Hjertestans - bruk av adrenalin under gjenoppliving

Hensikten med studien er å bestemme medikamentets halveringstid og tid til maksimal plasmakonsentrasjon i den kliniske setting det anbefales brukt.

Bruk av adrenalin under gjenopplivning-En farmakologisk studie

Adrenalin er et medikament som etter nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefales brukt under avansert behandling av hjertestans. Hvordan dette medikamentet oppfører seg i kroppen i denne kliniske settingen er ikke undersøkt på mennesker og den anbefalte dosering baserer seg på dyreeksperimentelle studier. Denne studien søker å kartlegge medikamentets halveringstid hos pasienter i den aktuelle kliniske setting.

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 • Bevitnet ikke-traumatisk hjertestans, sannsynlig kardial årsak
 • Alder 18-85 år

Eksklusjonskriterier

 • Terminal sykdom
 • Åpenbart døde pasienter
 • Hypoterme pasienter
 • Beboere på pleie/aldershjem
 • Adrenalin administrert av ambulanse før studiestart

Kva inneber studien

Blodprøver blir tatt jevnlig for å undersøke hvordan konsentrasjonen endres over tid. Gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling av hjertestans overholdes. Det er ikke forventet bivirkninger som en følge av studien.


Kontaktinformasjon

Spørsmål om studien kan rettes til Bård Heradstveit - enten per post:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kirurgisk serviceklinikk
v/ Bård Heradstveit
5021 Bergen 

Eller e-post: baard.heradstveit@helse-bergen.no

Om kliniske studiar

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

Fann du det du leita etter?