Avslutta prosjekt

Prosjekt som er avslutta etter 2015

Askøy kommune
"Kreftkoordinator i primærhelsetenesten" Eit prosjekt der målet var å systematisk samkjøre, koordinere, og gje ein heilskapleg kreftomsorg. Prosjektet vart avslutta i 2016.
Kontaktperson: Tone Steinfeld, tlf: 970 51 727

Bergen kommune
"Lindrande behandling til menneske med utviklingshemming- kompetansehevande tiltak for tilsette i bufellesskap"
Målsettinga med prosjektet er gode rutinar og auka kompetanse hos personalet slik at vaksne personar med utviklingshemming kan få god lindrande behandling og omsorg ved livets slutt der dei bur. Prosjektet vart avslutta i 2018.
Kontakt: Grethe S. Iversen, prosjektleiar, telefon 55 97 57 90

Bergen kommune
Kompetanseheving for personell knytta til "Treffstedet", ​ som er eit lavterskeltilbod for pasientar som lever med alvorleg sjukdom over lengre tid. Prosjektet vart avslutta i 2016.
Kontaktperson: Treffstedet, telefon 409 11 641

Bømlo kommune
Saumlaus samhandling for pasientar som treng palliativ oppfølging i Bømlo kommune. Eit to-årig prosjekt som vart avslutta i 2016.
Kontaktperson: Reidun R. Sortland, telefon 53 42 34 73

Flora kommune / Kinn kommune
Kommunen har hatt eit eittårig prosjekt med å innføre verktøyet NorPal på institusjon og i heimeteneste i Flora kommune. Dette for å sikre gode pasientforløp i palliasjon.
Kontakt: Stine Hovland, telefon 415 34 937

Førde kommune
Implementering av livets siste dager og palliativ plan i Førde kommune. Prosjektet vert avslutta i 2019.
Kontakt: Berit Ullebust, telefon 94 82 42 54

Førde kommune
Lindrande behandling - eit kvalitetsforbetringsprosjekt i Førde kommune.
Kommunen ynskte å utarbeide og implementere rutinar og standard som skal bidra til betre kontinuitet og kvalitet for palliative pasientar og deira pårørande. Prosjektet vart avslutta i 2016.
Kontakt: Berit Ullebust, telefon 948 24 254

Granvin kommune
Livets siste dagar.
Kompetanseheving for personalet i helse og omsorg innan palliasjon og implementering av Livets siste dagar ved sjukeheimen i heradet. Prosjekt som vart avslutta 2017.
Kontakt: Magnhild Grønningsæter, helse- og omsorgsleiar, prosjektleiar, telefon 40 40 38 81 

Gulen kommune
"Velkommen inn" pårørande på timeboka.
Eit prosjekt for å styrkje kommunikasjon og samhandling med den alvorleg sjuke og deira pårørande, og å auke dei tilsette sin kompetanse på palliativ behandling. Prosjekt som vart avslutta i 2016.
Kontaktperson: Sissel A. Kvame

Haugesund kommune
"Prosjekt åndeleg og eksistensiell omsorg - 2017"
Samarbeid mellom Haugesund kommune og Den norske kyrkja om kompetansehevande tiltak for å styrke åndeleg og eksistensiell omsorg for alvorleg sjuke og døyande, og for betre å kunne ta hand om dei pårørande sine behov.
Kontakt: Arve Dalby

Hå kommune
"Refleksjon for kompetanse, kompetanse for kvalitet og meistring"
Målsettinga med prosjektet er å heve kompetansen i lindrande behandling gjennom undervisning og refleksjonsgrupper. Målgruppa er tilsette i heimesjukepleia og på sjukeheimane i kommunen. Prosjektet vart avslutta i 2018.
Kontakt: Grete Waldeland, prosjektleiar, telefon 415 32 720

Karmøy kommune
Styrking av kreftomsorg og lindrande behandling i Karmøy kommune 2015-2016.
Sluttrapport (pdf)
Kontaktperson: Hilde Håland, telefon 52 81 01 31

Naustdal kommune
Felles fagleg plattform i kreftomsorg og lindrande behandling 2018-2020
Målsettinga med prosjektet er innføring av Livets siste dagar i sjukeheimen og heimetenesta i kommunen, med nødvendig opplæring. 
Kontaktperson: Wenche-Lin Hess, ressurssjukepleiar, telefon 57 81 62 14

Randaberg kommune
Vi løfter i lag, - for god lindring livet ut,i et frodig landskap. Et kompetansehevende prosjekt. Interkommunalt prosjekt. Prosjektet vart avslutta i 2019.
Kontakt: Elisabeth Sortland, telefon 95 24 40 39

Sola kommune
Sammen om kompetanse og tjenesteutvikling til den palliative innbygger i Sola kommune har vore eit prosjekt med mål om å ta i vare den palliative pasienten sine behov så lenge som mogeleg i eigen heim, gjennom tett samarbeid mellom kommunen sine verksemder, og målretta bruk av palliativ kompetanse. Prosjektet blei avslutta i 2019.
Kontakt: Margunn Byberg , telefon 906 73 752 / 971 15 348

Stavanger kommune
Kompetanseøkning i palliasjon i primærhelsetjenesten ved bruk av kommunalt palliativt team. Eit treårig prosjekt med mål om at fleire pasientar, uavhengig av diagnose, prognose og alder, kan få tilgang til nødvendig kompetanse, basert på deira behov og ønske, uavhengig av bustad. Avslutta i 2019.
Kontakt: Aart Huurnink, overlege palliasjon Stavanger kommune, prosjektleiar, telefon 959 72 087

Suldal kommune
"Palliasjon der vi bur - Styrka kompetanse og rutinar for eit tryggare tilbod i Suldal kommune". Målsettinga med prosjektet er kompetanseheving og betre rutinar for det palliative arbeidet i kommunen. Prosjektet vart avslutta i 2018.
Kontakt: Eivor Fugelsøy, rådgjevar Helse og omsorg, telefon 478 11 624 

Vågsøy kommune
Implementering av kvalitetskrav - ei kvalitetssikker omsorg og behandling til palliative pasientar i kommunehelsetenesta i Nordfjord. 2016 - 
Målsettinga med dette interkommunale prosjektet i Nordfjord er å utvikle kvalitetsverktøy i form av ein palliativ plan og ei handbok for lindrande behandling.
Kontaktperson: Pia Gjørsvik Kvernevik, kreftsjukepleiar, prosjektleiar, telefon 975 99 631

Vågsøy kommune
Prosjekt i Lindrende behandling 2015 - 2016 "Når livet nærmer seg slutten - omsorg". Eit prosjekt med fokus på kompetanseheving og systemarbeid.
Kontaktperson: Hilde Marriott, telefon 988 88 677

Fann du det du leita etter?