Ryggoperasjon: Sammenligning av effekten av ulike kirurgiske metoder

Hensikten med denne forskningsstudien er å avklare hvilken operasjonsmetode for Lumbal Spinal Stenose(LSS, innsnevring av ryggmargskanalen) og Lumbal degenerativ spondylolistes (LDS, innsnevring av ryggmargskanalen med glidning av skivene) som gir best kort og langsiktig kliniske resultater.

Nordsten studien/ Degenerative spondylolistese

Lumbal spinal stenose er i dag den vanligste indikasjonen for inngrep i den voksne lenderyggen. Det er uavklart hvilke operasjonsmetode som gir best resultat klinisk og det skal derfor utføres to randomiserte, kontrollerte studier for å sammenligne de forskjellige operasjonsmetodene.

Kven kan delta?

Disse studiene foregår i alt på 15 av landets sykehus:

 • Akershus universitetssykehus

 • Helse Bergen, Kysthospitalet i Hagevik

 • Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus

 • Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus

 • Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger

 • Martina Hansens Hospital

 • Oslo Universitetssykehus / Ullevål

 • St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

 • Stavanger universitetssykehus

 • Sykehuset Innlandet, Divisjon Gjøvik

 • Sykehuset Innlandet, Divisjon Lillehammer

 • Sykehuset Telemark, Skien Sykehus

 • Sørlandet sykehus, Arendal

 • Universitetssykehus i Nord-Norge

 • Vestre Viken, Bærum Sykehus

 • Vestre Viken, Drammen Sykehus

Kva inneber studien

Studiene skal følge pasientene fra inklusjonsdato, før operasjon, til 10 år etter operasjonen.

Gjennom kliniske og radiologiske undersøkelser håper vi å avdekke hvilken operasjonsmetode som gir best kort- og langsiktig resultat.

Alle kostnadene som tilhører til studien er dekket, og det er mulig å få refundert for eventuelle reisekostnader i forbindelsen med studieundersøkelser.

Kontaktinformasjon

Helse Møre og Romsdal
Ålesund Sjukehus
6026 Ålesund

Erland Hermansen
Telefon 70 10 58 33 
E-post: erland.hermansen@helse-bergen.no

Oslo universitetssykehus
Ullevål /FORMI
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Telefon 230 15893
E-post oushfpbformi@ous-hf.no

Om kliniske studiar

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

Fann du det du leita etter?