HELSENORGE

Hjertestans - bruk av adrenalin under gjenoppliving

Hensikten med studien er å bestemme medikamentets halveringstid og tid til maksimal plasmakonsentrasjon i den kliniske setting det anbefales brukt.

Om studien

Adrenalin er et medikament som etter nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefales brukt under avansert behandling av hjertestans. Hvordan dette medikamentet oppfører seg i kroppen i denne kliniske settingen er ikke undersøkt på mennesker og den anbefalte dosering baserer seg på dyreeksperimentelle studier. Denne studien søker å kartlegge medikamentets halveringstid hos pasienter i den aktuelle kliniske setting.

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier

  • Bevitnet ikke-traumatisk hjertestans, sannsynlig kardial årsak
  • Alder 18-85 år

Eksklusjonskriterier

  • Terminal sykdom
  • Åpenbart døde pasienter
  • Hypoterme pasienter
  • Beboere på pleie/aldershjem
  • Adrenalin administrert av ambulanse før studiestart

Hva innebærer studien?

Blodprøver blir tatt jevnlig for å undersøke hvordan konsentrasjonen endres over tid. Gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling av hjertestans overholdes. Det er ikke forventet bivirkninger som en følge av studien.


Kontaktinformasjon

Spørsmål om studien kan rettes til Bård Heradstveit - enten per post:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kirurgisk serviceklinikk
v/ Bård Heradstveit
5021 Bergen 

Eller e-post: baard.heradstveit@helse-bergen.no

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999