Parkinson sykdom: Behandling med Nikotinamid - NOPARK-studien

NOPARK-studien er en klinisk randomisert studie hvor det skal studeres effekten av Nikotinamide Riboside, et vitamin B3 analog, hos pasienter med Parkinson sykdom og studere hvorvidt det forsinker sykdomsprogresjonen til Parkinson sykdom.

Nikotinamidbehandling for Parkinson sykdom

Parkinson sykdom er en nevrodegenerativ sykdom, den nest vanligste etter Alzheimers sykdom. I dag har vi bare symptomatisk behandling som kan hjelpe for symptomene, men det finnes i dag ingen medisiner som forsinker eller stopper sykdomsprogresjonen. I denne studien skal studiedeltakere randomiseres til å ta placebo, sukkerpille, eller en høy dose med Nikotinamide Riboside som er en vitamin B3 analog. Hypotesen er at inntak av Nikotinamide Riboside vil kunne forsinke sykdomsprogresjonen i Parkinson Sykdom. Dette vil kunne være den første medisinen som da vil kunne forsinke sykdomsprogresjonen i Parkinson sykdom. I studien vil det i tillegg til klinisk undersøkelse også bli gjort blodprøvetaking og bildeundersøkelser for å studere effekten av Nikotinamide Riboside. NOPARK studien varer 1 år for den enkelte studiedeltaker hvor hver studiedeltaker vil bli fulgt opp hver 13 uke med en klinisk visitt. Totalt 400 pasienter med Parkinson sykdom vil bli inkludert i studien.

Kven kan delta?

Det er flere inklusjonskriterier, viktigste er at Parkinson diagnosen ble gitt mindre enn 2 år fra tidspunktet man blir inkludert i NOPARK. Hvis man ønsker å delta kan man kontakte koordinerende studiesykepleier for å se om man er aktuell for inklusjon i NOPARK studien. Parkinson pasienter fra hele Norge kan delta og vil kunne følges opp på nærmeste studiesenter.

Kva inneber studien

Vi undersøker hvorvidt bruk av Nikotinamide Riboside, et Vitamin B3 analog, forsinker sykdomsprogresjonen i Parkinson sykdom.

Kontaktinformasjon

Studien drives av Haukeland universitetssjukehus, ledes av prosjektleder Charalampos Tzoulis.

Studien koordineres av Brage Brakedal, telefon 55 97 50 92, og koordinerende studiesykepleier Erika Sheard, telefon 55 97 50 66.

Henvendelser vedrørende studiedeltakelse ber rettes til studiesykepleier på e-mail Erika.Veslemoy.Sheard@helse-bergen.no.

Om kliniske studiar

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

 • Kliniske studier under Covid-19 pandemien

  Det åpnes opp for vurdering av nye kliniske studier ved Haukeland universitetssjukehus. Det kan likevel ved noen avdelinger være mindre aktivitet enn i en normalsituasjon.

Fann du det du leita etter?