Depresjon: Kognitiv trening som forebygging av tilbakevennende depresjon

Studien vil undersøke om kognitiv trening og remediering kan virke forebyggende på tilbakefall av depresjon.

Kognitiv trening som forebygging av tilbakevendende depresjon

Mange rapporterer i etterkant av en depresjon at de opplever kognitive vansker, slik som for eksempel konsentrasjonsproblemer og hukommelsesvansker og dette er også noe som er dokumentert i litteraturen. Det er blitt vist at kognitiv svikt kan være en risikofaktor ved tilbakefall.

Studien vil gjennom kognitiv trening og remediering undersøke om denne typen av intervensjon kan virke forebyggende på tilbakefall av depresjon.


Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 • Personer mellom 20 og 60 år som har opplevd å ha vært deprimert og har mottatt behandling for depresjon.

Eksklusjonskriterier

 • Pågående depressiv lidelse.
 • Den tidligere depresjonen kan ikke skyldes en medisinsk tilstand eller bruk av alkohol eller andre rusmidler.
 • Depresjon ved psykose.
 • Har hatt hjernesvulst, hjerneblødning eller andre organiske lidelser som kan påvirke hjernens fungering.

Kva inneber studien

Studien foregår ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehet, og prosjektet vil pågå i to år. Alle deltakerne vil gjennomføre en kartlegging flere ganger av kompetent helsepersonell.

Å delta i studien innebærer flere nevropsykologiske undersøkelser, samt gjennomføring av et kognitivt treningsprogram.

De nevropsykologiske undersøkelsene tar rundt 3-4 timer per gang og er delt inn i ulike spørreskjema og tester. Det kognitive treningsprogrammet, består av 25 databaserte treningssesjoner. Disse er på 30-45 minutter og skal gjennomføres over 5 uker, 5 ganger per uke. For hver treningssesjon skal deltageren løse ulike oppgaver som tester oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse. Deltageren vil under treningsperioden få ukentlig oppfølging av en coach. 

Mulige fordeler og ulemper

Undersøkelsene er ikke smertefulle, eller forbundet med noen risikomomenter, farer eller ulemper. Undersøkelsene kan strekke seg over noen timer og deltageren kan derfor oppleve å bli noe sliten. Pauser er imidlertid lagt inn underveis.

Deltagerne får tilgang på det kognitive treningsprogrammet gratis og har da mulighet for å forbedre sin kognitive funksjon.

Kontaktinformasjon

Deltagere kan enten kontakte professor og nevropsykolog Åsa Hammar per e-post aasa.hammar@uib.no eller  Psykiatrisk poliklinikk for affektive lidelser på telefon 55 95 85 03.

Om kliniske studiar

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.