Anoreksi: Effekt av kognitiv atferdsterapi (CBT-E) ved anoreksi

Effectiveness of enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nevrosa: A prospective multidisciplinary study.

Formålet med denne studien er i utgangspunktet å evaluere en kognitiv behandlingsform som strekker seg over et år, og se på årsaker til at pasienter avslutter behandlingen før den er fullført.

Informasjon om deltaking

Studien er open for inkludering frå 1.2.2016 fram til 1.2.2026

Anorexia nervosa er en alvorlig og invalidiserende lidelse, som er forbundet med stor fare for at pasienter ikke fullfører påbegynt behandling. Per i dag vet man for lite om effekten av tilgjengelig behandling og hva som forutsier at pasienter ikke fullfører behandlingen. Den foreliggende studien er en longitudinell behandlingsstudie hvor effekten av en spesiell form for kognitiv atferdsterapi evalueres.
Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

  • Alder over 16 år

  • Akseptert til CBT-E behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssjukehus 

Eksklusjonskriterier

Pasientene blir ikke inkludert i studien ved manglende samtykke, dersom tilstanden er svært alvorlig eller ustabil og krever behandling utenfor studieprotokollen, ved komorbide tilstander som vanskeliggjør kognitv atferdsterapi etter protokollen (eksempelvis psykose eller rusmisbruk).

Sted hvor studien gjennomføres

Haukeland universitetssjukehus, Divisjon for psykisk helsevern, Seksjon for spiseforstyrrelser

Kva inneber studien

Behandlingen tilsvarer standardbehandlingen ved seksjonen for denne pasientgruppen.

I tillegg ønsker prosjektledelsen å samle biologisk materiale og data for forskningsspørsmål knyttet til faktorer som antas å påvirke patogenesen ved anoreksi som fysisk aktivitet, kognitiv fungering, sammensetning av tarmbakterier og genetiske og immunologiske forhold.

!00 pasienter og 60 kontroller ønskes inkludert i prosjektet. Pasientene vil være fra 16 år og over.

Kontakt

Daglig leder for studien

Guro Årdal Rekkedal
E-post: guro.ardal.rekkedal@helse-bergen.noFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.