treårig prosjekt med mål om at fleire pasientar, uavhengig av diagnose, prognose og ​alder, kan få tilgang til nødvendig kompetanse, basert på deira behov og ønske, uavhengig av bustad. Avslutta i 2019; teamet er vidareført i vanleg drift.
Kontakt: Aart Huurnink, overlege palliasjon Stavanger kommune, prosjektleiar, telefon 959 72 087


Sunnfjord kommune

Palliasjon til sårbare eldre i sjukeheim.
Kommunen har utvikla og innført undervisingsopplegg for tilsette, brukarar og pårørande. Målet var å undervise om palliasjon og omsorg ved slutten av livet for sårbare eldre, og for personar med demens spesielt. For 2021 har dei undervist ved ei eining i kommunen.
Kontakt: Berit Helen Ullebust​, telefon: 576 12 818


Fann du det du leita etter?