Akutt myelogen leukemi - behandling med ny medisin BGB324

Studien skal gi svar på hva som er beste dosering av tablettbehandling med BGB324, kartlegge eventuelle bivirkninger og se etter effekt på sykdommen Akutt myelogen leukemi.

BGB324: Ny behandling ved akutt myelogen leukemi og myelodysplasi

Akutt myelogen leukemi (AML)  er sykdom som utspringer fra umodne beinmargsceller. Beinmargsceller skal normalt bli til modne lymfocytter, blodplater, røde blodceller og hvite blodceller. AML går utover den normale produksjonen av blodceller. Symptomer ved AML knyttes til slik cellesvikt.

Denne forskningsstudien retter seg mot pasienter med AML som har fått tilbakefall av tidligere behandling, samt tidligere ubehandlede eldre pasienter over 65 år som ikke er kandidater til standardbehandling. Studien skal gi svar på hva som er beste dosering av tablettbehandling med BGB324, kartlegge eventuelle bivirkninger og se etter effekt på sykdommen.


Kven kan delta?

Deltagere må være over 18 år og ha AML for å kunne delta i studien.


Kva inneber studien

Studielegemidlet BGB324 er en tablett som skal tas hver dag sammen med mat. Du må møte jevnlig til besøk på sykehuset gjennom behandlingssyklusene. Det vil bli tatt blod- og urinprøver, EKG (måling av hjertets aktivitet), blodtrykk- og pulsmålinger, hårsekkprøver og beinmagsprøver.

Mulige fordeler og ulemper

I likhet med alle forskningsstudier, er ikke behandling med et forskningslegemiddel som BGB324 uten risiko for bivirkninger – noen er allerede kjent, men det kan også forekomme bivirkninger som for tiden er ukjent. For øyeblikket er det ikke kjent om BGB324-dosen som gis vil ha en gunstig effekt på sykdommen.

Dekning av utgifter

Du får ingen betaling for å delta i studien, men du kan få refundert parkering og reiseutgifter i forbindelse med studiebesøk.

Studien gjennomføres ved Haukeland universitetssjukehus.

Kontaktinformasjon

Haukeland universitetssjukehus, Klinisk forskningspost for voksne:

Telefon - 55 97 28 90 

E-post: bjorn.tore.gjertsen@helse-bergen.no

Om kliniske studiar

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

 • Kliniske studier under Covid-19 pandemien

  Det åpnes opp for vurdering av nye kliniske studier ved Haukeland universitetssjukehus. Det kan likevel ved noen avdelinger være mindre aktivitet enn i en normalsituasjon.

Fann du det du leita etter?