Sarkom: Redusert dose ved preoperativ strålebehandling ved myxoid liposarkom

Målet med studien er å undersøke om man kan oppnå det samme gode resultatet for lokal sykdomskontroll med strålebehandling gitt før operasjon ved å redusere den totale stråledosen og antall strålebehandlinger fra 25 til 18.

Dosereduksjon av preoperativ strålebehandling ved myxoide liposarkom

I tillegg vil studien undersøke om reduksjon i total stråledose og antall strålebehandlinger, vil kunne redusere risikoen for forsinket sårtilheling etter kirurgi, samt redusere senbivirkninger av strålebehandlingen.

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 1. Alder ≥ 18 år
 2. Biopsiverifisert myxoid liposarkom i tilfeller av:
  A. Primærsvulst uten spredning
  B. Begrenset antall metastaser som kan strålebehandles
 3. Godt funksjonsnivå (ECOG funksjonsklasse 0-2) 
 4. Fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre strålebehandling og operasjon
 5. Skriftlig informert samtykke

Eksklusjonskriterier

 1. Tidligere strålebehandling til aktuelle område
 2. Blodfortynnende medisiner
 3. Graviditet

Kva inneber studien

Behandlingen skiller seg lite fra standard behandling utover redusert stråledose. Kontroller underveis og oppfølging etter behandling følger avdelingens faste rutiner.

Alle deltagere er dekket av sykehusets generelle forsikring og vil få dekket reiseutgifter på vanlig måte.

Sted hvor studien gjennomføres

 • Haukeland universitetssjukehus
 • Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Kontaktinformasjon

Pasienter kan kontakte nasjonal utprøver ved prosjektleder Nina Louise Jebsen på e-post for informasjon:

nina.louise.jebsen@helse-bergen.no

Sjekkliste for den som tilviser - detaljar om deltaking i studien

detaljar om deltaking i studien

Henvisning er nødvendig fra behandlende lege dersom pasienten tilhører institusjoner utenfor Haukeland universitetssjukehus eller Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Om kliniske studiar

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

 • Kliniske studier under Covid-19 pandemien

  Det åpnes opp for vurdering av nye kliniske studier ved Haukeland universitetssjukehus. Det kan likevel ved noen avdelinger være mindre aktivitet enn i en normalsituasjon.

Fann du det du leita etter?