Anoreksi: Effekt av kognitiv atferdsterapi (CBT-E) ved anoreksi

Formålet med denne studien er i utgangspunktet å evaluere en kognitiv behandlingsform som strekker seg over et år, og se på årsaker til at pasienter avslutter behandlingen før den er fullført.

Kognitiv atferdsterapi ved Anoreksi

Anorexia nervosa er en alvorlig og invalidiserende lidelse, som er forbundet med stor fare for at pasienter ikke fullfører påbegynt behandling. Per i dag vet man for lite om effekten av tilgjengelig behandling og hva som forutsier at pasienter ikke fullfører behandlingen. Den foreliggende studien er en longitudinell behandlingsstudie hvor effekten av en spesiell form for kognitiv atferdsterapi evalueres.
Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 • Alder over 16 år

 • Akseptert til CBT-E behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssjukehus 

Eksklusjonskriterier

Pasientene blir ikke inkludert i studien ved manglende samtykke, dersom tilstanden er svært alvorlig eller ustabil og krever behandling utenfor studieprotokollen, ved komorbide tilstander som vanskeliggjør kognitv atferdsterapi etter protokollen (eksempelvis psykose eller rusmisbruk).

Sted hvor studien gjennomføres

Haukeland universitetssjukehus, Divisjon for psykisk helsevern, Seksjon for spiseforstyrrelser

Kva inneber studien

Behandlingen tilsvarer standardbehandlingen ved seksjonen for denne pasientgruppen.

I tillegg ønsker prosjektledelsen å samle biologisk materiale og data for forskningsspørsmål knyttet til faktorer som antas å påvirke patogenesen ved anoreksi som fysisk aktivitet, kognitiv fungering, sammensetning av tarmbakterier og genetiske og immunologiske forhold.

!00 pasienter og 60 kontroller ønskes inkludert i prosjektet. Pasientene vil være fra 16 år og over.

Kontaktinformasjon

Daglig leder for studien

Guro Årdal Rekkedal
E-post: guro.ardal.rekkedal@helse-bergen.noOm kliniske studiar

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

Fann du det du leita etter?