Arvelig brystkreft: Cellegift gitt i kombinasjon med PARP-hemmer hos pasienter

Vi finner ut om PARP-hemmeren veliparib i kombinasjon med cellegift forbedrer effekten av cellegift hos pasienter med arvelig brystkreft.

En randomisert, placebokontrollert fase 3 studie, med karboplatin og paclitaxel med eller uten PARP hemmeren Veliparib (ABT-888) hos pasienter med BRCA1/2 genfeil og avansert brystkreft

Vi studerer et behandlingsprinsipp for pasienter med arvelig brystkreft (mutasjon i BRCA1 eller BRCA2) som går ut på å kombinere bruk av cellegift med en såkalt PARP hemmer.

Ved arvelig brystkreft er evnen til å reparere genskader svekket. Dette kan utnyttes ved at vi påfører en genskade i kreftcellene med cellegift, for deretter forhindre genreparasjonen ved å benytte en PARP hemmer som hindrer effektiv reparasjon av skadene i arvestoffet. I denne studien kombinerer vi PARP hemmeren veliparib med cellegiften karboplatin og paclitaxel.

Studien er initiert av legemiddelfirmaet AbbVie.

Kven kan delta?

Menn eller kvinner over 18 år med BRCA assosiert brystkreft som enten er HER2 negativ og metastatisk eller lokalavansert sykdom som ikke kan opereres kan inngå i denne studien.

Hvis du har blitt behandlet med mer enn 2 cellegiftkurer eller har fått tilbakefall av sykdommen innen 12 måneder etter avsluttet behandling med visse typer cellegift, kan du ikke inkluderes i studien.  Pasienter som har hjernemetastaser kan heller ikke inkluderes i studien.

Kva inneber studien

Vi planlegger å inkludere ca. 500 pasienter i denne studien internasjonalt. Du vil enten bli behandlet med veliparib i tillegg til karboplatin og paclitaxel, eller placebo i tillegg til cellegift. Hverken legen eller pasienten vil vite om det er veliparib eller placebo i kapslene.

Kontaktinformasjon

Studien foregår på Haukeland universitetssjukehus hvor lege Hans Petter Eikesdal er ansvarlig studielege. Pasienter fra andre helseforetak kan henvises til H.P. Eikesdal ved Kreftavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

Deler av behandlingen kan bli gitt ved Stavanger universitetssjukehus.

Sjekkliste for den som tilviser - detaljar om deltaking i studien

detaljar om deltaking i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studiar

  • Kva er kliniske studiar?

    Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettar ved deltaking

    Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

Fann du det du leita etter?